Az Eucharisztia ünneplése 94 (1. rész)

Nézőpont – 2020. szeptember 13., vasárnap | 12:00

Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják.

Téged a mártírok fehér öltözetű serege dicsér

A próféták után, akik „tőle nyerték a kegyelmet és rá vonatkozóan prófétáltak” (Barnabás levele V,6), a nagy hálaadó doxológia kilencedik sora a Jelenések könyvének soraira épít: „Amikor az ötödik pecsétet fölnyitotta, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket Isten igéjéért és tanúbizonyságukért megöltek. Hangosan kiáltottak: »Uram, te szent és igaz, meddig nem mondasz ítéletet és nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin?«” (vö.Zak 1,12; MTörv 32,43) Mindegyiküknek hosszú fehér ruhát adtak, és azt mondták nekik, hogy még egy kis ideig legyenek nyugton, míg teljessé nem lesz szolgatársaiknak és testvéreiknek száma, akiket kell, hogy ugyanúgy megöljenek, mint őket.” (Jel 6,9–11) Ők azok, „(…) akik ítélő hatalmat kaptak, és láttam azok lelkeit, akiknek fejét vették a Jézusról való tanúságtétel és Isten igéje miatt, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képmását, sem bélyegét nem vették homlokukra és kezükre, és éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig.” (Jel 20,4) „Ők az Úrhoz hasonlóan fehér ruhában fognak járni” (vö. Jel 3,4), mivel annak a seregnek tagjai, „(…) amelyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből, néptörzsből, népből és nyelvből a trón előtt és a Bárány előtt állni, hosszú fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaággal, és hangosan azt kiáltották: »Üdv a mi Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!« (…) »Kik ezek, akik hosszú fehér ruhába vannak öltözve, és honnan jöttek?« Azt mondtam neki: »Uram, te tudod!« Erre ő azt mondta nekem: »Ezek azok, akik a nagy szorongatásból jöttek, és fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében. Ezért vannak Isten trónja előtt, és éjjel-nappal szolgálnak neki templomában; és aki a trónon ül, fölöttük lakik.«” (Jel 7,9–10,13–15) A Bárány vérén megmentett, Istent dicsőítő megszámlálhatatlan győztesek serege jelenik meg előttünk. Fehér ruhájuk és a vér a tisztaság, a megváltás és az örök élet jelképei (vö. 1Jn 1,7; Iz 1,18; Mk 9,3; 16,5). A fehér ruha ugyanakkor az örök liturgiában szolgálatot teljesítők szimbóluma is.

A fehér ruhába öltözöttek serege énekkel dicsőíti Istent: „»Ámen! Áldás és dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet, hatalom és erősség a mi Istenünknek, örökkön-örökké! Ámen.«” (Jel 7,12) Alexander Meny, a neves ortodox pap így írt erről: „A látnok János arról beszél nekünk, hogy van Templom: ez a mennyei Templom, az egyetemes Egyház egyetemes Temploma. Mind, akik megmosták ruháikat a Bárány vérében, vagyis felvették és vállalták a keresztséget, valamint Krisztus szenvedésének megváltó erejét, nappal és éjjel szolgálni fognak a trónon ülőnek.”

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria