Hogyan lehetünk a béke, az öröm hordozói? – Erdő Péter bíborossal ünnepelt a hallássérült közösség

Hazai – 2019. december 26., csütörtök | 20:01

Az év legnagyobb ünnepére az egész országból érkeztek hallássérült testvérek hagyományos karácsonyi szentmiséjükre. December 26-án a budapesti piarista kápolnában ünnepeltek Erdő Péter bíboros prímással, és elevenítették fel lelki programokban gazdag évüket Nagy Sándor atyával.

Ez a legnagyobb ünnepünk, aki él és mozog, eljön ide – mutat körbe a teljesen megtelt piarista templomban Lauer Tamás diakónus. Húsz éve, hogy a piaristáknál – kezdetben a Mikszáth téren – gyűlnek össze Szent István vértanú napján. Sokan vannak, de hogy jól ismerik egymást, mutatja az élénk kommunikáció, melyben a kezeknek, az arcnak jut főszerep. De azt is mutatja, mennyire örülnek egymásnak, a mimikából jól leolvashatók ezek az érzelmek.

Megkezdődik a bevonulás. Erdő Péter bíboros mellett az asszisztencia, köztük Szilvássy László piarista tartományfőnök, Nagy Sándor, a hallássérült pasztoráció főegyházmegyei felelőse. Csendben haladnak a padok között, nem szól az orgona, nincs ének.

Mikesy György, a Váci Egyházmegye akolitusa, a SINOSZ – a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége – váci szervezetének elnöke lép az egybegyűltek elé. Köszönetét fogalmazza meg a főpásztor felé, és elmondja, lelkinappal, imával és szentgyónással készült közösségük karácsony ünnepére, és arra is ígéretet tesz, szervezésükben magyarországi és vendég hallássérült testvérek részt fognak venni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson.

A liturgia mindvégig két nyelven, hangzó beszéddel és jelnyelven folyik, a folyamat előrehaladásának követését segíti, hogy a kivetítő szavanként színezi a szöveget, mint a karaoke programokban, így mindannyian együtt kapcsolódhatunk be a liturgiába. Ezt mindenki meg is teszi, ki ahogy tudja. A hallássegítő készülékkel hallókat indukciós hurok segíti, mely egy, a falba rejtett technikai eszköz, ami a hangot mágneses rezgéssé alakítva juttatja el a hallókészülékhez, amit az képes visszaalakítani hanggá.

Erdő Péter szentbeszédét Kompán Julianna jelnyelvi tolmács közvetíti, aki évek óta rendszeresen vesz részt a közösség szentmiséin, így otthon van az egyházi nyelvezetben. A kezek mellett a mimika is nagy szerepet kap a tolmácsolásában, így az elvont tartalom mélységeiben el tud jutni a hívekhez.

A szentbeszédet teljes terjedelemben közöljük.

*

Kedves Hallássérült Testvéreim!
Krisztusban Kedves Testvérek!

1.Karácsony második napja van, ma az Egyház Szent István első vértanút ünnepli. Miért következik a betlehemi születés békés jelenete után mindjárt az első vértanú szenvedése? Mert Isten eljött a világba. Vállalta az emberi sorsot, minket pedig arra hív, hogy Jézus követői és tanúi legyünk abban a helyzetben, ahová minket állított az élet. Hogyan tudunk mi, mai emberként, vagy akár hallássérültként Krisztus hatékony tanúi lenni? A saját életében erre adott példát Szent István, akit diakónusnak is nevezünk és első vértanúként tisztelünk.

2. Isten soha nem hagyta magára népét. Már az Ószövetségben is küldött prófétákat és erős, bátor szívű embereket, akik fel merték emelni a szavukat a gonoszság ellen és nyíltan megmutatták a népnek Isten akaratát. Izajás próféta (Iz 6,8) vállalkozott erre a küldetésre, de előbb Istennek meg kellett tisztítania őt. Ezekiel prófétának pedig (Ez 3,9) Isten azt ígérte, hogy úgy megkeményíti homlokát mint a gyémántot, és semmilyen támadás nem fog erőt venni rajta. De ugyanígy különleges erőt adott Sámsonnak vagy Dávid királynak, hogy megmenthessék az ellenségtől a választott népet.

3. Szent István vértanú fizikai erejéről, keménységéről semmit sem szól a Szentírás. Hanem megjegyzi, hogy telve volt kegyelemmel és erővel. Olyannyira, hogy semmilyen okoskodással nem tudták legyőzni az ő tanítását (ApCsel 6,8). Ez tehát nem fizikai erő volt, nem is evilági hatalom, hanem Isten lelki ajándéka. Nem emberi okosság, hanem Istentől kapott bölcsesség. István meglátta a keresztre feszített és feltámadt Jézusban a Megváltót. Megvilágosodott előtte a Szentírás értelme és tisztán megértette, hogy ennek a nagyszerű valóságnak a fényében mit kell az embernek tennie. Meg kell bánni bűneinket, új életet kell kezdenünk és Krisztus követőiként kell járnunk az élet útját. Tehát az igazi bölcs nem az, aki sok mindent tud. Az igazán bölcs az, aki tudja, mitévő legyen.

4. Mivel Szent István bölcsességének hallgatói nem tudtak ellenállni, akik nem akarták követni őt, azok meggyőző érvek híján erőszakhoz folyamodtak. És itt mutatkozott meg igazán a másik ajándék, amit Szent István a Lélektől kapott. A bölcsesség mellett ekkor jelent meg személyében a szelíd erő, hiszen nem bosszúért kiáltott, hanem azokért is imádkozott, akik megkövezték (ApCsel 7,60). Szent István titokzatos ereje tehát jóságában rejlett. Ő megértette, hogy mit jelent Jézust követni. Hiszen Krisztus is így fohászkodott: „Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk 23,34) Ez a magatartás örökítette meg emlékét, ez mutatta meg, hogy erősebb, mint üldözői.

5. A mi életünkben is van alkalom arra, hogy tanúságot tegyünk Jézusról. Mi is megkapjuk a hit világosságát és a Szentlélek ajándékait. Sokszor van úgy, hogy a másnak segítő, mással jót cselekvő ember nagylelkű szeretetével tanúságot tud tenni Krisztusról. De az is előfordul, hogy aki a segítséget kapja, úgy tudja azt fogadni, hogy ezzel válik Krisztus örömhírének eszközévé a többiek számára. Karácsony előtt csomagokat osztottunk rászoruló gyerekeknek. Sokan közülük áldott karácsonyt kívántak, pedig még beszélni is nehezen tudtak. Olyan is volt, aki kis rajzot, festményt készített és azt adta át viszonzásképpen az ajándékért. Szóban vagy írásban kifejezte, hogy ő is imádkozik értem. Ezzel tett tanúságot arról, hogy a saját állapotát Krisztus igazi tanítványaként hordozza, hogy nehéz helyzetében is tud szeretetet adni. Kérdezzük meg magunktól, hogy mi mivel tudunk tanúságot tenni erről a nagy szeretetről, hogyan tudunk a saját helyzetünkben békesség, öröm és áldás hordozói lenni mások számára. Ehhez adjon mindannyiunknak bölcsességet és erőt a betlehemi gyermek, akinek születését most ünnepeljük. Ámen.

*

A szentmisét köszönetmondás és az elmúlt évre való képes visszatekintés követte.

Ajándékot adtak át azoknak a testvéreknek, akik hűséges segítőként egész évben segítették a pasztorációt, majd kórus állt az oltár elé. A padokban ülő halló hozzátartozók énekeltek, a kórus jelnyelven kísérte a szavakat. Kórus hang nélkül – kifejezi, mennyire fontos, hogy összekapcsolódjunk hallók és nem hallók.

A diavetítés lelki programokban gazdag éven vezet keresztül. A 2019-es évben lehetővé vált, hogy havi rendszerességgel a Mátyás-templomban is ünnepeljenek szentmisét a hallássérült testvérek. Első várbeli szentmiséjük vízkeresztkor egyben az első integrált szentmise volt, hallók és hallássérültek imádkoztak együtt azért, hogy mindannyian növekedjenek az Úr és egymás szeretetében. Hallók is élvezhetik a jelnyelv és a kivetítés lehetőségét. Így számukra is jobban követhető a szöveg, a jel segítségével pedig egy-egy kifejezés mélyebb értelművé válhat számukra a jelnyelv gazdag kifejező erővel bíró, gesztusokon alapuló, komplex eszköze révén. Így a siketek és hallók közös szentmiséjén együtt élhetik meg az akadályokon való felülemelkedést.

Bemutatták az ökumenikus siket imanap képeit, melyet a baptista testvérekkel ünnepeltek idén együtt. Láthattunk képeket a pannonhalmi lelkinapról, a Varga László püspök vezette váci lelkigyakorlatról, a Mátyás-templomban tartott tanévvégi hálaadásról, a kókai nyári lelkigyakorlatról, a nyírjesi táborról. A közösség zarándoklatának idei célpontja Futó Károly atya sírja volt Magyarszéken. Ő volt ugyanis, aki a Tömő utcában elsőkét felkarolta a siketek lelkipásztori szolgálatát. Láthattuk a dobogókői évnyitó szentmise képeit a siketek Mária-kegyhelyénél.

Nagy Sándor részt vett a Pannonhalmán rendezett ökumenikus kerekasztalon, ahol a hallássérültek jelenéről, gondjaikról és a jövő lehetőségeiről folyt az útkeresés. Sándor atya a Remény körről is beszámolt, melynek célja, hogy elősegítse a sérültek bekapcsolódását az egyházi életbe.

Erdő Péter bíboros arról adott tájékoztatást, miként kapcsolódhatnak be hallássérült testvérek a NEK programjaiba. Részletes tájékoztatása azt közvetítette, mennyire fontos a testvérek részvétele a világrendezvényen. Felkérte a közösséget, kapcsolódjanak be annak a fakultációnak a munkájába, mely beszámol a hallássérült pasztoráció jelenéről itthon és a világ más részein. Elmondta, törekednek arra, hogy minden főbb programon legyen jeltolmács. Ennek nehézségéről is szólt, mert az idegennyelvű szentmisék, katekézisek alatt csak a magyar szöveget fogják tudni jelnyelvvel közvetíteni.

Az ünneplést idén is agapé zárta, mely visszatükrözte egy összetartó közösség oldott légkörét. A hallássérült pasztoráció fő törekvése ugyanis, hogy a közösségépítés segítségével válaszoljon a hallássérültek életét gyakorta megnehezítő magányra, elszigetelődésre.

A becslések szerint Magyarországon a lakosság tíz százalékának van valamilyen szintű hallásvesztesége. Ezt a veszteséget dB-ben mérjük. Azokat, akiknek eléri a 40 dB-t a hallásvesztesége, nagyothallóknak nevezzük. Az ő számuk háromszázezerre tehető az országban, míg a 90 dB fölötti hallásmaradvánnyal rendelkező siketek száma húszezerre tehető. 

Forrás: Lauer Tamás: Hogyan higgyen, aki nem hall? 

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria