A mai embereket inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók – Egyházmegyei Te Deum Vácon

Hazai – 2022. június 30., csütörtök | 16:24

Hálaadó szentmisével zárták június 24-én a Váci Egyházmegye közoktatási és felsőoktatási intézményei a 2021/22. tanítási évet. A szentmisét Varga Lajos váci segédpüspök mutatta be; ezt követően az egyházmegye elmúlt tanévében kiemelkedő munkát végző pedagógusok vehették át elismerésüket.

A Te Deumon az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a helyi Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF), az egyházmegye oktatási intézményeinek vezetői és munkatársai, valamint hitoktatók vettek részt.

A szentmisét a váci Szent Anna piarista templomban tartották, mivel a váci székesegyház felújítási munkálatok miatt jelenleg zárva tart. Az online közvetítés lehetővé tette, hogy a szentmisébe azon munkatársak, szülők és diákok is bekapcsolódjanak, akik személyesen nem tudtak jelen lenni. 

Varga Lajos segédpüspök homíliájában megemlékezett Jézus Szíve ünnepéről. Felhívta a hívek figyelmét: Jézus Szentséges Szívének tisztelete arra ösztönöz, hogy az Ő személyéhez hasonlóvá váljunk és a szeretet cselekedeteit gyakorolva át tudjunk lépni saját korlátainkon.

A keresztény pedagógus jellemzője, hogy nemcsak saját személyiségével nevel, hanem célja, hogy a forráshoz, azaz Krisztushoz vezesse el a diákokat, akik Neki köszönhetően is tudják formálni saját személyiségüket. 

A szentmisét követően Selmeczi Zoltán EKIF-főigazgató, Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora és Tornay Gábor hitoktatási igazgató adtak hálát a tanévért, és megköszönték munkatársaik egész éves munkáját.

Selmeczi Zoltán beszédében kiemelte annak jelentőségét, hogy a teljes tanévben – mind a 181 napon – újra személyes jelenléti oktatás valósulhatott meg, így a közösségi lét, amely a keresztény ember legalapvetőbb elemi igénye, újra megtapasztalhatóvá vált. A hitoktatók, lelkipásztorok azért fáradoztak, hogy ezek a közösségek igazi kovászként tudjanak jelen lenni.

A főigazgató köszönetet mondott a váci EKIF 1600 munkatársának, akik példás elköteleződéssel, hivatás- és küldetéstudattal végezték munkájukat idén is. A tanév szakmai eredményei közül kiemelte a két új – fóti és balassagyarmati – intézmény alapítását, a vezetőképző elindítását és a pedagógus-utánpótlás támogatását célzó Migazzi Kristóf Pedagógusképzési Ösztöndíj létrehozását. A hitéleti területen elért eredmények közül megemlítette az iskolaapostoli hálózat elindítását, amely a katolikus iskolák és a plébániai közösségek között hivatott szorosabbra fűzni a kapcsolatot annak érdekében, hogy az iskolából kikerülő fiatalok közösségi hátteret találjanak felnőtt keresztény életükhöz is.

Adjon az Úristen Szentlelke által erőt, bátorságot, elszántságot mindannyiunknak, hogy megéljük a hitünket, s ezáltal gyújtsunk tüzet mások szívében is, mert „a mai embereket inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók. Ha hallgat is a tanítókra, azért teszi, mert egyben tanúk is!”

– zárta VI. Pál pápa szavaival beszédét a főigazgató.

Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora utalt arra, hogy a tanév végére minden pedagógus a fáradtság tüneteit tapasztalja magán, de így is hálát adhatunk azért a bizonyosságért, hogy Jézus ebben a megfáradt, esetleg elveszett állapotunkban is itt van velünk.

Tornay Gábor hitoktatási igazgató megköszönte azt a harmonikus intézményi és vezetői együttműködést, amely az egyházmegyében az oktatási területen megvalósul, illetve azt a támogatást, amit a hitoktatók a lelkipásztoroktól kapnak munkájukhoz.

A szentmise után elismerő oklevelet vehettek át az egyházmegye nevelési-oktatási intézményeiben kiemelkedő pedagógiai tevékenységet és példamutató munkát végző pedagógusok.

Két pedagógus kapott Te Deum életműdíjat, a 2021/22. tanévben végzett kiemelkedő szakmai munkájáért pedig kilenc pedagógus Te Deum díjban részesült. A Szent Gellért-díj ezüst és arany fokozatával három főt tüntettek ki.

A díjazottak névsora megtalálható a Váci Egyházmegye honlapján.

Te Deum életműdíj

Azon vezetők (igazgató, óvodavezető, gazdasági vezető) kaphatják meg a díjat, akik nyugállományba vonulnak, vonultak a tanév folyamán. Hit- és szakmai életük példaként állítható vezetőtársaik, a pedagógusok és a tanulók elé. Nagyfokú felelősségérzet és elhivatottság jellemzi munkájukat. Példaértékű keresztény családi életet élnek és méltón képviselik a Váci Egyházmegyét, valamint a fenntartót. Felterjesztéssel élhet a tantestület, a helyi plébános vagy az EKIF. A díjat legfeljebb 5 fő kaphatja meg évente.

Te Deum díj

Az a pedagógus, nevelést és oktatást segítő munkatárs, technikai dolgozó kaphatja meg a díjat, aki legalább 5 éve egy EKIF-intézményben dolgozik, továbbá:

– kiemelkedő hit- és szakmai élet jellemzi, munkája túlmutat a kötelezően elvégzendő feladatokon, intézménye felé elkötelezett, szorgalmas, lelkiismeretes. Szakmailag folyamatosan fejleszti magát. Példaként állítható az egyházmegyében dolgozó munkatársak elé;

– a helyi egyházközösség oszlopos tagja, keresi és építi az iskola/óvoda és a helyi egyházközösség között a kapcsolatot;

– az intézmény gyermekei, tanulói szeretik, becsülik, mert számukra több mint pedagógus. Pedagógusi elhivatottsága példaértékű, gyermekközpontú szemlélete mintaszerű;

– a helyi közösséget építi, kiemelten odafigyel a hátrányos helyzetű gyerekekre, családokra, munkatársakra, krisztusi szeretettel segíti őket.

Felterjesztéssel élhet az igazgató, a tantestület, a helyi plébános, az EKIF, a szülői közösség azon intézményekből, amelyek legalább 5 éve egyházi fenntartásban működnek. A díjat legfeljebb 8 főnek adományozzák.

Szent Gellért-díj

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. Az elismerést az illetékes egyházi fenntartó adományozza. A díj elkötelezett hitvalló élet, következetes, kitartó, színvonalas nevelő-oktató (egyéb) munkáért adható olyan személynek, aki szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával kivívta a tanulók, szülők, munkatársak egyöntetű elismerését. A díj arany fokozatával nettó 100 ezer forint, ezüst fokozatával nettó 75 ezer forint tiszteletdíj jár, amit a fenntartó fedez. A kitüntetést az a személy kaphatja meg, aki

– legalább 5 éves pedagógiai múlttal rendelkezik és az adott iskolában legalább 3 éves munkaviszonya van; a nem pedagógus állományban dolgozók esetén az adott iskolában 5 éves munkaviszony szükséges;

– a kitüntetésre javasolt magánéletének rendezettsége, vallásos élete mintát ad az iskola közösségének;

– a gyermekekért végzett kimagaslóan önzetlen, az iskolai nevelő-oktató munkát segítő tevékenységet folytat;

– munkatársaival olyan kollegiális viszonyban van, ami hozzájárul a jó munkahelyi légkörhöz.

A javaslatokról az igazgató a vezetőkkel egyetértésben dönt, a fenntartó  a kitüntetettek személyéről dönt, és biztosítja a díj anyagi fedezetét.

A szentmisét követően vehette át oklevelét 36 családi életre nevelési tanácsadó is, akik legalább öt éve vezetnek a Családi Életre Nevelés (CSÉN) program keretében foglalkozásokat intézményeikben, az idei képzésüket követően pedig tanácsadóként segítik majd kollégáikat. A program célja, hogy az itt képzett szakemberek a téma és a módszertan iránt elkötelezettek legyenek, és a gyerekekkel jó bizalmi légkört tudjanak kialakítani, amiben átadhatják nekik a családdal és a családi élettel kapcsolatos információkat, valamint segíthetik őket, hogy pozitív képet tudjanak kialakítani maguknak a családról. 

Az ünnepélyes díjátadást agapé követte a püspöki palota díszkertjében. 

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria