Krizmaszentelési szentmisék külhoni egyházmegyéinkben

Külhoni – 2024. március 29., péntek | 9:00

Nagycsütörtök délelőttjén a főpásztorok a papsággal közösen mutatnak be szentmisét, amelyen megújítják azokat a fogadalmakat, amelyeket a szenteléskor Istennek és az egyháznak tettek. Ilyenkor a liturgia keretében a szentségek kiszolgáltatásához, valamint az oltár-, templom-, harang- és papszenteléshez használt olajok megáldásának szertartására is sor kerül.

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

A szentmise főcelebránsa Kerekes László segédpüspök volt, jelen volt Jakubinyi György nyugalmazott érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök, valamint több mint hetven gyulafehérvári főegyházmegyés pap.

A segédpüspök homíliájában kiemelte, hogy Jézus Krisztus beteljesítette mindazt, amit az ószövetségi próféták megjövendöltek az eljövendő Messiásról, majd hozzátette: „Jézus Krisztusban Isten beteljesíti, amit Izajás prófétán keresztül megígért. Jézus eljött, hogy örömhírt hirdessen a szegényeknek, szabadulást azoknak, akik kilátástalan helyzetben vannak, látást a vakoknak, szabadon bocsássa a letiportakat” (vö. Iz 61,1–2a; Lk 4,16–21). A főpásztor beszélt a papi ígéretek megújításáról is, hiszen a nagycsütörtöki krizma- és olajszentelési misében a jelenlévő papság megújítja ígéreteit, amelyeket a papszentelésben vállaltak. Végül a krizma- és az olajok megszentelése kapcsán ráirányította az egybegyűltek figyelmét, hogy ezek a szentségek végigkísérik egész életünket a keresztelésünktől egészen halálunkig.

„A mai szentmisén, amikor megáldjuk és megszenteljük az olajokat, amikor megújítjuk a papi ígéreteinket, mindezek szolgáljanak számunkra is a küldetésünk méltó betöltésére, hogy megvalósuljon a messiási küldetés: képesek legyünk hirdetni az Úr kegyelmi esztendejét“ – mondta a homíliában Kerekes László segédpüspök.

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Seminarium Incarnatae Sapientiae Facebook-oldala

Fotó: Kováts Álmos Botond/SIS

*

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

„Isten jelenlétének, láthatatlan kegyelmének látható jelei vagyunk” – mondta többek között március 27-én, nagyszerdán Lucsok Miklós OP püspök, a Szent Márton-székesegyházban, amikor ünnepélyes olajszentelési szentmise keretében emlékeztek meg az egyházi rend és az Eucharisztia szentségének megalapításáról. A szentmisén Lucsok Miklóssal koncelebrált Majnek Antal OFM nyugalmazott püspök, az egyházmegye papjai és az egyházmegyében szolgáló szerzetespapok.

Prédikációját Locsok Miklós püspök a Szentlélek munkájának négy igazságban való megnyilvánulására építette fel: a szeretetre, a bűnre, a kiútra és a helyre.

Arra biztatta a híveket, hogy találják meg ezeket önmagukban.

Az egyes igazságokat külön-külön kifejtve hangsúlyozta: az alapvető igazság a szeretet igazsága. „Isten változatlan az Ő szeretetében. Ő mindannyiunkat szeret, minden embert a földön, és továbbra is szeretni fog. Az alapigazság az, hogy Isten a Szeretet”. A második igazság a bűnre vonatkozik, mely olyan valóság, ami „el akar pusztítani mindent, amit Isten szeretetből teremtett”. A harmadik igazság az a jó hír, hogy van kiút. „Jézus köré gyűlünk, aki azt mondja: van kiút – én vagyok az Út, én vagyok az Élet, aki az Atyához vezet”. A negyedik igazság pedig az a hely és közösség, ahol Isten szeretete működik közöttünk.

A beszámoló teljes terjedelemben ITT olvasható.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

*

Nagybecskereki Római Katolikus Egyházmegye

Nagybecskereken az olajok megáldásának szertartását a nagybecskereki székesegyházban ünnepi szentmise keretében Német László SVD, belgrádi érsek metropolita, nagybecskereki apostoli kormányzó és utóda, Mirko Štefković kinevezett püspök, valamint az egyházmegye papsága közösen mutatták be.

Német László SVD szentbeszédében úgy fogalmazott, „biztos, hogy lesznek új akcentusok, ezek majd az új főpásztor vezetése alatt fognak megvalósulni. Egy dolog azonban biztos: a Ferenc pápa által kihirdetett szinódusi folyamatot folytatni kell, nem szabad úgy tenni, mintha semmi sem történt volna. (…) Legyünk lelki emberek, szenteljünk időt imára. (…) Használjuk azokat a lelki javakat, amelyeket Istentől pont azért kaptunk, hogy másoknak tovább adjuk, de úgy – ahogy Pál apostol mondja –, hogy közben arra is vigyázzunk, nehogy kárt tegyünk önmagunkban.

A szentmise keretében az egyházmegye papsága megújította papi fogadalmát.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

*

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Nagycsütörtök délelőtt a nagyváradi  püspöki székesegyházban tartottak olajszentelési szentmisét, amely alatt sor került a keresztelendők (katekumenek) és a betegek olajának, valamint a – keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, illetve templomszenteléskor használatos – krizma megszentelésére.

Böcskei László főpásztor együtt misézett a nagyváradi egyházmegye papságával, akik megújították a szenteléskor tett ígéreteiket.

A szent három nap küszöbén, nagycsütörtökön, minden püspöki székesegyházban megünneplik a krizmaszentelési misét. A megyéspüspök beszédében emlékeztetett: ilyenkor arra az egységre is gondolunk, amely egy családdá formál bennünket: valamennyien megismertük Krisztust, és az ő megismerésével köteleződtünk el, mindenki a saját hivatásában, ezért is újítja meg a papság ilyenkor fogadalmát.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

*

Szabadkai Egyházmegye

Nagycsütörtök délelőtt Fazekas Ferenc megyéspüspök krizmaszentelési szentmisét mutatott be a szabadkai Szent Teréz-székesegyházban.

A kétnyelvű szentmise kezdetén a megyéspüspök köszöntötte Mirko Štefković kinevezett nagybecskereki megyéspüspököt, általános helynököt Šipek Željko általános helynököt, az egybegyűlt papságot, a szerzeteseket és a papnövendékeket, valamint a kórust és a kántort, illetve a ministránsokat és a jelenlévő híveket.

Prédikációjában Fazekas Ferenc emlékeztetett arra, hogy január 21-én Ferenc pápa megnyitotta az imádság évét, amely segít felkészülni a 2025. szentévre. „Ez az esztendő alkalmat ad arra, hogy újra felfedezzük milyen nagy értéke van az imádságnak és hogy feltétlen szükségünk van rá a személyes életünkben és az Egyház életében. A papi életben is nélkülözhetetlen az imádság” – hangsúlyozta a főpásztor.

Beszédében a püspök rámutatott arra, hogy a II. Vatikáni Zsinat így buzdítja a lelkipásztorokat: „A szolgálat hűséges végzése érdekében szívügyünk legyen az Úr Krisztussal folytatott mindennapi beszélgetés” – majd hozzátette: megtörténhet, hogy keserűségünkben elhagyjuk az imáinkat, mondván nem tudja befolyásolni a körülöttünk történteket. Azonban éppen ilyenkor kell imádkozni, hogy az ima által megismerjük a Jóisten akaratát. Ekkor a nehézségek nem akadállyá válnak, hanem magától a Jóistentől kapott felhívássá lesznek, hogy megvalljuk azt, aki előttünk áll, és hogy találkozzunk vele. Az élet megpróbáltatásai így alkalmakká válnak a hitben és a szeretetben való törekvésben.

A megyéspüspök köszöntötte azokat a papokat akik idén ünneplik papszentelésük kerek évfordulóját: Statić Belát (60 éves papi szolgálat), Beretić Stjepant, Augustinov Željkot, és Horvát Lászlót (50 éves papi szolgálat), Stantić Marinkot, Šipek Željkot és Csizmár Oszkárt (25 éves papi szolgálat).

A szentmise keretében a papok megújították a felszenteléskor tett fogadalmaikat, és a püspök megszentelte a szentségek kiszolgáltatásakor használt három szent olajat.

A szentmise Šipek Željko általános helynök húsvéti köszöntőjével zárult.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Kovács Attila

*

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

A szatmárnémeti székesegyházban bemutatott szentmise elején Schönberger Jenő megyéspüspök a megjelentek mellett köszöntötte a Duna Televízió és a Mária Rádió közvetítése által bekapcsolódó híveket is, majd homíliájában Joseph Ratzingert, a későbbi XVI. Benedek pápát idézte, aki 1971-ben erre a kérdésre, hogy miért marad az Egyházban, így felelt: Én azért maradok az Egyházban, mert hiszek abban, hogy a »mi Egyházunk« mögött »Krisztus Egyháza« él, éppúgy, mint korábban, és mi nem tudjuk tönkre tenni; hiszek abban, hogy csak úgy tudok hűséges maradni Krisztushoz, hogy hűséges maradok Egyházához, amelyet nem hagyok el. Azért vagyok az Egyházban, mert mindennel dacolva hiszek abban, hogy a mélyben nem a mi egyházunk, hanem Krisztus Egyháza.” 

Ezt követően a főpásztor feltette a kérdést: „Ha engem megkérdeznek, hogy miért vagyok még pap, miért vetem alá magamat az Egyház előírásainak és engedelmeskedem püspökömnek, miért követem és tartok ki Jézus mellett, a választ a 12 év börtönbüntetésre és kényszermunkára ítélt Nguyen van Thuan vietnámi bíboros írása alapján fogalmazhatom meg: »Mert mindent elhagytam és követtem Jézust az ő gyöngeségeivel együtt.«”

A szentbeszéd végén a püspök arra buzdította papjait, hogy ragaszkodjanak Jézushoz és az Egyházhoz, mert csak így tudnak hűségesek maradni, és csak így számíthatnak reményteljes jövőre az Úr mellett.

A Duna TV közvetítése június végéig megtekinthető IDE kattintva.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

*

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Pál József Csaba megyéspüspök az olajszentelési misét a temesvári Szent György- székesegyházban nagycsütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel mutatta be az egyházmegye papságának koncelebrálásával. A liturgia zenei szolgálatát az egyházmegye plébániáiról érkezett kántorok látták el.

Szentbeszédében a főpásztor kiemelte: „Nagycsütörtök az Eucharisztia és a papság alapításának napja. Az olajszentelési mise keresztény hivatásunkra és különösen a papi életre hívja fel figyelmünket. Mi, papok, gondolatban felidézzük az első lépéseket, amikor Jézus Krisztus megérintette a lelkünket. De az idő múlásával megszoktuk, hogy papok vagyunk. Talán már nem is vagyunk eléggé hálásak Isten e mérhetetlen bizalmáért. »Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk« – írta Szent Pál apostol Timóteushoz írt levelében. Nekünk is mindig szükségünk van a megújulásra.”

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Kiemelt fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria