Kispapok tettek pasztorális látogatást a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség területén

Külhoni – 2022. október 14., péntek | 9:46

Október 7. és 9. között Diósi Dávid, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának vicerektora vezetésével hét kispap a gyulafehérvári főegyházmegyébe látogatott. Bekapcsolódtak a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia életébe, illetve Márton József főesperes-plébános vezetésével meglátogatták a Jó Pásztor Papi Öregotthonban élő nyugdíjas papokat.

Az elöljárók kezdeményezésére még 2018 őszén indult útjára az a projekt, amelynek keretében a kispapok félévente két pasztorális hétvégén vesznek részt, meglátogatva a négy romániai magyar egyházmegye közösségeit.

A pasztorális látogatások célja, hogy a szeminaristák ne csak elméleti tudással gyarapodjanak, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is gazdagodjanak. A látogatások által megismerhetik az egyházmegyéket, és betekintést nyerhetnek az egyes plébániák életébe, tevékenységébe. Ilyenkor egyúttal bekapcsolódnak az egyházközösségek és intézményeik tevékenységébe, találkoznak hívekkel és helyben szolgáló paptestvérekkel.

A pandémia miatt két évig szünetelt ez a program, azonban ebben a tanévben újra „terepre” indultak a kispapok és elöljáróik, akik eddig a temesvári, a nagyváradi és a gyulafehérvári egyházmegyék életével, sajátosságaival és kihívásaival ismerkedhettek meg.

Székelyudvarhelyen, a Jó Pásztor Papi Öregotthonban együtt töltött idő folyamán az idős papok emlékeket idéztek fel saját kispapi éveikből, kiemelve Márton Áron püspök atyai gondoskodását és tekintélyét. A beszélgetés során az idősebbek az ifjak lelkére kötötték, hogy a legfontosabb az, hogy a tanulással töltött éveik alatt mindenekelőtt imádságos lelkületű papokká formálódjanak. Képzésük folyamán alakítsák ki azt a személyes napi programot, amelyben a munka mellett az imádság is kellő helyet kap.

Ha ugyanis valakinek nincs személyes kapcsolata Krisztussal, nehezen lehet hiteles pap.

Bátorították őket, hogy ne féljenek a papi élettől. Kérjék az Erősség Lelkét feladataik teljesítéséhez, így örömteli papi életük lesz. Lelkipásztori munkájuk során mindig tartsák szem előtt, mit adhatnak ők másoknak, a rájuk bízottaknak egy beszélgetésben, szentbeszédben, egy első péntek alkalmával, és ne várjanak cserébe semmit.

A leglényegesebb az őszinte papi szív formálása, mert a farizeusi szív kiábrándító.

A pasztorálási hétvége második napján a kispapok délelőtt a székelyudvarhelyi temetőben felkeresték Veres Ernő, Pálfi Géza, Hajdú Gyula egykori rektorok és Kovács Sándor sírját, imádkoztak értük és a temetőben nyugvó papok lelki üdvéért.

Útjuk következő állomása Nagytusnád volt, ahol Csont Ede plébános meghívására részt vettek a Szent Rita oltalmába ajánlott napközi foglalkoztató megáldásán és átadásán.

Ezt követően a templom búcsúi szentmiséjén teljesítettek szolgálatot, amelynek keretében a főpásztor megáldotta a felújított templomot is.

Vasárnap a szentmiséken teljesítettek szolgálatot a kispapok. A délelőtti szertartás keretében Kajtár Zsolt tett tanúságot az evangéliumról. Az ünnepi szentmisét Diósi Dávid vicerektor celebrálta, Mayer Nándor diakónus hirdette az igét és a keresztség szentségében részesített egy kisgyermeket. A szentmise végén Bege Lóránd elsőéves és Motolan Ioan másodéves kispapok tettek tanúságot hivatásukról, bátorítva a fiatalokat, hogy merjenek igent mondani minden körülmény között Isten hívó szavára.

A szentmisét követően Ambrus István szombatfalvi plébános meghívására a város papjaival együtt fogyasztották el az ünnepi ebédet.

Az együtt töltött pár nap bővelkedett a szép találkozásokban, örömteli pillanatokban. Az elöljárók és kispapok kifejezték köszönetüket Márton József főesperes-plébános és segédlelkészei szeretetteljes fogadtatásáért, és azért, hogy lehetővé tették számukra a plébánia életébe való bekapcsolódást. Külön köszönetet mondtak Csont Ede tusnádi plébánosnak is, hogy a fáradságos munka végeztével együtt adhattak hálát Istennek az új foglalkoztatóért és a megújult templomért.

Forrás és fotó: Seminarium Incarnatae Sapientiae/Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria