Püspökké szentelték és hivatalába iktatták Pál József Csabát Temesváron

Külhoni – 2018. augusztus 6., hétfő | 14:58

Pál József Csaba kanonokot, a hegyvidéki főesperesség elöljáróját, a resicabányai Havas Boldogasszony-templom plébánosát május 16-án nevezte ki Ferenc pápa a Temesvári Egyházmegye megyéspüspökévé. Püspökké szentelésére és beiktatására augusztus 6-án került sor a temesvári székesegyházban.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

Augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén a temesvári Szent György-székesegyházban került sor a kinevezett főpásztor püspökké szentelésére és beiktatására. Azért választották ezt a napot, mert 1736. augusztus 6-án tették le a temesvári székesegyház alapkövét, és Krisztus az igazi alapkő.

Pál József Csaba 1955. december 3-án született a Hargita megyei Csíkcsomortánban. Középiskolai tanulmányait a gyulafehérvári kántoriskolában, teológiai tanulmányait a gyulafehérvári hittudományi főiskolán végezte. 1981. június 21-én Jakab Antal gyulafehérvári püspök szentelte pappá. Négy évet tevékenykedett az erdélyi egyházmegyében, Marosvásárhelyen, majd paphiány miatt a Bánságba helyezték.

A szentmise főcelebránsa és a főszentelő Martin Roos leköszönő temesvári megyéspüspök, a társszentelők Ioan Robu bukaresti érsek, metropolita és Jakubinyi György gyulafehérvári érsek voltak. Az eseményen részt vett Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szentszék romániai és moldovai köztársasági nagykövete; Đuro Hranić diakovár-eszéki érsek, Ternyák Csaba egri érsek, mintegy negyven római katolikus, görögkatolikus, evangélikus, református és ortodox püspök és közel kétszáz lelkipásztor Magyarországról, Németországból, Szerbiából, Horvátországból, Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és a romániai egyházmegyékből.

Martin Roos leköszönő püspök köszöntőjében kiemelte, hogy a püspökszentelés az adott egyházmegye és Isten egész népe számára kiemelkedő esemény; kérte, hogy „az Isten, legfőbb pásztorunk és egyházának feje tegye teljessé áldásával és kegyelmével mindazt, amit ma a temesvári székesegyházban törékeny szolgálatunk által megkezd”.

A szentelendő bemutatása után Lauš Nikola püspöki irodaigazgató olvasta fel a kinevezésről szóló pápai bullát három nyelven.

* * *

FERENC püspök, Isten szolgáinak szolgája szeretett fiának, Pál József Csabának, a temesvári egyházmegye papjának, ugyanazon egyház jelenlegi resicabányai plébánosának és főesperesének, a temesvári egyházmegye kinevezett püspökének üdvözletét küldi és apostoli áldását. Tekintettel a temesvári egyházmegye jelenlegi helyzetére, valamint a fennálló szükségesség természetére, minden gondoskodásunkkal az itteni közösség felé fordultunk, annál inkább most, amikor láttuk, hogy ott főpásztorra van szükség, mivel tiszteletre méltó testvérünk, Martin Roos nyugalomba vonulásával széke megüresedett. Úgy véljük tehát, hogy te, szeretett fiam, alkalmasnak látszol erre a tisztségre, amelyre az erények és tekintély általi megerősítés mellett gazdagon árad a tapasztalat és a pasztorációs gyakorlat legnagyobb ajándéka.

Miután tehát meghallgattuk a Püspöki Kongregáció véleményét, legfőbb apostoli hatalmunknál fogva kinevezünk és beiktatunk téged temesvári megyéspüspökké, mindazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek a szent kánon normái és a tisztséggel járó jog szerint ehhez a feladathoz kapcsolódnak. Ugyanakkor a püspökké szentelésedet Róma falain kívül bármelyik magas rangú katolikus prelátus el tudja végezni. Ám még mielőtt elfoglalnád tisztségedet, az Egyház törvénye szerint hitvallást, valamint hűségesküt kell tenned nekünk és utódainknak. Továbbá meg kell bizonyosodnod afelől, hogy felszentelésedről a teljes klérus és a hívő nép is tudomást szerez, akiket az irántad való kitartó engedelmességre és megújult lelkesedéssel való hitre buzdítunk.

Szeretett fiam, végül csupán annyit mondhatok, hogy nagy felelősséggel és teherrel járó tisztséget kapsz. Ezért buzgón kérjed az isteni támogatást, hogy a Megváltó erényeivel megerősödve, Szent Gellért püspök és Nepomuki Szent János védőszentek közbenjárásával és a máriaradnai Szűzanya oltalma alatt igyekezz hatékonyan terjeszteni az üdvösségszerző tanítást, hogy abból a hívek a legnagyobb lelki gazdagságot meríthessék.

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2018. évében május 16-án, pápaságunk hatodik évében.

Ferenc pápa

* * *

A szentmise a szokott módon folytatódott az evangélium felolvasásáig. A szentírási szakaszokat az új püspök választotta. Az evangélium Jézus főpapi imájából származott, amelyből az új püspök a jelmondatát is választotta: „Tartsd meg őket a te nevedben!” (Jn 17,11)

Martin Roos prédikációjában elmondta, hogy a püspökszentelés döntő esemény az egyházmegye életében, mivel a püspök egy személyben az egyházmegye fő tanítója, főpapja és főpásztora. Az ő feladata legeltetni Krisztus nyáját, összefogni Isten népét a hitben, és papi szolgálata által megszentelni. Ehhez kellő rátermettség, éberség és megfontoltság szükséges. E megbízatás teljesítésére küldte Ferenc pápa Pál Józsefet Resicabányáról Temesvárra, és erre a szolgálatra szentelik püspökké. Az egyházmegye papjainak jelenléte azt jelzi, hogy a munkája során munkatársai lesznek, nem hagyják egyedül.

A homíliát a szentelendő ígérete követte feladatának hűséges vállalásáról. Pál József Csaba megígérte és vállalta, hogy a Szentlélek kegyelmével mindhalálig teljesíteni fogja azt a hivatást, amelyet az apostolok reánk bíztak, és amelyet kézfeltétel által megkapott, hogy hűségesen és szüntelenül hirdetni fogja Krisztus evangéliumát, hogy tisztán és sértetlenül megőrzi a hitletéteményt, ahogy azt az apostolok kora óta mindig és mindenütt őrizte az Egyház hagyománya, hogy építeni fogja Krisztus testét, az Egyházat, és megmarad annak egységében a püspökök testületével együtt, Szent Peter apostol utódjának tekintélye alatt, hogy hűségesen engedelmeskedik Szent Péter apostol utódjának, hogy az áldozópapokkal és szerpapokkal, a szolgálatban társaival Isten szent népét jóságos atya módjára gondozni fogja és az üdvösség útjára fogja irányítani, hogy Urunk szent nevéért barátságosan és könyörületesen fordul a szegények, az idegenek és minden rászoruló felé, hogy jó pásztorként keresni fogja és Urunk nyájába visszavezeti a tévelygő juhokat, hogy Istenhez az ő szent népéért szüntelenül könyörögni és a főpapi hivatásban feddhetetlenül munkálkodni fog.

A Mindenszentek litániája alatt a szentelendő leborult a földre, míg mindenki térdelve imádkozott. Ezt követően valamennyi jelen lévő püspök – a főszentelő után – kezét a szentelendő fejére tette; majd a főszentelő nyitott evangéliumoskönyvet helyezett a szentelendő feje fölé, és elmondták a szentelési imádságot: „Most tehát áraszd e kiválasztottadra azt az erőt, amely tőled származik: a vezetés Szentlelkét, akit megadtál Jézus Krisztusnak, szeretett Fiadnak, ő pedig odaajándékozta szent apostolainak, akik Egyházat szerveztek szerte a világon, hogy az legyen a te szentélyed, és nevedet szüntelenül dicsőítsük és áldjuk benne.”

Ezt követően Martin Roos krizmával kente meg a szentelendő fejét, majd sorban átadta szolgálatának eszközeit: az evangéliumoskönyvet; a gyűrűt ujjára húzta, fejére tette a püspöksüveget, és kezébe adta a pásztorbotot. Ezután a székéhez vezette, és átadta azt. Az új püspök békecsókot váltott főpaptársaival, majd átvette a szentmise folytatását.

A felajánlási adományokat az egyházmegye fiataljai vitték az új püspöknek. A befejező áldás előtt a hálaadó ének, a Te Deum éneklése közben Pál József Csaba áldást osztva vonult végig a hívek között, és a székesegyházon kívülre is kiment a szertartást kivetítőn követő hívek közé.

Ezt követte az új püspök beszéde. Pál József Csaba azért választotta püspöki mottóját Jézus főpapi imájából, mert elmondása szerint ez egy ima, imádságként is mondható. Jézus amikor ezt elmondja, nem magára gondol, hanem a tanítványaira, az emberiségre. A „te nevedben” azt jelenti, hogy az ő szellemében, az ő lelkületében szeretne munkálkodni. Az új püspök címerébe a Szentháromság, hét lángnyelv – a Szentlélek, a teljesség jele, az egyházmegye hét nyelvére is utal –, valamint a nap és a hold került, mely székely származására utal. Azt szeretné ezzel kifejezni, hogy erre tájékozódjunk, ilyen kapcsolatot teremtsünk, mert ez az ő célja, ez az ő iránya: egység a sokféleségben.

A püspökszentelésen Románia kormányát Victor Opaschi vallásügyi államtitkár; Florinel Frunză, az egyházi ügyosztály igazgatója és Cezar Păvălașcu vallásügyi osztályvezető; Magyarország kormányát Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes; Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár; Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár és Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezető-helyettese képviselte. Semjén Zsolt köszöntőbeszédében kiemelte, hogy a nyelvi sokszínűség, a sokszínű kultúra csak akkor akadály, ha nincs szeretet.

Joan Selejan bánsági ortodox metropolita Urunk színeváltozása ünnepe alkalmából azt kérte a hívektől, hogy maradjanak azok, akik a kereszteléskor lettek. Isten ma azt mondja a temesvári katolikus közösségnek, „Íme az új püspökötök, akiben kedvem telik”. Mivel – tudomása szerint – Pál József Csabát édesanyja a csíksomlyói Szűzanyának ajánlotta, egy Máriát ábrázoló ikont ajándékozott az új temesvári főpásztornak.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Lehőcz László/Temesvári Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria