Hogy Jézus szíve szerinti szolgák lehessenek – Pap- és diakónusszentelést ünnepeltek Vácon

Hazai – 2024. június 18., kedd | 11:03

Június 15-én, szombaton Vácon, a Szent Kereszt-templomban (Barátok temploma) Marton Zsolt váci megyéspüspök áldozópappá szentelte Hümpfner Erik diakónust, valamint átmeneti diakónussá szentelte Finta Zsolt papnövendéket. A szentmise végén köszöntötték a jubiláns papokat is.

Marton Zsolt prédikációja elején felidézte egy korábbi beszélgetését kispapokkal, akik arról kérdezték, megéri-e ma papnak lenni. A főpásztor megismételte az akkor adott őszinte választ: nem éri meg. De rögtön kiegészítette: világi szemmel nézve valóban nem éri meg. „De a pap és a diakónus nem a világgal versenyez, nem ott tör babérokra, hanem egy szent kalandra vágyik Istennel, erre hívja a benne égő tűz” – mondta a püspök.

A II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium kezdetű dokumentumából idézve szólt a diakónus hivatásáról: „Szentségi kegyelemmel megerősödve szolgálnak Isten népének a liturgia, az ige és a szeretet diakóniájában, a püspökkel és papi testületével közösségben.” (LG 29)

A püspök emlékeztette Finta Zsoltot, hogy kötelességei közé tartozik mostantól kezdve a zsolozsma napi imádkozása.

Ne csak mondd, hanem elmélkedd is át azokat! Hassa át egész napodat! Gondolj arra, hogy amikor ezt teszed, lélekben az egész Világegyházzal imádkozol”

– adott útravalót az új diakónusnak Marton Zsolt.

Finta Zsolt (1982) Erdélyben született, református családban, de iskoláit már Magyarországon végezte. Érettségi után újságíró-tanfolyamra járt, majd a Szegedi Tudományegyetemen tanult kommunikáció szakon, és elvégezte az informatikus-könyvtáros szakot is. Később iskolai rendszergazdaként és futballedzőként is dolgozott. A Szentjánosbogár Közösség nyári táboraiban végzett szolgálaton és egy templomi gitáros kóruson keresztül szólította meg az Úr. Már felnőttként ismerkedett meg a katolikus hit alapjaival, és végül 26 évesen katolizált. Dunakeszin először lektor, majd akolitus lett, katekétaképzésre jelentkezett. Teológiai tanulmányait a PPKE Hittudományi Karán végezte. A szentelést követően a gödöllői Szentháromság-plébánián fogja diakónusi gyakorlati évét tölteni.

A papszentelésre készülő Hümpfner Erikhez fordulva a főpásztor elmondta, hogy a pap csak akkor tud az evangélium igazi, hiteles szolgájává válni, ha nem önmagát akarja az első helyre tenni. A pap másokért élő ember, de saját természetes és természetfölötti szükségleteit is figyelembe kell vennie, hogy boldog pap lehessen – mondta.

Marton Zsolt felidézte, hogy Hümpfner Erik már több évet dolgozott hitoktatóként, mentálhigiénés tanulmányokat folytatott és az egyházmegyei animátorképzésnek is részese. „Ezek a készségek legyenek segítségedre papi szolgálatodban. Mostantól,

fölszentelt papként vidd tovább Krisztus evangéliumi lélektanát és pedagógiáját”

– kérte tőle a püspök.

Hümpfner Erik (1991) Újhartyánban született és az ottani Szent Borbála-plébánia közösségéhez tartozott. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen elvégezte a katekéta-lelkipásztori munkatárs szakot és ezzel párhuzamosan 2014-től hat éven át volt a Váci Egyházmegye hitoktatója, lelkipásztori munkatársa. Ez alatt az idő alatt óvodai és általános iskolai hitoktatással, az ifjúsági lelkészség keretében plébániai gyermek- és ifjúsági közösségszervezéssel, képzések szervezésével foglalkozott, vezette a Dél-Dunamenti Nagyboldogasszony Közösséget. Teológiai tanulmányait a PPKE Hittudományi Karán folytatta 2020–23 között. Marton Zsolt 2023 júniusában szentelte átmenetei diakónussá Vácon. Papi jelmondata: „Mert én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19) A szentelést követően a gödöllői Szentháromság-plébániára kapott kápláni kinevezést.

A főpásztor homíliája végén köszöntötte a jelöltek szüleit, köszönetet mondott mindazoknak a papoknak, híveknek, munkatársaknak, akik formálták őket, és

kérte az ünneplő hívek imáit értük, hogy „Jézus szíve szerinti szolgák lehessenek”.

A szentbeszédet követően a jelöltek engedelmességet fogadtak főpásztoruknak. A Mindenszentek litániája alatt arcra borulva imádkoztak kérve a kegyelmeket szolgálatukhoz.

Elsőnek Finta Zsoltot szentelte diakónussá Marton Zsolt. A beöltözést követően az új diakónus átvette az evangéliumoskönyvet, amely diakónusi szolgálatának legfőbb jelképe, majd a püspök kézrátétele által végezte el a szentelést.

Ezt követte Hümpfner Erik diakónus áldozópappá szentelése. A püspöki kézrátételt követően minden jelen lévő pap kézrátétellel imádkozott az új papért, ami kifejezi, hogy befogadják őt papi közösségükbe.

A püspök felszentelő imáját követően az erre felkért paptestvérek palástot adtak az újmisésre, majd átvehette a kelyhet, a paténát és rajta az ostyát papi szolgálatának jelképeként. Először a püspök köszöntötte békecsókkal Hümpfner Eriket, majd a paptestvérek egymás után szintén köszöntötték őt.

A szentmisén az új diakónus szolgált az oltárnál, az újmisés koncelebrált.

A mise végén újmisés áldásban részesült a megyéspüspök, a paptestvérek, valamint a jelen lévő hívek. A zárókönyörgésben a püspök a Szentlélek ajándékait kérte a felszenteltekért, és azt, hogy minden áldozatuk legyen Krisztusnak tetsző, életük pedig áldás azok számára, akiket szolgálnak.

Hagyományosan papszenteléskor emlékeznek meg az egyházmegye idén jubiláló papjairól, így a Váci Egyházmegyében is.

Vasmisés, azaz pappá szentelése 65. évfordulóját ünnepli Szegedi László és vele együtt ünnepelt volna Gesztesi Imre, akit éppen ezen az ünnepi napon szólított magához a Mennyei Atya. Pappá szentelésük 55. évfordulóját ünneplik Láng András, Mikolai József és Sebők Sándor. Varga Lajos váci segédpüspök, Dúl Géza, Kiss László és Tamási József aranymiséjüket ünneplik idén. Pappá szentelésük 40. évfordulóját ünneplik Karácsondi Mihály és Szabó József László. Ezüstmiséjüket, azaz pappá szentelésük 25. évfordulóját ünneplik idén Lédeczi Dénes és Mike Róbert.

A szentmisén a váci székesegyház Szent Cecília kórusa szolgált Varga László karnagy, egyházmegyei zeneigazgató vezényletével.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria