Átszenderült az ébredésbe – Tétova sorok Jókai Annának, odaátra

Kultúra – 2017. július 1., szombat | 17:59

Isten nagy koreográfus. Pünkösdhétfőn ragadta magával a Lélek emberét. Pedagógusnap után, a könyvhét hetében, amikor „Átvilágítás” címmel a Széphalom Könyvműhely kiadásában megjelent utolsó, önéletrajzi ihletésű kötete.

A Kossuth-nagydíjjal és még számtalan kitüntetéssel elismert Jókai Anna, bár író volt, az általa „spirituális realizmusnak” tartott széppróza mestere, mindvégig pedagógus maradt. Népet, nemzetet nevelt, s „nem középiskolás fokon”. Apró települések könyvtáraiban, művelődési házak pódiumán éppúgy, mint rangos kiállításmegnyitókon, konferenciákon, egyházi méltóságok, politikai notabilitások gyűrűjében. Váteszszerepet szánt neki a Teremtő; ezzel akkor is tisztában volt, amikor még Anikónak hívták, s a Vörösmarty Gimnázium magyar–történelem szakos tanáraként tért be az órákra, hogy tanítson. Nem tananyagot, hanem diákot. Ez a tudat azonban nem feledtette vele, hogy honnan indult. Egy fővárosi, ám nem harmonikus családból; hiányzott az apakép, édesanyjától a jó jegyekért kapott pénzt könyvekre költötte, amelyeket fehérneműjébe rejtve csempészett haza.

Harmincon túl „robbant be” az irodalmi életbe, s novellái, regényei, amelyekkel új szint képviselt – gyakran a kisembert, a prolit s a küzdelmeit középpontba állítva – gyorsan sikeressé tették. József Attila-díjat kapott, de a rendszerváltás előtti hatalom inkább tűrte, mint támogatta.

Ünnepelt íróként fogadták mindenütt, de ő Anna maradt, s ahogy járt felette az idő, mellyel megbékélt, annak is szemtanúja lehettünk: növekszik benne az alázat. Az egyik kaposvári „léleknyitogatón” a szociális munkások humánumával beszélt hitről, szeretetről, születés és halál misztériumáról, létünk értelméről – reményt adva azoknak, akik sokszor a kiégéssel harcolva szolgálnak a betegágy mellett. Azért is tudott ilyen empatikus lenni, mert főkönyvelőként maga is dolgozott fogyatékosok ellátásával foglalkozó intézményben.

Éhes élet, Ne féljetek, Virágvasárnap alkonyán, Godot megjött, Bölcsek és pásztorok, Tartozik és követel, A töve és a gallya, A reimsi angyal, Jákob lajtorjája, Szegény Sudár Anna, 4447, Napok – csupán néhány, sokunkhoz eljutott, idegen nyelvekre is lefordított könyv e gazdag életműből, amely népszerűségre predesztinálta.

A jobboldal ikonikus alakjaként kedvelték a közéletben is. A más oldalon állók viszont támadták politikai szerepvállalásáért. Amikor átvette a Kossuth-nagydíjat, a liberálisok rögtön készítettek egy összeállítást arról, ki mindenki népszerűbb nála. Külföldön…

Jókai Anna itthon akarta megértetni, hogy „Az irodalom (…) közvetítés az égi és a földi princípium között. Kinek mankó, kinek bot a vándorláshoz, kinek létra. Némelyeknek vastüdő a mindennapi létezéshez.” Azt vallotta: „A kor írói közül sokan elfelejtették: a művész elsősorban hírhozó, Isten követe. Kapocs a szenvedő, sóvárgó, kereső emberiség és a létbe-emelő, rá várakozó istenség között.” Meg azt: „Hazánk fennmaradása szüntelen erkölcsi megújulással függ össze.”

Egy időben a Magyar Írószövetség első embere volt, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság elnökeként azt hirdette: „Kegyelet mindenkinek jár, még a bűnösöknek is, dicsőség viszont már nem.”

Emlékszem a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpontban tartott rendhagyó magyarórájára is, amikor nem kis éllel beszélt a kígyószívűekről, a rideg-hideg érzelemvilágúakról, akiknek az életét szabadság helyett a szabadosság irányítja. Meg arról, hogy a világ sok mindenre mond nemet, amire igent kellene mondania. Ezért aztán „sír az Isten, s nekünk ágaskodnunk kell, hogy letöröljük a könnyét. Mert a világ rajtunk, embereken áll, és a harmadik évezred a pásztorlelkű bölcseké lesz. Vagy azok leszünk, vagy hagyjuk, hogy tovább sírjon az Isten…”

Szó esett a szerelemről is, Isten legbámulatosabb bölcsességéről, amit lealacsonyít a társadalom. Mivé lesz a szerelem, a test és a lélek izzása, ha a promiszkuitást s az érzelem nélküli szexualitást hangsúlyozzák? „Nem a szerelmet kell megtagadni, hanem a szerelem nélküli pótlékot, és akkor talán több lesz az újszülött, s megmarad e nehéz sorsú, de sokra hivatott nemzet.”

Karácsony előtt, amikor az Új Ember ünnepi számába szánt írással kapcsolatban beszélgettünk, azt mondta, a kereszténység legfontosabb tézise: „Ne én éljek, hanem Krisztus éljen bennem.”Aztán megtoldotta: „Az ünnepen a külsőségek veszik át az irányítószerepet, s nem a krisztusi tisztaság és egyszerűség. Pedig asztalunkhoz kellene ültetni azt a három vándort, aki elindult a világba, hogy megkeresse a Jézus-gyermeket.”

Arról is szó esett, műtét vár rá, de a gyógyulásra koncentrál; kíváncsi az Átvilágítás utóéletére, amely önmagáról, a korról, barátokról és ellenfelekről is szól. Az operációt komplikációk követték, angyalokkal parolázva át-átkacsintott odaátra, de még e világ lakója maradt. A hozzá közel állók ágya szélére telepedhettek. Köztük Maczkó Mária énekművész is, aki népénekekkel, Mária-énekekkel erősítette, kéz a kézben, és imáival. Mint sokan az Annáért aggódók közül. Köztük Orbán Viktor miniszterelnök, akinek húsvéti ajándékát a betegágya közelében őrizte, Pitti Katalin operaénekes szeretet-szíveit pedig az infúziós állványon. A csíksomlyói búcsúból hazatérő zarándokvonat utasai is fohászkodtak érte – évekkel ezelőtt Jókai Anna tette ezt a nemzetért; olvassuk el újra az Ima Magyarországért versét –; Rómában páter Vértesaljai László a pünkösdi Szentlelket kérte, hogy gyógyítsa meg azt a nagy Lelket, aki százezreket gyógyított szavával és példájával…

Nem így történt. A Teremtő magához ölelte a nyolcvanöt éves Jókai Annát, a nemzet művészét. Halála napján egy tavalyi portréfilmet adott az M5 Televízió. Anna úgy búcsúzott: hiszi, hogy az alvást ébredés követi, s minden, élettől búcsúzónak ezt kívánja.

Azt vallottad: nem végállomás az elmúlás, hanem átszállás, ahol vár ránk a fény. Hogy fogalmaztál Fekete István újratemetésekor a göllei templomban felállított ravatalnál? „Minden sorát Isten lehelete konzerválja!”

Kedves Anna! Most én kívánom ezt: Isten lehelete konzerválja minden sorodat, s adjon derűs ébredést!

Jókai Anna

Az önző gyász

Semmivel össze nem hasonlítható mély fájdalom, s bizonyos értelemben hitünk próbája is a szeretett lény halála. Akad, aki kétségbeesésében Istent kárhoztatja: miért, miért vetted el, éppen Őt, éppen most, éppen tőlem?! Van, aki – értelmiségi körökben ez a divatos – a halált egyenesen botránynak tartja, öklét rázza a világra: hogyan, hát mindenkinek meg kell halnia, se rang, se pénz, se érdem nem számít?

A valóban istentudó és Istent hívő ember azonban szeretné elérni a bizalomnak, a tökéletes megértésnek és ráhagyatkozásnak azt a magas szellemi állapotát, amikor mindent átlátva hitelessé válik – a felismerésben válik hitelessé – a szónoki kérdésben rejlő nyugalom: „Halál, hol a te fullánkod?” Törekszünk erre, de kevesünknek sikerül. Ma még van fullánkja a halálnak, erős a matéria vonzása, túlságosan is azonosítottuk az embert hús-vér fizikaiságával, a tapinthatóság, érzékelhetőség szüntével mintha ő maga, legbenső lényege, megkülönböztetett Én-je is megsemmisült volna. Őt akarjuk vissza, szőröstül-bőröstül, ugyanilyen testi formában, mohó vágyakozással. Tárgyi emlékeket őrzünk, fotókat dédelgetünk – s szükség is van erre, módjával és mértékkel. Rideg önámítás mindentől megválni, lakástól, bútortól, kerttől, hogy semmi se emlékeztessen az eltávozottal közös életünkre. A képeket a lelkünkből nem radírozhatjuk ki – azok még a legtávolabbi kontinensre is elkísérnek, gyötörnek, álmainkat megszállják. Nem a nyomokat kell eltüntetni, nem az emlékezetet kell mesterségesen eltompítanunk, hanem arra kell ügyelni, el ne uralkodjon rajtunk az önző gyász, ami visszaköveteli, lehúzza az anyagba azt, akinek már nem itt van dolga... Hiszen Krisztus óta a halál az Atyához vezet; a lélek úton van, át- és átszűrődik, megméri magát és megmérettetik. Halál és feltámadás, együtt! A Golgotai Misztérium nemcsak a nagypénteki kínhalált jelenti, hanem a húsvétvasárnapi feltámadást is. Persze, hogy fáj, persze, hogy szenvedés az elválás – a láthatóból a láthatatlan birodalmába bocsátani, akit annyira szeretünk... akit becéztünk, kényeztettünk, ő, aki megsimogatta reggelente a hajunkat... anyánkat-apánkat vagy társunkat-támaszunkat a szerelmetes létben... az igaz barátot... – s ami a legnehezebb – édes, testünkből szakadt gyermekünket. Mária is ott roskadt a kereszt alatt, Magdolnának is hullottak a könnyei, János is megrendült, pedig a tanítványok közül ő tudta legjobban, mi és miért történt ezen a szent napon... Hát hogyne sírnánk, szegény kis emberkék, a sírhant mellett, amikor hullanak a koporsóra a kemény göröngyök, vagy amikor egy marék porként a számunkra oly kedveset befalazzák? Legalábbis így érezzük: ő az, akivel ez történik... s velünk méltatlanság esett azzal, hogy itthagyott bennünket. Az önző gyász megkísért. A kalap a fogason marad, a szobában semmit sem szabad mozdítani, a ruhák-cipők a szekrényben, étkezésnél üres tányér az asztalon, mintha csak sétálni ment volna! Rögzíteni a rögzíthetetlent, visszaszippantani azt, aki a lélekvilágban éppen távolodni akar a Földtől... jaj ne tegyük! Küldeni kell, kísérni a szeretetünkkel, hálás és megbocsátó gondolatokkal, imáinkkal ajánlani őt Krisztus védelmébe; és remélve-remélni, egyszer majd újra ráismerünk egymásra, nem a külső szerint, hanem színről színre, amikor a legrejtettebb lényeg is megnyílik az örök összetartozásban.

Vegyük komolyan a gyászjelentést, amely a „földi maradványokról” beszél, gondoskodjunk végtisztességről a feladatát betöltött testet illetően. Gyújtsunk gyertyát a sírnál: de aki elment, ne ott keressük! A krisztusi vigasz: „Aki hisz bennem, nem hal meg, hanem örökké él!” Ez az egyetlen reális vigasz, s nem a konvencionális, elhadart, „fogadja őszinte részvétem”.

Születés és halál: testvérek. Minden bölcső koporsó. Minden koporsó bölcső.

A születő üdvözlésére

Megmosdatunk, megmérünk.
Azt hisszük, pontosan tudjuk
súlyodat.
S titok, kit szeretünk benned.
Ott: Isten veled Itt: Isten hozott

Halott-búcsúztató

Megmosdatunk, felmérünk.
Azt hisszük, pontosan tudjuk a
veszteséget.
S titok, kit szerettél bennünk.
Itt: Isten veled Ott: Isten hozott

(Új Ember, 2000. október 29.)

Fotó: MMA

Lőrincz Sándor/Magyar Kurír

Az írás az Új Ember 2017. június 18-i számának Mértékadó mellékletében jelent meg.

Kapcsolódó fotógaléria