Emléktáblát áldottak meg a szlovákiai Alistálon

Külhoni – 2023. december 7., csütörtök | 14:36

November 25-én ünnepi megemlékezés keretében a Felistálon született Dávid Pál egykori pécsi, váci, majd veszprémi püspök, királyi tanácsos születésének 450. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak Alistálon (Szlovákia). Az emléktáblát Pápay György Pál támogatásával a Remény hetilap munkatársai állíttatták. Varga Lajos váci segédpüspök áldotta meg, aki szentmisét mutatott be az eseményen.

Az ünnepi szentmise előtt a jelenlévők két előadást is hallhattak. Bartalos Nikolas, a Remény hetilap főszerkesztő-helyettese A Remény 30 év tükrében címmel tartott előadást, melyben mások mellett ismertette az újság több mint három évtizedes működését; bemutatta a lap rovatait, és kiemelte az egyetlen szlovákiai magyar katolikus hetilap szerepét a vallási kultúra közvetítésében, illetve a felvidéki katolikus hitélet bemutatásában.

Előadásában megjegyezte azt is, hogy nem felistáli Dávid Pál az egyetlen veszprémi püspök, valamint királyi tanácsos, aki a környéken született, ugyanis a szomszéd községben, Padányban látta meg a napvilágot egy másik neves egyházi méltóság, Padányi Biró Márton veszprémi püspök, veszprémi örökös főispán is, akinek szintén „kerek évfordulója” van idén, hiszen 330 éve, 1693-ban született.

Ezt követően a Csallóköz hetilap főszerkesztője, Sárközi János előadásában Dávid Pál életútját és egyházi munkásságát ismertette. Elmondta: az egykori püspök 1594-től a római Német–Magyar Kollégium növendéke volt, ahonnan a filozófiai és teológiai tanulmányok elvégzése után, 1600-ban tért vissza szülőföldjére. A bécsi békekötésnek a vallási kérdéseket illető pontjai ellen tiltakozott; ezt 1603-ban már mint nyitrai olvasókanonok írta alá. 1611-ben egyszersmind ludányi és szkalkai apát, valamint aradi prépost lett.

Az 1620. évi besztercebányai gyűlésen mint knini püspök vett részt; az 1625. év elején pedig pécsi püspök és pozsonyi prépost lett. Az 1629. évi nagyszombati zsinat végzéseit mint kinevezett váci püspök írta alá. Tárnoki János váci püspöki tisztarttó 1630. október 1-jén még neki küldte el a püspöki javadalomról szóló számadást és információt, de október 25-én már a veszprémi püspökségre helyezték. Dávid Pál a Szentszék által megerősített veszprémi püspökként 1633. január 19-én hunyt el.

Az ünnepi szentmise kezdetén Szakál László János alistáli esperes-plébános köszöntötte a szentmise főcelebránsát és szónokát, Varga Lajos váci segédpüspököt, Nagy Géza Balázs akolitust, segédpüspöki titkárt és minden jelenlévőt.

Varga Lajos váci segédpüspök szentbeszédében Dávid Pál személyével kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az egykori püspök jelentős szerepet töltött be a bécsi béke tárgyalása folyamán, amikor mint nyitrai kanonok a katolikusok érdekét képviselte. Megjegyezte, hogy Dávid Pál abban a korszakban élt és tevékenykedett, amikor a magyarországi katolikus megújulás vezető alakja, Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros is már hatékonyan működött.

A 16–17. században, amikor Dávid Pál és Pázmány Péter élt és tevékenykedett, a Katolikus Egyházban – főleg a trienti zsinaton született döntések hatására – megindult és lendületesen hatott egy megújulási folyamat. Ennek köszönhető az is, hogy ebben az időszakban számos, a megújulás-megújítás terén nagy hatású szent élt. A megújulás kezdődhet az egyházi hierarchia részéről is, és ebben az értelemben felülről, ám kezdődhet alulról, a hívők részéről is, amennyiben akadnak olyan elkötelezett katolikus keresztények, akik hitüket radikálisan és példaértékűen élik meg – mondta Varga Lajos püspök. – Abban a korszakban nagyon sok olyan szent volt, aki radikális módon élte meg keresztény élethivatását, és ezáltal Egyházának, közösségének nemcsak fenntartásában, továbbéltetésében, hanem megújulásában is komoly szerepet játszott. Ez pedig ösztönzőleg hatott az Egyház vezetőire is, akik igyekeztek előmozdítani a megújulást.

Dávid Pál – Rómában már a zsinat szellemében kapott neveltetése alapján is – fontosnak tartotta, hogy legyenek olyan képzett emberek, akik képesek a kinyilatkoztatás üzenetében a Szentírás és a keresztény hagyomány alapján elmélyedni, és azt példás életükkel tovább is tudják adni közösségeikben. Dávid Pál is igyekezett a maga eszközeivel a megújulás elősegítője lenni, és ezzel komolyan hatott kortársaira is – hangsúlyozta a segédpüspök.

A szentmisét követően a jelenlévők kivonultak a templom mellett található kőfalhoz, ahol ünnepélyesen leleplezték Dávid Pál emléktábláját.

A leleplezés után Varga Lajos püspök megáldotta az emléktáblát.

Az esemény a helyi közösségi házban beszélgetéssel és szeretetlakomával ért véget, melyet Bartalos Erzsébet, a helyi egyháztanács világi elnöke szervezett. 

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye; a Remény szerkesztősége

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria