Új tagokat iktattak a Máltai Lovagrendbe Gyulafehérváron

Külhoni – 2023. szeptember 19., kedd | 11:12

A gyulafehérvári székesegyházban szeptember 17-én ünnepélyes szentmise keretében a Szuverén Máltai Lovagrend tagjaivá avatták Veres Steliant, Kálnoky Mátyást és Kálnoky Vinczét. A jelöltek felesküdtek a hit védelmére, a szegények szolgálatára, és megígérték, hogy vállalják a kihívásokat, feladatokat a rászorulók érdekében. A szentmisét Kovács Gergely érsek mutatta be.

A máltai rend zászlaja alatt vonultak be az ünnepélyes szentmisére a lovagok; a koncelebráló papok – köztük Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Marton József nagyprépost, András István szemináriumi rektor, Hurgoi János irodaigazgató, Farkas Ervin iskolaigazgató, Kovács Szabolcs érseki titkár, Papp Márton plébános, Popa Gabriel, a máltai lovagrend tagja, bukaresti érseki titkár és az asszisztencia.

A templom padjait megtöltötték a hívek, a jelöltek rokonai és a vendégek.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek homíliájában a nap evangéliumához kapcsolódóan az adósság és annak elengedése, a megbocsátás, az irgalom a máltai rend életében is oly fontos témáiról elmélkedett.

A szentbeszédet követően a főpásztor megáldotta a templomi öltözeteket és a rendi jelvényeket.

A szertartás, melyet Kálnoky Tibor, a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend romániai elnöke vezetett, a jelöltek ünnepélyes fogadalomtételével folytatódott.

Kálnoky Tibor felolvasta azt az iratot, amelynek értelmében Fra’ John Dunlap, a Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Szuverén Katonai és Ispotályosi Lovagrend nagymestere és a szuverén tanács jóváhagyta Veres Stelian, valamint gróf Kálnoky Mátyás és gróf Kálnoky Vincze kőröspataki bárók felvételét a rend harmadik osztályába.

„Nagy megtiszteltetés az olyanok részére fenntartott megkülönböztetés, akik erre vagy származásuk és személyes érdemeik, vagy pusztán ez utóbbiak folytán méltóak.” A rendnek az évszázados hagyományokat és törvényeiket követve célja Isten dicsőségének hirdetése és a felebarátok gyámolítása – mondta Kálnoky Tibor, majd arra figyelmeztette a jelölteket, hogy életükkel kell tanúságot tenniük.

„Tudjátok-e, hogy az isteni parancsolatokhoz, Urunk, Jézus Krisztus rendeléseihez híven rendünk hordozója és hirdetője a szeretet és a testvériség keresztény erényeinek, és gyakorolja az irgalom cselekedeteit, gyámolítva a szegényeket és a betegeket lelki felemelkedésük elősegítésével és Istenbe vetett hitük erősítésével?

Hajlandóak vagytok-e tehát életeteket példamutatóan – rendünk alkotmányának és szabályzatának megfelelően – az Egyház tanítása és törvényei szerint alakítani?”

A három jelölt ünnepélyes ígéretet tett, hogy a rend hűséges tagja lesz, és méltón képviseli a rend által vallott és gyakorolt erényeket, értékeket.

Kálnoky Tibor ezután a nagymester képviseletében és a rá ruházott hatalomnál fogva egyenként beiktatta a térdelő jelölteket a máltai rend soraiba.

A jelöltek ünnepélyesen felesküdtek a hit védelmére és a szegények szolgálatára, megígérték, hogy vállalják a kihívásokat, feladatokat a rászorulók érdekében.

Veres Stelian rendi káplán, Kálnoky Mátyás és Kálnoky Vincze tiszteletbeli lovag lett.

Kálnoky Mátyás és Kálnoky Vincze rendi köntöst öltöttek magukra, és nyakukba került a jellegzetes nyolcágú máltai kereszt.

Majd Kálnoky Tibor Veres Stelian mellére tűzte a keresztet, e szavakkal: „Vedd ezt a keresztet, amelyet tisztelned és megvédened kell. Fehérsége a tisztaság jelképe, hordozzad bátran szívedben. Nyolc ága a nyolc boldogságot jelképezi. Légy lelkedben szegény! Légy önmegtartóztató! Viseld türelemmel a megpróbáltatásokat! Szomjazd az igazságot! Légy irgalmas szívű! Őrizd meg szíved tisztaságát! Légy türelmes! Vállald az igazságért az üldöztetést!”

A most avatott új tagok a lovagrend fiatalabb generációjához tartoznak. A máltai lovagrendi szolgálathoz a szellemi és lelki készenlét mellett fizikai erőnlétre, erőre is szükség van. Az idei lourdes-i zarándoklaton húsz beteget, részben mozgássérülteket kísértek a rendtagok és az akkor még csak jelöltek, ami minden szempontból való felkészültséget, teherbírást feltételez és kíván.

Az eseményen zenei szolgálattal közreműködött Geréd István kolozsvári kántor, valamint a kolozsvári Szent Mihály-templom énekkarának tagjai; vezényelt Malicski Krisztián.

A szertartás, a himnuszok elnékelése után, ünnepélyes kivonulással ért véget.

A gyulafehérvári püspökség udvarán, Márton Áron szobra előtt, a máltai zászló alatt elkészültek az emlékül szolgáló fényképek.

Az ünnep a díszteremben, Erdély püspökeinek arcképe alatt szeretetvendégséggel, baráti együttléttel ért véget.

A római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend a nyugati keresztény világ egyik legrégibb intézménye, az Egyház Jeruzsálemben alapított és 1113 óta elismert laikus szerzetesrendje. Küldetése „a hit védelme és a rászorulók megsegítése”. Mint szuverenitást élvező nemzetközi jogi alany jelenleg 112 állammal és az Európai Unióval tart fenn diplomáciai kapcsolatot, az ENSZ-nél állandó megfigyelői státusza van. Semleges, pártatlan, politikamentes. A rend nagymestere Fra’ John Dunlap. A rend napjainkban több mint 120 országban nyújt orvosi, szociális és humanitárius támogatást a rászorulóknak.

Forrás: romkat.ro

Fotó: Bodó Márta; Dénes Gabriella; Szendrei Zoltán

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria