Az igazság ügyének szentelve – Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem alapító díszünnepsége

Hazai – 2021. augusztus 4., szerda | 18:16

Augusztus 1-jén tartották a Líceum udvarán az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem alapító díszünnepségét, a délelőtti hálaadó szentmise és táblaavatás után.

Pajtókné Tari Ilona rektor köszöntőjében felidézte: Az egyetem múltja a 18. századi gyökerekig nyúlik vissza. A közvetítő a múlt és a jelen között Eszterházy Károly püspök, aki korának egyik legműveltebb mecénásaként megépítette a Domus Universitatist, az Egyetemi Házat. A 18. század utolsó évtizedeiben a bécsi udvar, a 20. század második felében pedig az államosítás útját állta a katolikus egyetem megvalósulásának. A vallásellenes szocialista rendszer csaknem teljesen kizárta az Egyházat a közoktatásból és a felsőoktatásból. A rendszerváltást követően azonban az intézmény felvette az egyetemalapító püspök nevét, megjelent a hittanárképzés is a hittudományi főiskolával való együttműködés eredményeként. 2014-ben létrejött az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport az alapító püspök szellemi és kulturális örökségének feldolgozására. 2016-ban pedig egyetemi rangot kapott az intézmény.

„Az alapító püspök ma is üzen nekünk, csak nyitott szemmel, nyitott szívvel kell befogadnunk a körülöttünk lévő materiális és spirituális hatásokat. Fel kell ismernünk, hogy a korszerű műveltség terjesztésének eszméjét közvetíti és jelképezi a Domus Universitatis ma is, éppen úgy, mint negyed évezreddel ezelőtt. Jelenleg öt karon, tíz képzési területen, a régió szellemi központjaként működő, országosan és nemzetközi szinten is elismert egyetemünk felkészült arra, hogy visszatérjen az alapító Egri Főegyházmegye szárnyai alá, és Eszterházy Károly Katolikus Egyetemként folytassa küldetését” – mondta a rektor, aki köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak, valamint az Egri Főegyházmegyének, hogy támogatták a 250 évvel ezelőtt megfogalmazódott elképzelést.

„Történelmi pillanatnak vagyunk tanúi mindannyian. A Gondviselő szándéka szerint az egyetem megérett arra, hogy a katolikus egyetemek nagy családjába betagozódjon és a keresztény értékek figyelembevételével végezze kutató és oktató tevékenységét. Ahhoz, hogy a helyes eszményt közvetíteni tudjuk, azonosulnunk kell Szent II. János Pál pápa Ex corde Ecclesiae kezdetű apostoli rendelkezésében megfogalmazott egyetemi eszményképpel. Eszerint

a katolikus egyetem kiváltsága és felelőssége, hogy fenntartások nélkül az igazság ügyének szentelje magát.

A katolikus egyetem azzal tűnik ki, hogy a természet, az ember és Isten teljes igazságát kutatja. Sajátos feladata a hit és az értelem dialógusának elősegítése, hogy még láthatóbbá váljon az, hogy a hit és az értelem harmonikusan tanúsítják az igazság egységét. A katolikus egyetem bölcsességre, helyes döntési és ítélőképességre, vagyis szilárd erkölcsi értékrendre készíti fel a polgárait. Feladatunk, hogy továbbadjuk ezt a jövő nemzedékének, szolgálva ezzel a társadalmat, a nemzetet és az emberiséget” – zárta beszédét a rektor.

Az a folyamat, amelyet Eszterházy püspök 250 évvel ezelőtt a Líceum megépítésével elindított, ma, számos kudarc, próbálkozás és dicséretes újrakezdés után végre megvalósult – mondta köszöntőjében Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagykancellárja. Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy az egykori püspök szobra az egyetem előtti téren komoly üzenetet hordoz. Eszterházy Károly tekintete az érseki palotára irányul, jobbjával a Líceum épületére mutat, mely ajánlásként értelmezhető: „Törődjetek az egyetemmel!”

„Míg a tizenkét püspök elődömnek nem volt lehetősége arra, hogy az egyetemi tervet valóra váltsa, én ma örömmel és hálás szívvel vagyok itt az egyetem udvarán, mert nemcsak kihívást, hanem lehetőséget is látok arra, hogy jobban szolgáljuk Egyházunkat és népünket. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem készen áll arra, hogy székvárosunk és nemzetünk szellemi és lelki gazdagodását szolgálja, segítse a fiatalok személyiségének kibontakozását, talentumainak feltárását és fejlesztését, hozzájáruljon az általános műveltség emeléséhez és az Egyház tanítói küldetésének teljesítéséhez” – idézett az egyetem alapítóleveléből az érsek.

Az elmúlt közel 250 év nem múlt el nyomtalanul – tette hozzá a főpásztor. A most induló katolikus egyetem gazdag keresztény és világi tradíciókat örökölt. Kiváló rektorok, tanárok, nagyon sok szép kezdeményezés és munka fémjelzi ezt az időszakot és nagyszerű növendékek kerültek ki e falak közül. „Szeretnénk ragaszkodni azokhoz a régi, jól bevált normákhoz, amelyek biztosítják a folytonosságot, úgy újítanak, hogy közben tiszteletben tartják az elődök eredményeit. Hiszen az új egyetem magáénak tekinti azt a gazdag örökséget, amelyre építhet, és amelyet tovább kell fejlesztenie a jelen kihívásai között.

Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk azokat a természeti törvényeket és adottságokat, amelyek alapvetően meghatározzák az ember életét, és ha elfogadjuk, akkor lesz bennünk alázat ahhoz is, hogy felismerjük és elfogadjuk az isteni törvényeket, amelyek alapján Istent imádjuk, embertársainkat szeretjük és ezáltal emberhez méltóbb életet élhetünk.”

Ternyák Csaba rámutatott: Minden katolikus intézmény törekszik arra, hogy legyen kápolnája, amely az Istennel való találkozás kitüntetett helye. Eszterházy püspök erről is gondoskodott, miként nagyszerű könyvtárat és dísztermet is építtetett a Líceumban.

Ha úgy tartjuk, hogy a könyvtár az intézmény agya, akkor a kápolna a szíve. Egyik az értelemnek, másik a hitnek a szimbóluma.

Egy egyházi egyetemen nem kell bizonyítani, hogy mindkettőre szükség van. Igazat adunk Albert Einsteinnek, hogy „a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak”. A katolikus egyetem egész gondolkodását, mindennapi munkáját, az oktatás minden szegmensét át kell hatnia ennek az alázatnak és kölcsönös tiszteletnek, mivel „a hit és az ész (fides et ratio) két szárny, melyekkel az emberi szellem fölemelkedik az igazság szemlélésére”, ahogy Szent II. János Pál pápa tanította.

„Az egri egyetemen ezek nem új gondolatok. Sokszor megtapasztaltam már a hitre való nyitottságot, és ez ma már bizalommal, bátorsággal tölt el. Az elmúlt években pedig az államtól átvett iskolák kapcsán sokan voltak olyanok, akik úgy élték meg a változást, hogy abban alkalmat láttak életük megújítására, arra, hogy elmélyítsék Istenhez fűződő kapcsolatukat, és szorosabban kötődjenek Egyházukhoz. Az egyetem tanárai elkötelezték magukat arra, hogy hallgatóinkat igényességre, a tudomány szeretetére, folytonos tanulásra, kutatásra sarkallják, hogy ők is megtapasztalják Isaac Newtonnal, »az első korty a tudomány poharából ateistává tesz, a pohár alján azonban ott van az Isten«. Kívánom, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vivat crescat, floreat – éljen, erősödjék, virágozzék! Legyen ezen az intézményen és mindannyiunkon Isten bőséges áldása!” – zárta beszédét a főpásztor.

Végül Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára mondott köszöntőbeszédet, amelyben rámutatott, hogy a Katolikus Egyháznak rendkívüli érdemei vannak az oktatás, nevelés terén. Az Egyház elévülhetetlen értékekkel, évszázadok tapasztalatával, hatalmas tudással felvértezve garanciát jelent a további fejlődésre. Eger oktatási szerepének erősödésében az Egri Főegyházmegyének hatalmas szerepe van – mondta a miniszterhelyettes. A magyar állam után az Egri Főegyházmegye a második legnagyobb iskolafenntartó intézmény az országban. Közel száz intézményt, óvodákat, általános és középiskolákat, szakképző intézményeket működtet. A mai naptól kezdve pedig már egyetemmel is büszkélkedhet.

„Az egyetemek jövője valójában Magyarország jövője. A magyar felsőoktatás fejlesztése, megújítása nemzetstratégiai kérdés. Cél, hogy a fiatalok versenyképes tudásra tegyenek szert, minél jobb egyetemeken tanulva sikeresen állhassanak helyt az életben és a munkaerőpiacon egyaránt. A magyar kormány kiemelt juttatás biztosításával, az egyetemi modellváltással minőségorientált felsőoktatási rendszer létrejöttét támogatja. A modellváltás és fenntartóváltás célja, hogy egyetemeink Európa legjobbjai közé kerülhessenek” – hangsúlyozta az államtitkár. „Ha felfelé nézünk, tudjuk, hogy az egri felsőoktatás biztos kezekben van. Az Eszterházy Károly – immár – Katolikus Egyetem hazatalált. Gratulálok az egyetemnek és az új fenntartónak!” – zárta beszédét a miniszterhelyettes.

Ezt követően Ternyák Csaba érsek, az egyetem nagykancellárja aláírta az egyetem alapítólevelét.

Az ünnepség zárásaként a Tolcsvay László zenéjére és Tolcsvay Béla szövegére készült Magyar Mise rockoratórium hangzott el.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Nemes Róbert

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria