Egy hajóban evezünk – Az ökumenikus imahét megnyitása egyházmegyéinkben

Hazai – 2020. január 22., szerda | 16:10

Idén január 19. és 26. között rendezik meg az ökumenikus imahetet a Krisztus-hívők egységéért. A püspöki székhelyeken tartott nyitó istentiszteletekről az egyházmegyék beszámolói alapján tudósítunk.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Január 19-én Budapesten, a Kálvin téri református templomban az országos nyitó istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) tagegyházainak vezetői szolgáltak, szentbeszédet mondott Erdő Péter bíboros, prímás, igét hirdetett Kondor Péter evangélikus püspök.

Páll László, a Kálvin téri református egyházközség lelkipásztora köszöntötte a jelenlévőket, majd Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára vette át a szót. Ezután Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita mondott imát. A bűnvalló imádságot Fabiny Tamás evangélikus püspök mondta. Az első szentírási igerészt Khaled László metodista szuperintendens olvasta fel, majd az elhangzottak (Lukács 18,9–14) alapján Erdő Péter bíboros, prímás mondott beszédet.

„A most kezdődő héten a keresztények egységéért imádkozunk – mondta Erdő Péter. – Az utóbbi évtizedekben sokszor tekintettük át konferenciákon és találkozókon, szóban és írásban közös történetünket. Gyakran és kölcsönösen szóltunk olyan emberi hibákról is, amelyek hozzájárultak a szakadások kialakulásához és elmélyüléséhez. Már ez a felismerés is magában hordozza a feladatot, hogy nagyobb szeretettel és megértéssel közeledjünk egymás felé. (…)

Hosszú évtizedek óta fáradoznak egyházaink azon, hogy megfelelő megbízással rendelkező szakértők tisztázzanak olyan elvi különbségeket is, amelyek esetleg kulturális eltérésekből, félreértésekből adódtak. Ennek a munkának szép eredményei is vannak, például a megigazulásról szóló katolikus–evangélikus közös nyilatkozat. Hitünk súlyos kérdéseiről őszinte szándékkal beszélve mindig átérezzük azonban, hogy a feladat nagyobb, mint ami puszta emberi erővel megoldható. Ezért van szükség a szívből jövő, állhatatos imádságra a keresztények egységéért. Ezért kezdjük istentisztelettel és bízzuk Isten irgalmára most kezdődő ökumenikus imahetünket is.”

A következő szentírási szakaszt (ApCsel 27,18–26; 27,41–28,2) Papp János baptista egyházelnök olvasta fel, majd ennek alapján Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke tartott igehirdetést.

A nyitó istentiszteletről szóló tudósításunkat ITT olvashatják.

Fotó: Merényi Zita

*

Győri Egyházmegye

Január 20-án római katolikusok, görögkatolikusok, reformátusok, evangélikusok és baptisták együtt imádkoztak a keresztények egységéért a győri evangélikus öregtemplomban.

A szertartáson részt vett Veres András győri megyéspüspök; Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita; Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke; valamint Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Szemerei János evangélikus püspök köszöntötte a jelenlévőket, majd Steinbach József református püspök mondott elmélkedést a 119. zsoltárral kapcsolatban. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita a vihar lecsendesítéséről szóló evangéliumi szakaszt (Mk 4,35–41) állította a figyelem középpontjába: Az apostolok Jézus kérésére elindulnak a tó túlsó partja felé. Jézus elalszik, közben pedig nagy vihar támad. Jézus nem fél, vele ellentétben az apostolokat halálfélelem gyötri. Fölkeltik Jézust, és szemrehányást tesznek neki: „Mester – kérdezték –, nem törődöl vele, hogy elveszünk?” (Mk 4,38).

A görögkatolikus érsek párhuzamot vont az apostolok és Márta méltatlankodása között: „Nem törődöl vele, hogy testvérem egyedül hagy szolgálni?” (Lk 10,40). Mária hallgatja Jézus szavait, Márta pedig az asszonyi teendőket látja el, amikor az Úr náluk vendégeskedik. Jézus szelíden figyelmezteti: „Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha” (Lk 10,41–42). Valamikor sürögni-forogni kell, ez kétségtelen, de nem mindig. Félni, aggódni pedig sohasem volna szabad. A vihar lecsendesítése után Jézus ugyanarra hívja fel a figyelmet, mint amikor Máriát dicséri. Mária a jobbik részt választja, mert hallgatja az Isten szavát, odafigyel rá. Jézus először parancsolt a szélnek és a víznek, majd a csönd beálltakor fordul az apostolokhoz. Tudja, hogy csak ebben a csöndben jutnak el szavai a tanítványokhoz.

Aki fél, abban nincsen hit. Akiben nincsen hit, az fél. Jézus azért jött, hogy hitet ébresszen bennünk, hogy ne kelljen félnünk. Sokszor félünk, mert nem vesszük észre, hogy Jézus ott van a hajóban. Jézus ezért állítja szembe a félelmet és a hitet. Választanom kell: hiszek Jézusban, hiszem, hogy ott van a hajóban, hiszem, hogy betölti az életemet, hogy velem van, gondoskodik rólam, vagy félek. Amikor eltölt bennünket a félelem, akkor jusson eszünkbe, hogy megfeledkeztünk Jézusról, megfeledkeztünk az egy szükségesről, arról, hogy rá figyeljünk, hogy amit mond, az a lényeg, és nem az, amit a világ mond.

Ezen a héten számos alkalommal összegyűlünk, hogy közösen dicsérjük az Istent, és Jézus mindennap szólni akar hozzánk, a hit világosságával akar eltölteni minket. Ott van az életünkben, ott van a hajónkban, nincs ok a félelemre, bármi történjék is velünk. Az életünk legfontosabb kérdése az, hogy ki ez a Jézus, aki ennyire szeret minket. Ki ez a hatalmas Jézus, aki nemcsak a hullámoknak, a tengernek és a szélnek tud parancsolni, hanem saját életünk minden tragédiájának? – fogalmazott a főpásztor.

Az eseményről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Ács Tamás

*

Hajdúdorogi Főegyházmegye

A hagyományoknak megfelelően az Attila téri görögkatolikus főszékesegyházban kezdődött meg az ökumenikus imahét Debrecenben. A január 19-én tartott istentiszteleten köszöntőt mondott Seszták István főhelynök, igét hirdetett Vad Zsigmond református esperes. Jelen volt Krakomperger Zoltán római katolikus plébános, Fodor András római katolikus káplán, valamint Asztalos Richárd evangélikus lelkész.

Seszták István főhelynök köszöntötte az egybegyűlteket Kocsis Fülöp érsek-metropolita nevében, aki az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletén vett részt Budapesten.

„Mindannyiunk életében voltak, vannak és lesznek viharok – házasságban, családban, munkahelyen, baráti közösségben, nem könnyű ellene védekezni, szinte lehetetlen – mondta elmélkedésében a református esperes. – De van egy lehetőség, egy út, amelynek köszönhetően megmaradhatunk, ez pedig az Úr Jézus Krisztus. Nem csak a túlélésre, hanem a szabadulásra is lehetőségünk nyílik általa” – világított rá Vad Zsigmond.

A Krisztus-hívők is egy hajóban eveznek: a háborgó tenger hullámait szelő hajó keresztet formázó árbócával, az égboltként föléje boruló ökumené felirattal világszerte jól ismert jelképe a keresztény egyházak közösségének, reménységének, meggyőződésének. A hajó biztos pontja a kereszt, amit nem tud megrendíteni semmilyen vihar. A jel, amelyben valamennyien egyek vagyunk. „A keresztény egységért való közös imádságunk arra indít bennünket, hogy kölcsönös megbocsátásra, megbékélésre és elfogadásra törekedjünk. Nem hagyhatjuk, hogy múltunk terhei akadályozzák az egymáshoz való közeledést – ez az Úr akarata, és az, hogy engedjük Őt munkálkodni bennünk és közöttünk. Sok mindent ki kell dobni az ökumené hajójából: a múlt fájdalmas emlékeit, a viszálykodást okozó cselekedeteit, sebeket, amiket egymásnak okoztunk. Elsüllyed a hajó, ha ezeket a terheket növeljük ahelyett, hogy megszabadulnánk tőlük. Ezt a munkát egy felekezet sem spórolhatja meg – erre vagyunk kiválasztva Krisztus tanítványaként, és erre kell elkötelezni magunkat” – zárta beszédét az esperes.

Az istentiszteleten gyűjtött perselyadományokat a debreceni Nagytemplom harangjának felújítására fordítják.

Az eseményről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

*

Kaposvári Egyházmegye

A kaposvári református templomban Petró László református lelkész köszöntötte a katolikus, református, evangélikus és baptista híveket.

Varga László kaposvári megyéspüspök arról szólt, hogy a megosztottság korát éljük. Minden országok, vallások közötti, családon belüli konfliktus ebből a megosztottságból születik. Mert nincs bennünk egység. A megosztottságot a szívünkben kell először felszámolni, és utána elindulni az önmagunk helyes szeretetének útján. És ezután könnyű lesz szeretni a másik bűnöst, aki ugyanolyan, mint én – fogalmazott a püspök.

Csak együtt, egységben tudunk az evangélium győzelmére jutni. Aminek az ára a kereszt. Ha követjük Krisztust, ezt nem „úszhatjuk meg” – fogalmazott a megyéspüspök.

Az a küldetésünk, hogy tanúságot tegyünk a hitünkkel, a reményünkkel és a szeretetünkkel. Ha rátalálunk Krisztusra, és elindulunk a megbocsátás, a kiengesztelődés útján, akkor eljutunk az ellenségszeretetig, ami minden korban a legnagyobb jel, a legerősebb tanúságtétel volt a keresztények életében. Mi akadályozhat meg minket ebben? Csak a szívünkben lévő megosztottság – mutatott rá Varga László.

*

Székesfehérvári Egyházmegye

Rendhagyó módon tartják meg idén az ökumenikus imahetet Székesfehérváron. Az imahét első felében minden közösség a saját templomában imádkozik a Krisztus-hívők egységéért. Január 20-án Spányi Antal megyéspüspök, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Dózsa István plébánossal együtt szentmisét mutatott be a Szent Imre-templomban. A főpásztor a keresztények egységéért könyörgött Jézushoz, az Egyház alapítójához, aki ránk bízta üdvösséget hozó tanítását, hogy segítse megvalósulni, amiért Ő is imádkozott: „…hogy egy akol és egy pásztor legyen, hogy egyek legyünk a hitben, a szeretetben és a keresztény reményben”. Arra kérte a jelenlevőket, őszintén imádkozzanak keresztény testvéreikért.

Spányi Antal püspök beszédében azt hangsúlyozta: sok évtizede már, hogy a keresztények egységre törekvése határozott formát öltött. Elterjedt a világban ez a szándék, és ma már egészen természetes, hogy a Krisztus-hívők Szent Pál megtérése ünnepe hetében összegyűlnek imádkozni. Mindannyian szeretnénk, hogy az egység megvalósuljon, ezért képesek vagyunk több közös akciót is véghezvinni. „Amikor halljuk a híreket, hogy a keresztényeket üldözik, nem az jut eszünkbe, hogy vajon melyik felekezet tagjairól van szó, hanem az, hogy aki bajba került, áldozatot hozott, életével tanúságot tett hitéről, az Krisztushoz tartozott. Próbálunk közösen tenni értük, de mégis kellene még valami, hogy ez az egység ne csak egy hétig, ne csak a vágyak szintjén jelenjen meg, hanem az isteni igazságban valósággá váljék.

Az egység nem pusztán emberi törekvésből fog megvalósulni; olyan szent dolog, amiért nekünk sokat és őszintén kell imádkozni. Úgy, ahogy Jézus hagyta ránk búcsúbeszédében, amikor apostolai lelkére kötötte, hogy legyenek egyek, legyen fontos számukra az egyet akarás, egyetértés.” A püspök végül hozzátette: „Isten Szentlelke segítsen bennünket, hogy Jézushoz közelebb kerüljünk, hisz ha vele egységben leszünk, akkor valósul meg a keresztények egysége.”

Az eseményről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

*

Váci Egyházmegye

Vácon január 19-én az evangélikus templom adott otthont az ökumenikus imanyolcad első alkalmának. Az imaórán a város evangélikus, református, baptista, görög- és római katolikus közösségének képviselői vettek részt. Jelen volt Csuka Tamás protestáns tábori püspök, Borsi Attila János református lelkész, Meláth Attila baptista lelkész, Paszternák Tamás püspöki titkár, Csáki Tibor és Rolik Róbert esperes, plébános és Detre János evangélikus lelkész-esperes, igét hirdetett Marton Zsolt váci megyéspüspök.

Detre János az istentisztelet elején köszöntötte a résztvevőket. Marton Zsolt püspök igehirdetésében személyes élményein keresztül beszélt a felekezetek közötti összefonódásról, testvéri kapcsolatról, majd megemlékezett az ökumenikus imahét történeti kialakulásáról.

A megyéspüspök feltette a kérdést: Mi a fontos az életünkben, kiben bízhatunk? Az életet utazásnak nevezte, mely során meg kell keresnünk azokat a jelentőséggel bíró dolgokat, amelyeket magunkkal viszünk az úton, de vannak olyan élethelyzetek, amikor mindent el kell hagynunk, kivéve az Istent. Erre világít rá a Szentírásban a viharba került hajósok története. „A mi hajónk az Egyház, amelyben együtt utazunk, tanuljuk meg egymást szeretni, és keressük meg az igazi értékeket. Isten minden helyzetben, a legreménytelenebben is biztonságot ad. Adjon nekünk ez reményt, hitet és bizalmat” – zárta beszédét.

Az imádságokban és a felolvasásokban minden jelen lévő egyházi vezető közreműködött. Az imaórán a templomi gyülekezet kórusa énekelt Verebélyi Ákos karnagy vezetésével, majd elhangzott Túrmezei Erzsébet Hit által című verse. Az áhítat végén Marton Zsolt megyéspüspök adott áldást a megjelentekre.

Az eseményről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Bölönyi Gabriella

*

Veszprémi Főegyházmegye

Veszprémben a Szent Mihály-főszékesegyházban tartották az ökumenikus imahét nyitóalkalmát január 19-én. Az eseményen jelen volt Udvardy György érsek; Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke; Nagy Károly apát-kanonok, a bazilika plébánosa; Tornavölgyi Krisztián irodaigazgató, plébános; Stadler László Dezső plébános; Isó Zoltán evangélikus lelkész; Závodi Zsuzsanna református lelkész, valamint Niederhoffer Zoltán református lelkész.

A liturgia kezdetén Udvardy György érsek köszöntötte a különböző felekezetekből érkezett testvéreket. „Vannak, akik azt mondják, mit ér egy hét imádság az egységért egy évben. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat” – mondta az érsek. „Mi lenne, ha nem tennénk? Ha nem lenne ez az egy hét, nagyon nehéz lenne megélnünk testvéri közösségünket. Az imádság olyan légkört teremt, amiben helyesen ismerjük meg önmagunkat. Az imádság fölszítja bennünk a vágyat az egység iránt, amit Krisztus kívánt. Imádságunkat azzal a bizonyossággal végezzük, hogy a Szentlélek által valóban testvérekként tekinthetünk egymásra” – fogalmazott köszöntőjében Udvardy György érsek.

Steinbach József református püspök az imahét mottójáról elmélkedett: „Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk” (ApCsel 28,2).

A résztvevőket a szertartás végén minden felekezet képviselője áldásban részesítette.

Az eseményről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Győri Egyházmegye; Hajdúdorogi Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye; Váci Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria