A kereszténység nem vallás, hanem csoda – 15 éves a magyar eredetű Szeretetláng Mozgalom

Hazai – 2024. május 5., vasárnap | 14:59

Egész napos jubileumi országos találkozót rendezett május 4-én, szombaton Budapesten, a máriaremetei Kisboldogasszony-bazilikában a Szeretetláng Mozgalom. Arra emlékeztek, hogy Erdő Péter bíboros, prímás 15 évvel ezelőtt, 2009 pünkösdhétfőjén – sok száz hívő jelenlétében – jelentette be a kegytemplom szabadtéri oltáránál, hogy hamarosan megalapítja Magyarországon a Szeretetláng Mozgalmat.

A Szeretetláng magyar eredetű katolikus lelkiségi világmozgalom, amely igyekszik megvalósítani a Szeretetláng Lelki Naplóban rögzített tanításokat. A napló a hatgyermekes édesanya, Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet 1961 és 1983 között Jézustól és Szűz Máriától kapott magánkinyilatkoztatásait tartalmazza. A mozgalom az elmúlt évtizedekben világszerte elterjedt.

A bíboros, prímás 2009. június 6-án, Erzsébet asszony születésnapján a Kispesti Jézus Szíve templomban hirdette ki a Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom jóváhagyását: „Úgy találtuk, hogy ez a mozgalom, amely a világon számos egyházmegyében püspöki elismeréssel működik, és keletkezésének helyén, itt, Magyarországon is elevenen él, hitelesen katolikus lelkiséget és Mária-tiszteletet hordoz. Kapjon hát egyházmegyénkben is elismerést, járuljon hozzá hívő közösségünk és népünk lelki megújulásához.”

A mostani jubileumi rendezvény kezdetén a jelen lévő mintegy kétezer hívő meghallgathatta azt az eddig ismeretlen, 1976-ból származó hangfelvételt, amely Erzsébet asszony 1976-ban elhangzott üzenetét tartalmazza.

Ezt követően a hívek rózsafüzért imádkoztak, Kemenes Gábor atyának, a Szeretetláng Mozgalom papi vezetőjének az elmélkedéseivel. A bevezető részben a Miatyánkot és a három Üdvözlégyet Erzsébet asszony imádkozta elő egy 35 éve készült hangfelvétel segítségével.

Ezt követően hálaadó szentmisét mutattak be, melynek főcelebránsa Kovács Zoltán mariológus, a Szeretetláng Lelki Napló teológiai cenzora volt.

Szentbeszédében Zoltán atya kiemelte: Mária Szíve elválaszthatatlan Fiának Szívétől. Közelségükben könnyebben megtapasztaljuk Isten irántunk való szeretetének gazdagságát és válunk mi is lélekhordozókká.

A keresztség által Krisztusba merült életünk számára Jézus és Mária Szíve fontos tájékozódási pont és erőforrás. A rájuk figyelés, a velük való bensőséges egyesülés által, amolyan „lelki szívritmusszabályzók” módjára éreztetik velünk szívük rezdüléseit,

javítva ezzel földi zarándokutunk „életminőségét”, alakítják földi létünket és alapozzák örök életünket az ő szívük szerint. Szeretetük egységteremtő erővel is bír. Mert egy jó anya az egység kovácsa a családján belül.

Ugyanakkor a szónok figyelmeztetett: amikor Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángjáról beszélünk, fontos, hogy mindig szilárdan megmaradjunk a katolikus hit talaján. „Hiszen bármilyen hathatós természetfölötti ajándékról is van szó, az sosem múlhatja felül az ilyen ajándékok forrását: Jézus Szívét, és a Szentlelket, aki egy személyben maga ajándékozó és Isten ajándéka az Egyház számára. Csak hozzájuk viszonyítva van értelme teremtmények szeretetének közbenjáró hatékonyságáról beszélni.”

Amikor Erzsébet asszony lelki naplóját olvassuk, és a Szűzanya Szívéhez közel kerülünk, különös erővel tapasztalhatjuk ennek a közbenjáró anyai szeretetnek az intenzitását, melyet méltán jelképezünk a szeretet lángjaival.

Két üzenet különösen is felhívja rá a figyelmet:„A családok, ó, a magyar családok szétszórva, mintha lelkük nem volna halhatatlan, úgy élnek! Én Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket, össze akarom tartani a szétszórt családokat. Legyetek minél többen, hogy terjedjen, mint a futótűz” (1962. augusztus 8.)., valamint: „Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését” (1962. április 13.).

„Szűzanyánk, áraszd Szeplőtlen Szíved Szeretetlángjának kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján – ámen!” – e fohásszal zárta szentbeszédét Kovács Zoltán atya.

A Szeretetláng Mozgalom korábbi nemzetközi vezetője Erzsébet asszony unokája, Kindelmann Győző, a mostani esemény koordinátora volt. Mivel márciusban lejárt a mandátuma, a tagság új vezetőt választott a helyére, az Egyesült Államokból érkező, olasz-amerikai származású John Sullivan személyében, aki kora délután előadást tartott a Szeretetláng kegyelmi hatásairól.

Kiemelte: a Magyarországról kiinduló Szeretetláng Mozgalom sokkal több, mint imacsoportok közössége, mint egy újabb máriás gyakorlat. A Szeretetláng csodálatos ajándék, a Szűzanya szeplőtelen, kegyelemmel teli szívének élő lángja ez. A Szűzanya azt mondja Erzsébet asszonynak: „Ez az én szeretetem, ami majd eloltja a sátán gyűlöletének a szívét.” És ez a szeretet természetesen nem is tőle származik, hanem az Úrtól, mert ez kegyelem. A Szűzanya jobban szeret, mint bármelyik más teremtmény, mert ő telve van kegyelemmel, isteni Fia, Krisztus kegyelmével. Ezért mondja a Szűzanya: a Szeretetláng az én szeretetem, de maga Jézus is.

Mi nem azért vagyunk keresztények, mert Jézus tanítását követjük, hanem mert Ő csodálatos módon bennünk él, a szívünkben, a kegyelem hatása által

– szögezte le az előadó. Ez csoda, amit mi nem tudunk önmagunktól létrehozni. Utalva az okos és balga szüzekről szóló példabeszédre (Mt 25,1–13), az előadó kiemelte: a Szeretetláng Napló egyaránt szól azoknak, akiknek égő mécsesük van, azoknak, akiknek kialudt, de azoknak is, akiknek nincsen még mécsesül, vagyis mindenkihez. A „mi áldott Szűzanyánk” szeretne mindenkit odavezetni az ő Szeretetlángjához, a Fiához. A kérdés, mit kell tennünk addig, amíg a Szeretetláng futótűzként betölti az egész földet, minden szívet megváltoztat. A Szeretetlángnak el kell jutnia azokhoz is, akiknek szívében pokoli gyűlölet él. Így szakadhat vége annak az őrületnek, ami a Gázai övezetben, Ukrajnában vagy szerte a fejlett társadalmakban történik.

John Sullivan elemezte az Úrral való egység imáját, amely a Szeretetláng Naplóban olvasható:

„(Imádott Jézusom)
A mi lábunk együtt járjon.
A kezünk együtt gyűjtsön.
A szívünk együtt dobbanjon.
A bensőnk együtt érezzen.
Az elménk gondolata egy legyen.
A fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
A mi szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Az ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.”

Gyere velem, Jézus, az életembe: ez nagyon jó gondolat; ám az egységima nem erről szól, nem mi hívjuk meg Jézust, hanem ő hív meg minket az életébe – fejtette ki az előadó. A Szűzanya úgy szeret minket, ahogyan Jézus, ő pedig a kereszten szeret. A lábaink tehát nem valami vidám helyre, hanem a Golgotára visznek bennünket. Az egységima lényege nem az, hogy te meg én, meg Jézus együtt boldogok vagyunk, hanem hogy te meg én, meg Jézus együtt dolgozunk a lelkekért. Mert mi lelkeket gyűjtünk. Ezt fejezi ki, hogy „elménk gondolata egy legyen”.

A Szeretetláng nem rólunk szól, hanem „a hatmilliárd, tőlünk távol élő testvérünkről, nekik van szükségük a Szeretetlángra”.

A Szeretetláng Lelki Naplóban két szót mindig együtt használ Jézus és a Szűzanya: ima és áldozat. Minél több lesz a másokért áldozatra hajlandó lélek, annál nagyobb erővel árad szét a világban a Szeretetláng. A szeretet lényege nem az önkiteljesedés, hanem az áldozat: az, hogy ott függünk a kereszten és imádkozunk azokért, akik mindent megtettek, hogy oda legyünk szegezve. Jézus tanítványaihoz intézett utolsó szavai így hangzanak János evangéliuma szerint: „Én igaz Atyám!... Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.” Ez a legnagyobb csoda: Krisztus úgy szeret bennünket, ahogyan az Atya szereti őt, ő pedig átadja, szívünkbe ülteti ezt a szeretetet. Ezért mondom, hogy a kereszténység nem vallás, hanem csoda – mondta a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi vezetője. Hozzátette: az életben csak két cél van.

Vagy önmagunkért élünk, vagy a szeretetért, amit szétsugárzunk a világban. Ha befogadjuk a szívünkbe Krisztus szeretetét, igent mondunk rá, lelkünk olyannyira eltelik szeretettel, hogy nem lesz már benne hely a bűnöknek.

Akkor természetes lesz számunkra, hogy áldozatot hozunk másokért, és ez a legapróbb dolgokban is megmutatkozhat, például a legkisebb pitét vesszük el a süteményes tányérról. Sugározzuk szét a Szeretetlángot az egész világon, kezdve önmagunkon, a családunkon, a gyerekeinken, a környezetünkön. Válaszoljunk imával, áldozatos tettekkel a Szűzanya szeretetére, hogy a Szeretetláng futótűzként ölelhesse körül a földgolyót! – buzdított John Sullivan.

A Szeretetláng Napló alapján tartott előadást Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök. Szűz Mária Erzsébet asszonyhoz intézett üzeneteiből kiemelte: „Tüzet tűzzel fogunk oltani… Olyan csodát művelek én veletek összefogva, amelyen a világ tudósai hiába kísérleteznek. Nekik ez soha nem lesz megoldható. Ezt csak a tiszta, Istent szerető lelkek bölcsessége fogja fel. Mert ők bírni fogják Istent és az Ő végtelen titkait. Igen, kislányom, tüzet tűzzel oltunk. A gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. Szeretetlángom tüze oly nagy, a sátán gyűlöletének tüze is már olyan magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos. De az én Szeretetlángom megvakítja a sátánt.”

A püspök kiemelte: a gyűlölet tüze csak rombolni tud, halált okozni, mindent tönkretenni. Láthatjuk mai világunkban is, hová vezet az, ahol gyűlölet tombol. Ezzel szemben az Istentől jövő szeretet tüzében semmi olyan nincs, ami pusztítana. Az Isten kegyelme nélküli emberi szeretet azonban töredékes, valahol elakad, véget ér.

A mi emberi szeretetünk csak nagyon kevés gondot tud megoldani, beleütközünk önmagunk korlátaiba. Isten szeretetének azonban nincsenek korlátai.

Az ő szeretete felemel minket, segítségünkre siet, amikor szeretetünk eléri a határait.

Isten kiárasztja ránk végtelen szeretetét, és arra hív minket, hogy egymás felé is közvetítsük ezt a szeretetet. Ebben egészen egyedülálló, különleges szerepe van Jézus édesanyjának, a mi mennyei édesanyánknak, a mi Boldogságos Szűz Máriánknak, akit Jézus a kereszten mindannyiunknak odaajándékozott. Senki nincs, aki olyan tökéletesen vissza tudná tükrözni Isten szeretetét, mint a Szűzanya, aki vállalta, hogy az isteni Megváltó édesanyja legyen, befogadta méhébe, minden szenvedésével, fájdalmával, keresztjével együtt. A Jóisten olyan hálás neki ezért, hogy teljesíti a kéréseit.

A Szűzanya pedig számunkra felfoghatatlan, végtelen anyai szeretetet érez irántunk, látja a világ nyomorúságát, sokkal tisztábban, mint ahogyan azt mi látjuk. Szeretettel szeretné eloltani az emberek millióinak életét tönkretevő gyűlöletet.

A gyűlölet csak gyűlöletet szít, ezért csak a megbocsátás tudja megállítani – mondta a segédpüspök. Jézus megállította a gyűlöletnek az emberek által megállíthatatlan folyamát. Parancsba adta az ellenség szeretetét, és még a kereszten is kínzóiért, az őt gúnyolókért imádkozott mennyei Atyjához.

A Szűzanya végig ott volt mellette, soha nem gyűlölködött, ezért tudja kiárasztani Szeretetlángját.

Hogyan tudjuk mi befogadni a Szűzanya kérését? Alapvetően fontos az imádság, de ez csak akkor lesz igazán gyümölcsöző, ha tetteinkkel is igazoljuk Istenhez intézett szavainkat. A Szeretetláng akkor tud igazán otthonra találni bennünk, ha tiszták vagyunk. Szent Bernát írta: a Szűzanya először szívébe fogadta be Krisztust, utána a méhébe. Szűz Mária segít bennünket, meg akarja vakítani a sátánt, de ehhez nekünk is meg kell tennünk a magunkét. A Szeretetláng forrása számunkra a szentmise és az áldozás. Úgy vegyünk részt minden szentmisén, mintha az lenne életünk egyetlen miséje.

Az előadó figyelmeztetett:

a szeretetet tudatosan kell választanunk életünk minden napján, akkor is, ha igaztalanul bántanak bennünket. Viselkedjünk ilyenkor méltósággal, de ne vádoljunk.

Ahogyan Jézus tette, amikor a főtanács előtt az egyik poroszló arcul ütötte: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha pedig jól, miért ütsz engem?” (Jn 18, 22–23).

Felelősek vagyunk egymásért, ezért fontos, hogy imádkozzunk a nemzetért, világért, a lelkekért. Kérjük a Szűzanyát, hogy megtapasztalhassuk az ő védelmező palástját, növekedjen bennünk Isten Szeretetlángja, hogy tovább terjedhessen a környezetünkben, a világban. Ez a mi reményünk, Isten rajtunk keresztül szeretné megújítani a világot. A tét nem kisebb, mint az egész emberiség megtérése – fejezte be előadását Mohos Gábor segédpüspök.

A Szeretetláng Mozgalom jubileumi rendezvénye gyógyító-dicsőítő szentségimádással ért véget, melyet Mohos Gábor püspök vezetett.

Fotó: Zuggó Zsolt

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria