Püspöki szentmisék Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén egyházmegyéinkben

Hazai – 2023. február 3., péntek | 18:05

Február 2-án ünnepli az Egyház Urunk bemutatását. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét 1997-ben nyilvánította a megszentelt élet napjává Szent II. János Pál pápa. A püspökök által bemutatott szertartásokról az egyházmegyei tudósítások alapján számolunk be.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök február 2-án szentségimádásra és szentmisére hívta az egyházmegye területén szolgáló szerzeteseket, hogy Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a szerzetesek napján a debreceni Szent Anna-székesegyházban együtt adjanak hálát szerzetesi hivatásuk kegyelméért, újra felajánlják életüket Isten szolgálatára és imádkozzanak újabb hivatásokért.

Palánki Ferenc megyéspüspök homíliájában a találkozás – Isten és ember, az Ószövetség és az Újszövetség találkozása – ünnepének üzenetéről beszélt, elénk tárva az elhangzott evangéliumi szakaszt (Jézus bemutatása a templomban, Lk 2,22-40), amely példaképeket állít abban, hogyan kell megélnünk hivatásunkat.

Anna prófétaasszony és Agg Simeon mellett talán a legfontosabb példakép számunkra Mária, aki engedelmes, teljesíti a törvényt. Elteltek tisztulásának napjai, holott ő volt a legtisztább teremtmény, neki nem volt szüksége a tisztulásra, mégis bemutatta a tisztulási áldozatot. Mária ámulva, csodálkozva és örömmel hallgatta azokat a szavakat, amelyeket mondtak a Fiáról, pedig Simeon az ő fájdalmas anyaságát jövendölte meg. Mindezeket elrejtette a szívében, és gyakran el-elgondolkodott rajta. Ezek az elmélkedő pillanatok vagy órák tették őt képessé arra, hogy a legnehezebb helyzetekben, a Szent Fia keresztje mellett is megmaradt a hite, az élő istenkapcsolata, és végig ki tudott tartani.

Ünnepeljük a szerzetesek hivatását, mert a szerzetesség szolgálata ez: idejüket Istennel töltik, reménykedve várakoznak, és miként Mária lépcső volt Isten számára – hogy eljöhessen Isten szeretete a világba –, a szerzetesek élete is ilyen szolgálat, lépcső, hogy rajtuk keresztül is megtapasztaljuk Isten jóságát, szeretetét – fejezte be elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

A megyéspüspök prédikációja ITT meghallgatható. 

A szentmiséről a teljes beszámoló ITT olvasható. 

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

* * *

Egri Főegyházmegye

Február 2-án az egri ciszterci Szent Bernát-templomban mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek. Az ünnepi liturgián a hagyományokhoz híven jelen voltak az egyházmegye szerzetesi közösségeinek tagjai is.

Ternyák Csaba homíliájában a megszentelt életet élőkhöz fordulva úgy fogalmazott: „Isten különleges ajándékaként élő karizmát hordoztok, amelyre nagy szüksége van az Egyháznak, ezért a Szentlélek ma is meghív a ti karizmátokra fiatalokat. A hivatásgondozás pedig különleges feladat. Kell hozzá imádság és mély emberi kapcsolatok, lelkivezetés, beszélgetés és jó példa. Szükség van tehát egy élő kapcsolatra a fiatalokkal.”

Rámutatott: ennek a szolgálatnak nem a siker, hanem az Istennek való elköteleződés mélyülése a fokmérője. Örömmel kell tekinteni saját hivatásunkra és meg kell becsülni azt, vigyázni kell rá mint különleges ajándékra, és kérni kell az Úrtól az életre szóló hűség kegyelmét. „A talentumainkat a lélek derűjével kell kamatoztatni, nem szabad elásni. Mi a Krisztus-követő élet örömét szeretnénk élni.”

Végezetül az érsek Isten segítségét kérte, hogy a megszentelt életet élők napról napra elkötelezzék magukat hivatásuknak megfelelően: „Adjátok oda magatokat teljesen elégő áldozatul, mint a tömjén, amelyet ráteszünk a tűzre Isten dicsőségére. Így váljatok égő gyertyává, és sugározzátok Krisztus világosságát és szeretetének melegét!”

A szentmiséről szóló bővebb beszámolót ITT olvashatják.

Forrás: Domán Vivien/Egri Egyházmegye

Fotó: Szent István Televízió – Federics Róbert

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás Gyertyaszentelő Boldogasszony és Urunk bemutatása ünnepén a budapesti Örökimádás templomban mutatott be szentmisét.

A bíboros szentbeszédében úgy fogalmazott: a gyertyák fénye, amelyeket ilyenkor megszentelünk, emlékeztet minket a hálaadásra, a kötelességre és a reményre.

Erdő Péter hangsúlyozta: keresztényi felelősségünk, hogy a világosság fiaként járjuk az élet útját, ha pedig súlyos bűnbe estünk, a tökéletes bánat és a szentgyónás útján mielőbb térjünk vissza a kegyelem állapotába.

Ha így élünk, ez nem csak passzív állapotot jelent, őrizkedést a rossztól, hanem tanúságtételt is. Krisztus világosságát, a hit és a szeretet fényét tovább kell adnunk a környező világnak. „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14) – mondja Krisztus tanítványainak. Minél nagyobb a sötétség, annál inkább szükség van a bennünk élő tiszta krisztusi lángra.

A szentmiséről szóló bővebb beszámolót ITT olvashatják.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyhézmegye

Fotó: Depaula Flavio

*

A megszentelt élet napja alkalmából Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén, február 1-jén a pasaréti Páduai Szent Antal-templomban gyűltek össze a budapesti szerzetesközösségek képviselői közös zsolozsmára és koncelebrált szentmisére, amelyet Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa mutatott be.

Az ünnepi liturgiáról ITT olvashatják beszámolónkat.

Fotó: Merényi Zita

* * *

Győri Egyházmegye

A Győri Egyházmegyében szolgáló szerzetesek kérésének megfelelően, hogy Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét plébániáik közösségében tarthassák meg, Veres András püspök február 1-jén mutatott be szentmisét a győri székesegyházban a szerzetesek részvételével.

Homíliájában a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a keresztény élet egyben megszentelt is, mivel a keresztség által mindnyájan megszenteltté váltunk. Aki megszentelt, az az Istennek adott, lefoglalt személy. Az ilyen ember Isten áldásában és védelmében részesül, sőt az Ő kegyelmi ajándékainak hordozója. Ez a megszenteltség azonban feltételezi az Istennek való felajánlottságot is.

A jelen lévő papokhoz, szerzetesekhez szólva Veres András kiemelte, hogy hivatását senki sem önmagáért kapja, hanem mások megszentelésére. A mai kor szülöttjeiként, az önzés kultúrájában ez mindegyikünk számára nagy kihívást jelent: legyőzni a bennünk levő önzőségre való hajlamot. „Mindnyájunk feladata, hogy a bennünk rejlő kisebb-nagyobb önzést levetve napról napra egyre inkább szeretetben tudjunk másokért élni. Ez szolgálja igazán a megszentelődést.”

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

* * *

Székesfehérvári Egyházmegye

Urunk bemutatása és a megszentelt élet ünnepén együtt adtak hálát Istentől kapott meghívásukért a Székesfehérvári Egyházmegye területén szolgáló papok, szerzetesek, szerzetesnők, a plébániai lelkiségi mozgalmak és a harmadrendek képviselői, valamint a Prohászka Imaszövetség tagjai Székesfehérváron.

Spányi Antal megyéspüspök beszédében személyes tanúságot tett a gyermekkorában megélt közös családi alkalmakról, amelyek az összetartozást, az egységben megélt békességet erősítették meg a családtagokban. Ezt szolgálja a megszentelt élet napján egybegyűlt, az egyházmegyében elkötelezett életet élő papok, szerzetesek, a Prohászka Imaszövetség és a lelkiségi mozgalmak képviselői közös ünneplése is. „Mert minket is hazavár és egybegyűjt az Atya, hogy egymás példáján, együtt tudjunk megerősödni.”

A főpásztor azt is hangsúlyozta, Urunk bemutatásának evangéliumi története arra hív minket, kövessük Máriát abban a hitben, hogy Isten valóra váltja akaratát. „Megígérte, hogy eljön majd a Megváltó és eljön a fény, ami semmivé teszi a sötétséget. És ez az Isten kegyelme lesz. Mert Isten terve, akarata, ígérete valóra válik, nem csak az üdvösség történetében, hanem személyes életünkben is. De akarnunk kell, hogy az életünk az Isten tervei szerint legyen; adjuk át neki és ne vegyünk vissza belőle semmit. A Szentlélek így vezet bennünket az imádság által, hogy Isten szava megszólaljon, és világosan tudtunkra adja, mi a feladatunk a világért” – fogalmazott a főpásztor, majd arról beszélt: Krisztus küld minket a világba, mert szükség van a tanúságtevő emberekre. „Isten azt mondja: »Szükségem van rád!« Mindannyiunkat hív, a szerzeteseket, szerzetesnőket, világi papokat és minden egyes keresztény embert.”

A szentmise végén Ugrits Tamás pasztorális helynök vezetésével a jelenlévők elmondták a Prohászka Imaszövetség imáját új papi és szerzetesi hivatásokért.

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Hagyományosan ez a nap a megszentelt életet élők: szerzetesrendek, szerzetesi közösségek tagjainak ünnepe is. Számukra a Szombathelyi Egyházmegyében minden évben ezen a napon találkozót is szerveznek. Idén Szombathelyen, a szalézi közösség látta vendégül a tagokat. 

Az ünnepi szentmisén Székely János megyéspüspök idézte XVI. Benedek pápa szavait, aki úgy fogalmazott: a szerzetesek az Egyház hatalmas kincsei. A Zsidókhoz írt levél az Istennek szentelt élet titkáról árul el fontos dolgokat, mondta a megyéspüspök, utalva a napra rendelt szentírási szakaszra, hozzátéve: a keresztények sokáig keresték, hogy az Ószövetség liturgiája hogyan teljesedik be Jézusban, a kereszténységben. Lassan rájöttek, hogy bár Krisztus nem végzett szertartásokat, de a lényében beteljesítette az Ószövetség liturgiáját. Ő az Örök főpap, aki lényében híd ég és föld között. Ő az Örök fiú, de egy velünk is. A szerzetesek is erre kapnak meghívást, hogy lényükben legyenek hidak ég és föld között. Legyenek egészen eggyek az Atyával és legyenek testvérei a rájuk bízottaknak: szenvedőknek, időseknek, fiataloknak. Székely János felidézte, hogyan kezdték meg munkájukat az annunciáta nővérek, a domonkos nővérek vagy a voraui máriás nővérek.

A teljes beszámoló ITT olvasható. 

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

 

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

* * *

Katolikus Tábori Püspökség

Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök gyertyaszentelést tartott és Balázs-áldásban részesítette a megjelenteket a Honvédelmi Minisztérium budapesti Balaton utcai objektumának 6. emeleti rendezvénytermében Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án.

„Jézus születése után negyven nappal őt a törvény előírása szerint ki kellett váltani, mint elsőszülöttet, mert akkoriban minden elsőszülött gyermek az Úrnak szentelődött Izraelben, tehát felnőve templomi szolgálatra voltak rendelve. Másrészt a zsidó vallás alapján az édesanya a szülés utáni negyvennapos tisztulási folyamat alatt nem vehet részt istentiszteleten” – fejtette ki az ünnep eredetét a katolikus tábori püspök.

Hozzátette: a gyertyaszentelés ősi hagyománya innen ered, ugyanis a vallási rituálén jelen lévő agg Simeon és Anna próféta asszony felismerte az Isten küldöttét a gyermek Jézusban, akit Simeon a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezett. A főpásztor az ünnepségen rámutatott, hogy Jézus szent szolgálat alóli kiváltása miatt a Szent Családnak nem kellett volna elmennie Jeruzsálembe, hiszen azt lakhelyükön, a galileai Názáretben is meg lehetett volna tenni.

„Ez azért fontos, mert Lukács evangélista ki akarja emelni, hogy a templom nagyon fontos helyszín: az Istennel való találkozás helye. Éppen ezért azt szoktam mondani erre a rendezvényteremre, hogy ilyenkor ez mindig templom, bármennyire is világi környezet, végtére mi itt valójában Istenhez szeretnénk odafordulni. Ezért tartom fontosnak a gyertyaszentelő eseményt: pontosan arról van szó, hogy egyfajta érzékletes gyakorlatban az ember a gyertya fénye által világosságot nyer” – fogalmazta meg a püspök az ünnep jelentőségét.

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Kormány Gábor

*

Váci Egyházmegye

Február 4-én a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen gyűltek össze a Váci Egyházmegyében működő szerzetesrendek képviselői, hogy együtt ünnepeljék meg a megszentelt élet napját.

A ciszterci, ferences, pálos, premontrei, piarista, szalvatoriánus és kapucinus rend jelen lévő tagjai a szentmisén, melyet Marton Zsolt váci megyéspüspök mutatott be, megújították fogadalmukat.

Két szent öreg, Simeon és Anna találkozik a Megváltóval, és ez a találkozás beteljesíti az életüket. Nekünk is találkozás ez a mai ünnep – emelte ki szentbeszédében a főpásztor. – Isten emberei találkoznak az ő Mesterükkel, az életük értelmével, és találkoznak egymással is, szerzetes a szerzetessel, szerzetesnő a szerzetesnővel.

Mi a szerzetes hivatása? – tette fel a kérdést Marton Zsolt püspök. – Életté váltani az evangéliumot, és hirdetni. A szerzetes jel és fény a világnak.

„Szükség van rátok, kedves atyák, kedves testvérek, kedves nővérek, akár tanítotok, akár beteget ápoltok, akár lelkipásztorkodtok. Minden szolgálattal, amit az Egyházért tesztek, szükség van rátok. És szükség van a világi Krisztus-hívő testvéreinkre, hiszen mi így együtt egészítjük ki egymást” – fogalmazott homíliájában a váci megyéspüspök.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: a képek illusztrációk, 2020-ban a megszentelt élet napján készültek Szentkúton

*

Pécsi Egyházmegye

Felföldi László megyéspüspök kezdeményezésére a megszentelt élet napja alkalmából együtt ünnepeltek a Pécsi Egyházmegyében működő szerzetesrendek képviselői február 11-én a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban.

A Pécsi Egyházmegyében szolgáló rendek  az irgalmasok, a pálosok, a ferencesek, a kármeliták, a Szent Szív Társaság, valamint a Nyolc Boldogság Közösség tagjai – rövid bemutatkozás keretében ismertették történetüket, hitvallásukat és missziós küldetésüket. Az ezt követő püspöki szentmisében együtt adtak hálát a hivatásokért.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Kiemelt kép: Ábrahám Kitti / Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria