A feltámadás erejével tekintsünk a jövőbe! – Boldog Özsébet ünnepelték a pálosok Márianosztrán

Megszentelt élet – 2022. január 19., szerda | 21:45

Beer Miklós püspök celebrált január 19-én, Boldog Özséb ünnepén szentmisét Márianosztrán, a Magyarok Nagyasszonya-bazilikában felvidéki és váci egyházmegyés papok, továbbá pálos papok koncelebrálásával, akik a hazai konventekből, valamint Hargitafürdőről érkeztek. A szentmisén Csehi Krisztián lektorrá avatására és a konfráterek ünnepélyes fogadalomújítására is sor került.

A barokk bazilika és a körülötte levő épületegyüttes ragyogó napsütésben fogadta az ünneplőket a Börzsöny közepén. A kolostort és a templomot még Nagy Lajos király alapította, melyről egy felirat tanúskodik. A világos templombelső gazdag díszítéseivel, oltáraival, szobraival és festményeivel ma is kiemelkedő kulturális érték.

A pálos rend alapítójának ünnepi szentmiséjén Vízi András márianosztrai házfőnök és plébános köszöntötte a püspököt, szerzetestársait, a konfrátereket, a paptestvéreket, kispapokat, a pálos nővéreket, Márianosztra polgármester asszonyát és intézetvezetőit, valamint a tévénézőket, hiszen a szentmisét a Bonum TV is közvetítette.

Beer Miklós kiemelte, hogy a mai ünnep nemcsak a pálos rendnek, hanem minden magyarnak, Nagyboldogasszony népének az ünnepe, majd kérte az Úristen áldását népünkre, hazánkra, jövőnkre. Ferenc pápa szavait idézve biztatott, hogy merjünk hittel az Atyához fordulni, merjük rábízni az életünket, mert ő szeret bennünket és a gondunkat viseli. Engedjük, hogy ő vezessen és irányítson Szentlelke által.

A Királyok első könyvéből való olvasmány Illés próféta tapasztalatáról szólt. Az Úr angyala szólítására a Hórebig vándorolt, ahol Istent nem a szélviharban, a földrengésben vagy a tűzben, hanem az enyhe szellőben érezte meg.

A Filippi-levélből származó szentleckében Szent Pál tanúságot tesz arról, hogy Krisztusért mindent szemétnek tart, felejti, ami a háta mögött van, és fut a kitűzött cél felé. Kész vállalni a Krisztussal való közösséget a szenvedésben is, hiszen a feltámadás ereje, az égi jutalom vár rá.

Szent Lukács evangéliumából három Krisztus-követés története hangzott el, mely szintén arra figyelmeztetett, hogy aki erre a nehéz útra vállalkozik, ne tekintsen hátra, hanem menjen, és hirdesse Isten országát.

Csehi Krisztiánt, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola negyedéves hallgatóját a szentbeszéd előtt lektorrá avatta a püspök, hogy Isten igéjének hírnöke legyen, segítséget nyújtson ezzel a szolgálatával a papságnak. Megbízást adott neki a hit ápolására, hogy a szentségek méltó felvételére tanítsa a gyerekeket és a felnőtteket, és hirdesse az üdvösséget azoknak is, akik Istent még nem ismerik. A püspök arra kérte az avatandó lektort, maga is fogadja be a Szentlélek tanító szavát, egész magatartása sugározza Jézus Krisztust. A könyörgés után Csehi Krisztián letérdelt, fogadta a püspöktől az evangéliumos könyvet, hogy igehirdetése által Isten igéje egyre inkább életté váljon az emberi szívekben.

Beer Miklós szentbeszéde elején megismételte Szent Pál apostol biztató szavait a szentleckéből, hangsúlyozva, azért kell megismernünk Krisztust és az ő feltámadásának az erejét, mert így az örök élet reménységével tudunk a jövőbe tekinteni.

A Szentírás ismeretének fontosságát Szent Jeromos szavaival támasztotta alá: „Aki nem ismeri a szentírást, az nem ismeri Krisztust.” A szülőknek, a hitoktatóknak és a papnak is az a feladata, hogy hirdesse az evangéliumot, álljon elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Jézus feltámadása után az apostolok nem hallgathattak arról, amit láttak és hallottak.

Mi sem lehetünk közömbösek a minket körülvevő embertársaink iránt, ha olyan kincsnek vagyunk a birtokában, ami mindnyájunknak szól. Isten minden embernek üdvösséget szán, és ránk bízza az üdvösség szolgálatát.

Krisztián lektoravatásakor újra megerősödünk abban, hogy erre a küldetésre hív minket Isten – hangsúlyozta.

Megemlékezett arról, hogy Márianosztra különösen kedves hely neki, hiszen ötven évvel ezelőtt itt kezdte lelkipásztori szolgálatát. Kifejezte örömét, hogy a pálos szerzetesek mind összegyűlhettek itt újra, hogy együtt adjanak hálát rendük küldetéséért Boldog Özséb ünnepén. Az elmúlt napokban ünnepelt, a rend lelkiségéhez kötődő szentekre emlékeztetett a püspök: a rend névadójára, Remete Szent Pálra, továbbá Remete Szent Antalra és Szent Margitra. Boldog Özséb segítségét kérte, hogy felfedezzük azt a küldetést, amit az evangélium hirdetése és a népért való engesztelő imádság jelent.

Mint mondta, a rendalapító szent a tatárjárás utáni nehéz időkben találta meg a hivatását. A püspök felidézte azt az időszakot a saját életéből, amikor Esztergomban élt, és sokat kirándult a pilisi hegyekben a kispapokkal. Keresték, melyik lehetett Boldog Özséb remetebarlangja Klastrompuszta környékén, hol lehet az a hely, ahol imádkozott a magyar népéért.

Az Imádság Háza mozgalom felhívása is egybecseng a mai ünnep üzenetével – folytatta a püspök. – A kiengesztelődésért, az egymásra találásért, a megbékélésért akarunk imádkozni, azért, hogy meglássuk, mit vár Isten tőlünk, magyaroktól itt, Európa közepén. Pártviszályok helyett megbékélésért, megbántás helyett bocsánatkérésért. Nem lehetünk megelégedettek Magyarország belső állapotával, láthatjuk, hogy még vannak üres helyek a padokban – átvitt értelemben is.

Nagyon sok feladat vár ránk – hangsúlyozta. – Hogy megtaláljuk a szót, amivel meg tudjuk szólítani az embereket, így a fiatalságot is. Az életünkkel és az értük mondott imádsággal segítsük őket a hit útján, hogy egyre többen megismerjék Krisztus titkát és az ő feltámadásának az erejét.

Mi hívő emberként, Szent István népeként, Magyarok Nagyasszonya oltalmazottjaiként az örök üdvösség távlatában gondolkodunk, így Krisztus feltámadásának erejével kell a jövőre tekintenünk.

Boldog Özséb atyánk megértette, hogy ezt kapta feladatul a tatárjárás utáni nehéz időkben azért, hogy népünk talpra állhasson és megmaradhasson. Ma ugyanígy imádkozunk hittel, a Szentlélek jelzéseire odafigyelve, kérve a megkülönböztetés ajándékát, hogy eligazodjunk a minket körülvevő világban, és ne tanácsot adjunk az Úristennek, hanem az ő akaratát keressük.

Boldog Özséb atyánk ünnepén a konfráterekkel együtt kérjük a Szűzanyát, hogy betölthessük ezt a küldetést, hűségesek legyünk az evangélium hirdetésében és a népünkért való közös imádságban – zárta szentbeszédét.

A szentáldozás után a konfráterek, Beer Miklós püspök, Milus Ferenc atya, Sarbak Gábor, Dobróka László és Szentirmay Tamás előléptek, hogy megújítsák fogadalmukat, melynek keretében közösen elimádkozták a konfráterek imáját.

Istenem, én mint gyermeked, Előtted és a mennyei udvar színe előtt megújítom, megerősítem, és a Te kezedbe teszem keresztségi fogadalmamat Szűz Mária, a Világ Győzedelmes Királynője által. Ellene mondok az ördögnek, minden csábításának, pompájának, bármikor és bármilyen ravasz módon közeledne is.

Fölajánlom és átadom magamat Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által Jézus Szentséges Szívének a Szentháromság dicsőségére és a lelkek üdvéért. Hogy ezt Isten kegyelméből képes legyek megvalósítani, a Boldogságos Szűz Máriát anyámmá és királynőmmé választom, és így kívánok Neki engedelmeskedni. Jézusom, Szűzanyám, mindent átadok Nektek, hogy Ti rendelkezzetek velem. Égi édesanyám és királynőm, Te ajánld föl imáimat, áldozataimat a Szentháromságnak. Testemet, lelkemet, minden külső és belső javamat, a múlt, a jelen és a jövőbeli jócselekedeteim minden értékét Neked adom.

Szűzanyám, gyöngeségem tudatában Téged kérlek, kegyelmeid által segíts, hogy mindent szeretettel tudjak végezni, hogy szeretettel tudjam elvállalni és hordozni mindennapos keresztjeimet. Mindent Isten szent akarata szerint kívánok tenni, ami egyben a Szeplőtelen Szív óhaja. Mindezek megvalósításához kérem a jó Isten kegyelmét, a Szűzanya és minden szentek, főleg a magyar szentek közbenjárását, és a szent angyalokat hívom segítségül. Ámen.

Puskás Antal tartományfőnök megköszönte az együttlétet, kiemelve, mennyire fontos erősíteni a kapcsolatot egymással, hiszen Magyarországon 17 pálos szerzetes él. Felidézte a 2020-ban a Szent István-bazilikában tartott jubileum nagy ünneplő közösségét is. Legyetek hűségesek a márianosztrai Szűzanyához! – zárta köszönetnyilvánítását.

Az áldást követően a pápai és a nemzeti himnusz után elhangzott a székely himnusz is.

Szerző: Vámossy Erzsébet

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria