Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a külhoni egyházmegyékben

Külhoni – 2023. február 7., kedd | 13:59

Február 2-án ünnepli az Egyház Urunk bemutatását. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét 1997-ben nyilvánította a megszentelt élet napjává Szent II. János Pál pápa. A püspökök által bemutatott szertartásokról a külhoni egyházmegyei tudósítások alapján számolunk be.

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Urunk bemutatásának ünnepén a munkácsi székesegyházban mutatott be szentmisét Lucsok P. Miklós OP püspök; koncelebrált Gerzanics Szergij, a Kúria irodaigazgatója, és Fizer Jenő, a munkácsi székesegyház káplánja.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lévén a szentmise a gyertyák megáldásával és körmenettel kezdődött.

A szentmise keretében Rohozsán József püspöki titkár felvételt nyert a diakónusjelöltek közé. Feleségével, Tetjánával együtt kezdték meg ezt a szolgálati utat, amelyet most ünnepélyesen is kinyilvánítottak a munkácsi egyházmegye apostoli kormányzójának kérdéseire válaszolva.

A diakónusok szolgálata az Egyházban az apostolok korában kezdődött. Már az egyházatyák is tesznek említést róla. Antiochiai Szent Ignác szerint egy részegyház nem képzelhető el püspök, pap és diakónus nélkül. Az 5. századtól a diakonátus hanyatlásnak indult, majd a Trentói Zsinat (1545–1563) elrendelte az állandó diakonátus visszaállítását, de a gyakorlatban csak a II. Vatikáni Zsinattal valósult meg.

A II. Vatikáni Zsinat három területet jelöl meg: liturgia, hithirdetés és karitatív szolgálat – a diakónus így szolgálja Isten népét, közösségben a püspökkel és a papokkal. A Lumen Gentium zsinati dokumentum értelmében a diakónus feladata, ha megbízást kap rá, hogy „ünnepélyesen kiszolgáltassa a keresztséget, őrizze és kiossza az Eucharisztiát, az Egyház nevében eskessen és megáldja a házasulókat; elvigye a szent Útravalót a haldoklóknak, Szentírást olvasson a híveknek, oktassa és buzdítsa a népet, vezesse a hívek istentiszteletét és imádságát, kiszolgáltassa a szentelményeket és temessen. A szeretet és a szolgálat feladataiban elmerülve emlékezzenek Szent Polikárp intelmére: „Irgalmasan és serényen éljetek az Úr igazsága szerint, aki mindenkinek szolgája lett” (29).

Lucsok Miklós szentbeszédében arra irányította a figyelmet: a meghívás mindannyiunknak szól, hogy Istennek szenteljük magunkat, és Isten világosságát vigyük másokhoz. „Jézus, mint világosság jelenik meg nekünk. Ő küld minket: »Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot!« Ezt a fényt nem tarthatjuk meg magunknak. Arra vagyunk hivatottak, hogy világossággal árasszuk el az egész világot, hogy a világ megvilágosodjon, lángra lobbanjon Isten életétől. (…) A szeretet fényének terjednie kell általunk. Érettnek lenni azt is jelenti, hogy készek vagyunk átadni a megtapasztalt jót.”

A prédikációt a diakónusjelölt fölvételének szertartása követte, majd a püspök imát mondott a jelölt felett. Ezzel a szertartással Rohozsán József megkezdi a felkészülési időszakot, amelynek végén majd diakónussá szentelik.

A munkácsi egyházmegyében jelenleg két állandó diakónus szolgál, és két jelölt van.

 * * *

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

A megszentelt élet világnapját követő szombaton, február 4-én Böcskei László nagyváradi megyéspüspök és Virgil Bercea görögkatolikus püspök ismét együtt ünnepelt a nagyváradi római katolikus és a görögkatolikus egyházmegyék szerzeteseivel a görögkatolikus szeminárium kápolnájában.

A szertartáson a két egyházmegyében szolgálatot teljesítő szerzetesrendek tagjai megújították fogadalmukat.

* * *

Szabadkai Egyházmegye

Fazekas Ferenc, a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyei kormányzója mutatott be szentmisét február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szabadkai Szent Mihály ferences templomban, a város papságának koncelebrálásával.

A megszentelt élet napján tartott ünnepi szentmisén részt vettek az egyházmegye területén élő és működő szerzetesközösségek tagjai is.

A szentmise gyertyaszentelési körmenettel kezdődött a Szent Antal-oltártól: a koncelebráló atyák égő gyertyákkal a kezükben vonultak, majd átadták a fényt a híveknek.

Az egyházmegyei kormányzó szentbeszédében utalt a II. Vatikáni Zsinat Perfectae caritatis dekrétumára, amely a szerzetesi élet korszerű megújítására vonatkozik. Nem véletlenül lett ez az ünnep a megszentelt élet napja is egyben, hiszen a gyertya, a fény, a szerzetesek életformájára utal, arra az életigenlésre, amely mindannyiunk számára világosság lehet – emelte ki a szónok.

Urunk bemutatása a templomban „az ő önátadása, önmagának ajándékozása a mennyei Atyának, mindanniunk lelki üdvösségéért. Érthető, hogy a megszentelt élet napját is ma ünnepeljük. A szerzetesek, azok a nők és férfiak, akik a Megváltó példájára egész életüket átadják a Jóisten kezébe, mindannyiunk lelki üdvéért”.

A Szabadkai Egyházmegye területén a férfi szerzetesrendek közül ferencesek és kármeliták, valamint a Jó Pásztor Közösség tagjai; a női szerzetesrendek közül a Miasszonyunkról Nevezett Bácskai Nővérek, a Miasszonyunkról Nevezett Nővérek, az Irgalmasság Leányai, Szent Ferenc Harmadik Szerzetesrend Társulata és a Szent Őrangyalok Domonkos Nővérek Társulata tagjai szolgálnak. Az egyházmegye magyarlakta egyházközösségeiben, több plébánián is tevékenykednek szerzetesnővérek, hitoktatóként, vagy kántori és más szolgálatokat is ellátva.

Szöveg: Illés Hajnalka/Szabadkai Egyházmegye

* * *

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét 26 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa a szerzetesek világnapjává nyilvánította. Az ünnep az Istennek szentelt személyeket megállásra szólítja; lehetőséget ad az Úrnak kimondott igen megújítására, a társakkal való találkozásra, akikkel közös szolgálatra kaptak meghívást.

Schönberger Jenő megyéspüspök február 2-án közös hálaadásra hívta a székesegyházba a szatmári egyházmegye területén működő római- és görögkatolikus szerzeteseket.

Az ünneplés az örvendetes rózsafüzér elmondásával kezdődött, majd szentmisében adtak hálát a jelenlévők Istennek a szerzetesi hivatás kegyelméért, megköszönve életüket, szolgálatukat és új hivatásokért imádkoztak.

Homíliájában a főpásztor a szerzetesi életforma ajándékáról, a hármas fogadalom megtartó erejéről és az Istennek szentelt személyek küldetéséről beszélt.

„Hagyjátok, hogy felülemelkedjen bennetek és közösségeitekben a szerzetesi hivatás szépsége, és valóban igaz legyen: ahol szerzetesek vannak, ott öröm van – mondta Schönberger Jenő püspök. – Ez a nap arra is jó alkalom, hogy megkérdezzétek magatoktól, (...) megvan-e a hála, az isteni öröm a szívetekben? Ha ez megvan, akkor nem lesznek köztetek szomorú arcok, rosszkedvű és elégedetlen emberek, hiszen Krisztus követői vagytok. És szomorú arccal nem lehet az ő örömhíréről tanúságot tenni!”

„Kedves szerzetes testvéreim és nővéreim! Ma a hívekkel együtt értetek imádkozva azt kívánom, hogy tegyetek tanúságot alázattal és egyszerűen arról, hogy a megszentelt élet értékes ajándék az Egyház és az egész világ számára. Vigyétek el Krisztust a szatmári egyházmegye minden sarkába! – buzdította a szerzeteseket a főpásztor. – Szűz Mária, égi édesanyánk, járjon közben értetek az Úr Jézusnál, hogy tudjatok tanúságot tenni róla átalakult életetekkel, és örömmel haladjatok testvéreitekkel együtt a mennyei haza és az alkonyt nem ismerő világosság felé.”

A liturgikus ünneplés után a megyéspüspök a Megmaradás Házában tartott agapéra és kötetlen beszélgetésre várta a Szatmárra zarándokoló szerzetesközösségek tagjait.

Szöveg: Tyukodi Beáta/Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

* * *

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

A papok, valamint a szerzetesek és szerzetesnők találkozóját a temesvári egyházmegyében hagyományosan február 2-ához, a megszentelt élet napjához rendezik meg, idén ismét személyes jelenléttel zajlott február 7-én, kedden az egykori temesvári piarista főgimnázium és rendház épületében. A találkozó megnyitó szentmiséjét Pál József Csaba megyéspüspök celebrálta a piarista templomban, majd a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum Aula Magna termében előadás hangzott el az idei pasztorális év témájával, a diakóniával kapcsolatosan. A meghívott előadó Márkus András tiszteletbeli esperes, sepsiszentgyörgyi plébános volt, aki nem csupán a rászorulók szolgálatának keretében a roma pasztoráció terén szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.

A szentmise kezdetén a főpásztor a nagy számban koncelebráló paptársakhoz intézve szavait, hangsúlyozta: Ne csak az akaratunkkal, hanem teljes szívünkkel szeressük Jézust!

Szentbeszédében Márkus András egy hétköznapi eset kapcsán mutatott rá a rászorulók megsegítésének néhány szempontjára. „A diakónia évében a temesvári egyházmegye papságának és szerzeteseinek elsősorban azt kívánom, hogy felismerjék az éhezőket, a hajléktalanokat, a ruhátlanokat, mindazokat, akik szükséget szenvednek, és valóban szolgálni tudják őket, mint azt a Jézust, aki eljött közénk éhesen, hajléktalanul és ruhátlanul.”

A szentmisét követő előadás elején a megyéspüspök bemutatta Márkus András atyát, akit 1991-ben neveztek ki a sepsiszentgyörgyi Szent Gellért-templom plébánosává azzal a felkéréssel, hogy pasztorálja a város roma közösségét is. Öt év szolgálat után, amelyet a Szeretet Misszionáriusai Kongregációjának nővéreivel együtt látott el, a plébános kérte, hogy hozzanak létre egy plébániát a romák számára. Így jött létre a Mária Világ Királynője roma személyi plébánia, valamint egy iskola e közösség gyermekei számára. 

Az előadás kulcsszavai a következők voltak: oly módon mutassuk be a szentmisét és szolgáljunk a mindennapi életben, hogy a körülöttünk élők érezzék Isten szeretetét, legyünk irgalmasok és nyitott szívűek a rászorulókkal szemben. 

Az előadást a temesvári egyházmegye Facebook-oldalán közvetítették, ahol visszanézhető. 

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye; Nagyváradi Egyházmegye; Szabadkai Római Katolikus Egyházmegye; Szatmári Római Katolikus Egyházmegye; Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria