Világutazó magyar püspök – Átfogó forrásmunka gróf Vay Péter életéről, küldetéséről

Kultúra – 2023. június 4., vasárnap | 17:01

Nem is olyan távoli az a múlt, amelyből kiemelkedik e férfi nemes alakja, s vele együtt a történelem kincsei, régi korok, „eltűnő világok” tudása, művészete, egzotikuma, szépsége.

A hajdan nemzetközi hírű és jelentőségű, 1948-ban elhunyt magyar egyházi kiválóság, Vay Péter mára elfeledett vagy csak szűk szakmai körökben szóba kerülő, lexikonokban, olykor publikációkban említett személye bizonyára véglegesen az ismeretlenség homályába veszett volna e nemrég megjelent, alapos kutatómunkát összegző könyv nélkül. Kár lett volna érte!

Amikor megismerünk egy embert, valamiképpen önmagunkkal is „újraismerkedünk”, s a létünket ismét feltérképezzük. Vay Péter püspök esetében szemléletünk szűkösségén túllátva tesszük ezt, hiszen a világutazó munkássága nyomán kitágul előttünk a horizont, többek között a Távol-Kelet felé is. Nézőpontjaink módosítása, áthelyezése kívánatossá válik: Vay Péter személyes élményeiből, találkozásaiból fakadó írásai, dokumentációi által történelmi személyekhez, eseményekhez, a valósághoz kerülünk közelebb.

Azt mondtuk, kár lett volna, ha e jelentős személyiség az ismeretlenség homályába vész. S hozzátehetjük: nagy veszteség volna az is, ha e kötet hiányában nem figyelhetnénk fel a püspök szentszéki küldetésének nagyszerű megvalósítására. Arra a stílusában és minőségében kiemelkedő elkötelezettségre, odaadottságra, amely korokon átívelő jelentőségű, minden idők emberét megszólító, elismerésre méltó, s ami jelentékeny mértékben gazdagította a kultúraismeret és az ahhoz kapcsolódó látásmód hazai színvonalát. Sőt, gazdagítja jelenleg is. De erről majd később.

Eddigi lendületünk-lelkesedésünk ereje teljében ajánljuk most tehát A Kelet és a diplomácia művészete – Vay Péter püspök világmissziója című reprezentatív kötetet, elsősorban mint hiánypótló történeti forrásmunkát, amely a Szent István Társulat és a Szépművészeti Múzeum közös kiadásában jelent meg. 

Az alapos, körültekintő, tengerentúli „szálakat” is megmozgató kutatómunkát a Vay-ügyben immár hosszú évek óta elkötelezett, úttörő szerzők végezték el: Solymári Dániel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, a Szuverén Máltai Lovagrend diplomatája; Pallós Tamás, az Új Ember kulturális szerkesztője és Fajcsák Györgyi sinológus, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatója, Vay távol-keleti szerzeményezéseinek „őrzője”. 

A szakma és minden, kultúra iránt érdeklődő ember számára figyelemre méltó kötet nem mellesleg könyvészeti remekmű, László Fülöp festőművész bámulatosan szép, expresszív alkotásaival, történelmi események és személyek – a hazai nagyközönség előtt eddig ismeretlen – archív fotóival. A könyv katalógusrészében száz oldalon át gyönyörködhetünk Vay gróf japán gyűjtésének kiemelkedő tárgyaiban, metszeteiben, amelyek a Hopp Ferenc Ázsiai Múzeum nemrég megnyílt Hold a felhők felett című időszaki kiállításán láthatók.

A kötetben tanulmányozhatjuk Vay Péter részletes biográfiáját, válogatott írásainak bőséges jegyzékét, valamint színes térképeken követhetjük nyomon missziós útjait.

S hogy ki volt Vay Péter, a püspök, a szentszéki küldött, misszionárius és világutazó, az arisztokrata családból származó, az élettel meg nem alkuvó, „bensőből vezérelt”, s talán éppen ezért nem mindennapi életutat bejárt férfiú? Talán annyit mondhatunk, hogy e felemelő olvasmányélményt nyújtó és a körültekintő ismeretterjesztést szolgáló kötetből megközelíthetjük a gróf lényét.

Az elgondolkodtató tények beszédesek: Vay Péter protestáns arisztokrata fiatalemberből lett katolikus pap. XIII. Leó pápa megbízásából missziós szolgálatot vállalt a Katolikus Egyház javára az Ó- és az Újvilágban egyaránt: szentszéki diplomataként Ázsiában, Amerikában vizitált, előadásokat tartott Európa-szerte, Ausztráliában, Új Zélandon, gyakran itthon is, például az Iparművészeti Múzeumban a spanyol művészetről. Uralkodókkal, egyházi vezetőkkel, politikusokkal, nagy történelmi családok leszármazottaival tárgyalt, 1897-ben egy delegáció tagjaként részt vett Viktória királynő gyémántjubileumán az Egyesült Királyságban, de járt a Góbi-sivatagban, az Ararát hegyén, Kalkuttában, Koreában... 

Küldetésének részeként jeles lapokban megjelent publikációi láttatták többek között a korabeli Észak- és Közép-Amerika rideg valóságát, a menekültek, vendégmunkások, országváltók orvosolásra váró társadalmi problémáit. Gyűjtései, valamint személyes tapasztalatai révén új történeti-kulturális szempontokkal bővítette a művészet különböző ágait érintő ismereteket. Második távol-keleti útján, 1907-ben állami megbízásból japán műtárgyakat vásárolt (mintegy kétezernégyszáz darabot) a Szépművészeti Múzeum számára. 

Kalandos élete során találkozott II. Miklós cárral, az elsüllyedt Titanic túlélőinek lelki segítséget nyújtott a Carpathia gőzösön, máskor pedig a brit tudományos akadémián terjesztette értékes ismereteit, amelyekre kíváncsi volt a norfolki és a walesi herceg is.

Ítészi meglátásainak színvonalát, nézőpontjának gondos megválasztását mutatja 1903-ban, új-zélandi útja után írt beszámolója egy Adelaide-ben látott kiállításról: „A legtöbb vászon a legújabb oskola műve. De értékük kétségtelen. És, ha máskülönben lehetnek is kritika tárgyai – mint végre is lehet minden műtárgy, de mint a XIX. század utolsó évtizedeinek művészi iránya és egy egész korszak művészi aspirációinak kifejezése, becsük kétségkívül maradandó.”

S mivel magyarázható, hogy e kiváló, nemzetközileg is elismert férfiú alakja és munkássága mindmáig távol maradt a köztudattól? Vay Péter élete utolsó időszakában – ami közel húsz évet jelent – a szerzetesi magányt választotta: Assisibe, egy ferences kolostorba vonult vissza. Megvált minden vagyonától, s az eladásokból befolyt összeget karitatív célokra fordította, templomot építtetett, és árvaházat, iskolát hozott létre gyóni szülőhelyén.

Sírját nehezen sikerült megtalálni Assisi városának egyik temetőjében.

Solymári Dániel – Pallós Tamás – Fajcsák Györgyi: A Kelet és a diplomácia művészete – Vay Péter püspök világmissziója, Szent István Társulat – Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 2022.

Szerző: Körössy László

Fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2023. május 28-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg. 

Kapcsolódó fotógaléria