A papság ajándék – Krizmaszentelési misék egyházmegyéinkben

Hazai – 2020. április 9., csütörtök | 17:53

2020 nagycsütörtökén Ferenc pápa nem mutatott be krizmaszentelési szentmisét, hanem elhalasztotta, hogy egyházmegyéje papsága vele lehessen ezen a szertartáson. Ezt az egész világon lehetővé tette, így több magyar főpásztor is az olajszentelési mise elhalasztása mellett döntött, ám több egyházmegyében megünnepelték az egyházi rend megalapítását, igaz jóval kisebb papi koncelebrálással.

Egri Főegyházmegye

A Szent István Rádió nagycsütörtöki reggeli műsorában intézett beszédet papjaihoz és rajtuk keresztül a hívekhez Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor, mint minden évben, idén is hívta a paptestvéreket a krizmaszentelési szentmisére, most azonban, a rendkívüli helyzet miatt ez halasztást szenved.

A nagycsütörtöki főpásztori levél ITT olvasható.

* * *

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke április 9-én, nagycsütörtökön olajszentelési szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban a paptestvérek szűk körének koncelebrálásával. A szentmisét a Duna Televízió élőben közvetítette.

Veres András szentbeszéde ITT olvasható teljes egészében.

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Április 9-én, csütörtökön  Varga László megyéspüspök celebrált olajszentelési szentmisét a kaposvári Szent Kereszt-templomból.

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János megyéspüspök a Sarlós Boldogasszony-székesegyházban mutatott be olajszentelési szentmisét április 9-én.

* * *

Váci Egyházmegye

Marton Zsolt váci megyéspüspök a váci székesegyházban mutatott be krizmaszentelési szentmisét. A szertartáson jelen volt Varga Lajos váci segédpüspök, Paszternák Tamás püspöki titkár, Szabad Attila diakónus és három egyházmegyés papnövendék. Orgonán Varga László, a székesegyház karnagya működött közre.

A papság szentségének ünnepnapján a főpásztor elsősorban paptestvéreit köszöntötte, és értük ajánlotta fel a szentmisét, arra kérte őket, hogy lélekben és valóságban is erősítsék meg papi fogadalmukat. A világi hívőket, akik Krisztus titokzatos testének részesei, arra hívta, hogy imádkozzanak ebben a nehéz időben a papságért. Szavaival az egységet hangsúlyozta, amely összeköti a székesegyházban jelenlévőket az élő közvetítés követőivel és lélekben az egész egyházmegye híveivel.

Homíliájában Marton Zsolt az olvasmányban található „Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem…” (Iz 61,1) kijelentés kapcsán a fölkentségről elmélkedett. Amikor elhangzik ez a mondat Izajástól, a választott nép éppen a babiloni fogságból hazatérve új lendülettel kezdi építeni régi-új hazáját, de megtörik a lendület: sokan elszegényednek, reményvesztettek, és várják azt a személyt, aki fölemeli őket, reményt, célt ad az életüknek. A prófétának az a hivatása, hogy Isten üzenetét közvetítse. Izajás próféta fölkentnek nevezi magát, de az Örökkévaló ígérete alapján egy olyan fölkentnek kell érkeznie, aki nemcsak a zsidóságot szabadítja meg minden bajától, hanem az egész emberiséget. Ő Jézus Krisztussal érkezik el, aki a názáreti zsinagógában önmagára vonatkoztatja Izajás szavait: „Az Úr lelke van rajtam, mert az Úr fölkent engem…” (Lk 4,18).

Krisztus a maga hármas küldetésében részesíti a tizenkét apostolt – élükön Péterrel – és utódaikat, a püspököket. A II. vatikáni zsinat dokumentuma, a Lumen gentium kezdetű konstitúció kimondja, hogy a püspökök az apostoli szolgálat teljességének örökösei. Az áldozópapok mint a püspökök segítői és munkatársai a saját szentelési fokozatuknak megfelelően részesednek a püspökök hármas apostoli (tanítói/igehirdetői; papi/megszentelői, pásztori/kormányzói) hivatalában a szolgálatuk ellátásához szükséges szent hatalomban és a Szentlélek kegyelmi adományaiban. Az egyházi rend szentségének harmadik fokán a szerpapok (diakónusok) állnak, akik nem a papságra, hanem szolgálatra kapják a fölszentelést – mondta a főpásztor.

A megyéspüspök arra kérte paptestvéreit, elmélkedjék át, mire mondják ki a fogadalom megújításakor az „Akarjuk!” szót. Arra kérte őket, határozzák el magukban a Krisztussal való még bensőségesebb kapcsolatot, melyet a meghitt imaélet tesz lehetővé, és Jézus hűséges szolgáiként mutassák be az eucharisztikus áldozatot, Krisztus személyében cselekedve.

A szentbeszédet követően a fogadalommegújításra került sor. Ezt követően a főpásztor az egyházmegye 75, 60, 50, 40, 25 éve szolgálatot teljesítő papjait köszöntötte. Megemlékezett Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök húszéves püspöki szolgálatáról is.

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

A veszprémi Szent Mihály-bazilikában a nagycsütörtökön délelőtt tartott krizmaszentelő szentmisével kezdte meg Udvardy György érsek a nagyböjti időszak végét jelentő szent három nap szertartásait.

A zártkörű szertartáson koncelebrált Takáts István érseki helynök; Szabó János gazdasági helynök; Tornavölgyi Krisztián irodaigazgató; Nagy Károly c. apát, kanonok, főszékesegyházi plébános; Felker Zsolt káplán és Darnai János, a Padányi Katolikus Iskola lelki igazgatója. A szentmise bemutatásában a Boldog Gizella Szemináriumban tanuló diakónusok és papnövendékek voltak segítségére.

„Hagyományosan nagycsütörtökön örömmel készülünk arra, hogy a székesegyházakban a főpásztor papjaival együtt az egyházmegye presbitériuma ünnepelni tudjon. Hetekkel ezelőtt mi is így készültünk, aztán nyilvánvalóvá vált, hogy az ünneplés nagyon sajátos formában történik. Úgy tekintek most rátok, mint akik képviselitek az egyházmegye papságát az imádságban, a szolgálatban, személyetekben, elköteleződéseitekben, és úgy tekintek rátok, mint akiknek a válaszában az egyházmegye papsága mondja ki az „akarom” kifejezést. Akarok szolgálni, akarok hűséges lenni, akarok nagylelkű lenni. Imádkozzunk együtt azért, hogy Istennek nagy ajándékai, a teremtett világ dolgai közül a kiválasztottak, a szent olajok, valóban az üdvösséget tudják hordozni, szolgálni. Jelenvalóvá tenni minden hívő közösségben, minden ember számára” – fogalmazott a főpásztor a szentmise kezdetén.

Szentbeszédében a főpásztor arról elmélkedett, hogy milyen nagy ajándék a papság. Óriási ajándék az, ahogyan a mai olvasmány fogalmaz, hogy az Úr az öröm olaját adja a pap kezébe, hogy a hamu helyett a dicsőséget hirdesse. Hogy a gyászruha helyett az öröm ruháját tudja adni a népnek. Hogy ahol szomorúság volt, oda vigasságot tudjon vinni az Isten erejéből. Az Úr Önmagát bízza a papra. Mindaz, amit hirdet, mindaz, amit mond, mindaz, ami megfogan a szívében, amit megfogalmaz az ajkával, s hirdeti a világban Isten igéjét. Az igazság szavát. Ezeknek a szavaknak isteni ereje van, mellyel újjáteremti az embert. Ezekben a szavakban benne van a pap küzdelme, élettapasztalata. Benne van a megújulási szándéka, a hite, amellyel az emberek üdvösségét segíti elő. Ajándék a szentségek ereje, mely közel visz az Istenhez.

Amikor az egyházmegye papjai saját helyükön imádkoznak, talán kétségek, bizonytalanságok is odaférkőznek a gondolataikba, a szolgálattal, a papsággal, a hívek helyzetével kapcsolatban. S mégis együvé tartozunk. S ezt az együvé tartozásunkat Isten Szentlelke teremti meg – mondta a főpásztor.

Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a papi ígéretük megújításakor hozzák ide lélekben a paptestvéreiket, akik talán a templomaik csendjében ugyanígy kimondják újra ígéreteiket. E rendkívüli körülmények között tudják azt, ami nem lényeges, elengedni, ami pedig fontos, azt megújult lélekkel ünnepelni, és ragaszkodni hozzá, őrizni azt – zárta szentbeszédét Udvardy György érsek.

A távol lévő paptestvérek majd a későbbiekben espereseiknél tudják átvenni a szent olajokat – mondta Udvardy György, aki azt kívánta paptestvéreinek, hogy e rendkívüli körülmények között is mindenki a szolgálati helyén méltó módon tudja a liturgiát megünnepelni, öröme teljék benne, és hogy mindaz, amit tesznek, az emberek üdvösségét szolgálja.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye, Kaposvári Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Váci Egyházmegye, Veszprémi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria