Újonnan azonosított chartres-i kánonjogi kézirat a londoni British Libraryben

Kultúra – 2020. szeptember 25., péntek | 16:55

A British Library kánonjogi anyagát feldolgozó kutatási munka során sikerült újabb, nemzetközi szinten figyelemre méltó eredményt elérnie Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem professzornak 2020. szeptember 17. és 20. között Londonban.

Egy évvel ezelőtt, 2019. szeptember 13-án fejezte be Szuromi Szabolcs Anzelm, a Csornai Premontrei Prépostság tagja a British Library középkori kánonjogi anyagát feldolgozó új leíró kéziratkatalógus első kötetét, amely a gyóntatási segédkönyvekről szól. A sorozat második kötetét Szuromi professzor a Decretum Gratianit megelőző kánonjogi gyűjteményeknek szenteli, két alkötetben, 9–12. századi kánonjogi gyűjtemények és segédkönyvek feldolgozásával.

A Cotton Ms anyagában szerepel egy kellően összetett kánonjogi témájú munka, melyet a legutóbbi kutatások a 12. század második felére tesznek, de nem tudtak meggyőző érveket felhozni a franciaországi (galliai) eredet mellett. A kézirat érdekessége, hogy több ismert gyűjtemény anyaga (gyakran töredékesen), valamint kevésbé ismert kánonjogi források is megtalálhatók benne. Ilyen a Collectio Dacheriana kivonata (amelynek keletkezését a szakirodalom 800 körülre datálja). Azonban itt szükséges megemlíteni a Decretales Pseudo Isidorianae kivonatát is (eredeti keletkezése: 847–852); a Quadripartitus kivonatát (ami egy I. Henrik angol király korából származó [1100–1135] angolszász joganyagot tartalmazó gyűjtemény, amely mind a 13., mind a 14. században jelentős befolyást gyakorolt az angol jogi kultúrára); Szent Ágoston De coniugiis adulterinis című műve részletét; Nagy Szent Gergely Libellus responsionum címen ismert írását; Nagy Szent Gergely Registrumának kivonatát; Fulbert chartres-i püspök (†1028) leveleit; a trosly-i zsinat kánonjait (909) [Compiègne közelében]; további patrisztikus szövegeket, és végül néhány VII. Gergely pápának tulajdonított kánont (1073–1085).

A kódex keletkezési helyének meghatározásában bizonyos, hogy leginkább Fulbert püspök írásainak és a trosly-i zsinat szövegének jelenlétére; míg az időbeli azonosításban a Quadripartitus anyagának befolyására hagyatkozhattak a kutatók. A kézirat azonban, alaposabb vizsgálatnak alávetve, úgynevezett kolligátum. Mind a két késői szövegegység, azaz a Quadripartitus kivonata, mind VII. Gergely pápa kánonjai későbbi hozzáillesztések a minden bizonnyal a 11. század közepe előtt összeállított kolligátumhoz. Amennyiben megvizsgáljuk az írásformát és a díszítést, akkor hét önálló egységet tudunk azonosítani a kódexen belül, ebből öt tartozott az eredeti összeállításhoz. Fulbertus írásai különösen is relevánsak, ahogy az eredetileg Lyonban keletkezett Collectio Dacheriana anyaga. Utóbbit tévesen „kivonatként” definiálták eddig, pedig valójában ez a kollekció teljes szövege (bár szerzője ténylegesen kivonatolta a Collectio Hispanát és Hadrianát). A Dacheriana gyűjtemény azon kéziratok között van, amelyek a chartres-i székesegyházi tűzvész után is fennmaradtak a chartres-i könyvállományban Fulbertus leveleinek korpuszával együtt. Az iniciálék ornamentikája és díszítése, az említett öt elsődleges egység írásformája, valamint a jelenlegi katalógusban mindössze mellékesen említett vérrokonsági ábra díszítése egyértelműen a chartres-i scriptorium jellegzetességeit viseli, méghozzá a 11. század harmadik évtizedéből.

Így Szuromi Szabolcs Anzelm professzor mostani kutatásaival alapvetően módosította a bemutatott kéziratról való ismereteinket, amelynek tükrében egy 1030 körül Chartres-ban keletkezett kéziratról beszélhetünk, melynek öt eredeti egységét legkésőbb 1040-re egy kötetbe illesztették, és elsődlegesen (a témák és a pergamenlapok állagát figyelembe véve) a házassági előkészítésre használhatták a chartres-i székesegyházban. A kézirat a 13. század közepén kerülhetett Angliába, ahol a két késői kiegészítést beillesztették a kódexbe (amit a kiegészítő anyag írásformája és a jelentősen eltérő minőségű pergamen is alátámaszt). Az új eredmény jelentősen módosítja mind a chartres-i eredetű és őrzésű középkori kéziratállományról, mind a francia és angolszász terület közötti kéziratáramlásról és a szövegkiegészítések jellegéről szerzett eddigi ismereteket.

Forrás és fotó: Csornai Premontrei Apátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria