Isten hűséges, és terve van velünk – Brückner Ákos Előd gyémántmiséje

Megszentelt élet – 2023. február 7., kedd | 13:15

Pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepelte Brückner Ákos Előd ciszterci szerzetes február 6-án Udvardy György veszprémi érsekkel, Spányi Antal püspökkel, valamint rend- és paptársaival együtt a székesfehérvári ciszterci Nagyboldogasszony-templomban.

Az ünnepi szentmisén Spányi Antal püspök felolvasta Bíró László püspök köszöntőlevelét, és Bérczi László Bernát zirci apát mondott ünnepi beszédet. A jubiláns szerzetest munkatársai és korábbi hívei is köszöntötték. Az ünnepi szentmisén részt vettek Székesfehérvár város vezetői, Vargha Tamás miniszterhelyettes és Cser-Palkovics András polgármester is. A templom zsúfolásig megtelt rokonokkal, barátokkal, tanítványokkal, az ország minden részéből érkező hívekkel, hogy együtt ünnepeljenek az egykori spirituálissal, plébánossal, lelki vezetővel, tanárral.

A szentmise elején Spányi Antal megyéspüspök megköszönte Isten kegyelmét Brückner Ákos Előd hűséges papi hivatásáért, hogy az Úr 60 éve tüzet gyújtott a lelkében, ami azóta is lángol benne.

„Fáradhatatlan buzgósággal és hihetetlen energiákkal törekedtél, hogy mindenkinek mindene legyél, hogy mindenkit Istenhez közelebb vezess.

Különösen is csodálhatjuk azt az állhatatosságot, amelyet a sokféle megaláztatásban, nélkülözésben, üldöztetésben is hosszú évtizedeken keresztül megéltél, hogy mindig hűséges maradtál, és eszedbe sem jutott a kiégettség. Isten kegyelme és az emberi akarat együtt csodákra volt képes benned” – mondta a főpásztor, majd felolvasta Bíró László püspök levelét, aki mint spirituálisra és tanárra emlékezett vissza Előd atyára. „Köszönöm, amit papként nyújtottál nekünk: az egyházszeretetet, a szolgálatkészséget, a magadat nem kímélő rendelkezésre állást. Amennyire az emberi határok engedték, próbáltál mindenkire személy szerint figyelni, alázatos lélekkel. (…) Egyszerűen szerettél minket, nemcsak kispapkorunkban, hanem már felszentelt papként is. Számon tartottál bennünket, meglátogattál minket, ott voltál az akkor még földalatti egyháznak számító összejöveteleinken, bátorító, hiteles szavaiddal” – emlékezett vissza a püspök.

A megyéspüspök köszöntője után, a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium igazgatója, Orosz Ágoston szólalt fel. Elmondta, hogy a ciszterci szerzetes 78 évesen illeszkedett be Székesfehérvárra, ami egy új várost, egy új iskolát, új egyházközséget jelentett, és ez nagy kihívás volt. „Előd atya vallja: a kultúrán keresztül is Istent szolgáljuk vidáman, de méltó módon. (…) A gyermeknevelés egyben nemzetépítés, és Magyarországnak nagy műveltségű, jövőképpel rendelkező állampolgárokra van szüksége. Olyanokra, akik látják a globális összefüggéseket, és etikai-erkölcsi kompetenciájuk révén emberközpontú világot akarnak építeni. Célunk egy új világ megvalósítása, melynek lényege a szeretet civilizációja, és megvalósításában Előd atya lámpásként vezet bennünket az úton” – emelte ki az igazgató.

Bérczi László Bernát, zirci apát ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy a hétköznapok forgataga könnyen elhomályosítja Isten működésének a megtapasztalását, de az ilyen jelentőségű papi jubileumban az Úristen jelenlétét, működését észrevehetően, biztosan láttatja. „Ma azokat a kegyelmeket ünnepeljük, amelyeket Előd atya 60 éves papi szolgálata által a szentségkiszolgáltatásban, az igehirdetésben, az imádságaiban vagy az Istennek felajánlott áldozatai által nekünk, az Ő Egyházának, népének juttatott. Hálaadásunk, örömünk fő oka, Isten hűsége, szeretete, amely gondoskodik nyájáról. Mi vagyunk ennek tanúi, akik az ország különböző részeiről összejöttünk ünnepelni.”

Az apát arról is beszélt: az isteni szeretet hívta meg Előd atyát a papi szolgálatra, olyan időben, amikor a ciszterci rendet már feloszlatták, „amikor józan eszű nem ment papnak”, csak az, akit az Isten mélyen megérintett. Csak aki nem törődött azzal, milyen evilági következményei lesznek ennek az egyházüldözés korában, csak az tudott egyszerűen hallgatni az isteni hívó szóra. „Isten az Ő tervét nem felejti el, és szeretetét nem vonja vissza. Ennek a felismerése Előd atya jelmondata: Hűséges az Isten, Ő hívott meg a mi Urunknak közösségébe. Sőt, Isten szeretetének megértése – ahogy haladunk előre a korban –, egyre jobban mélyül és tartalmasabb lesz. Ez jelent meg Előd atya ezüstmisés jelmondatában: Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni. Majd aranymisés jelmondatában: az Úr azonban hűséges, Ő megerősít titeket és megóv a Gonosztól. És most gyémántmisés jelmondatában is ennek a szeretetnek élő megtapasztalását látjuk, a Zsidókhoz írt levélből vett részletben:

Hűséges az Isten, aki az ígéretet tette. Ez mintegy foglalata, summája ennek a 60 évnek, és hirdeti: Isten hűséges és terve van velünk”

– fogalmazott az apát, majd arra buzdította a jelenlevőket, hogy Brückner Ákos Előd példája nyomán papok, szerzetesek, világiak egyaránt, hűségben keressék Istent, és önmagukat kiüresítve szolgálják azokat, akiket az Úr hozzájuk küld. „Mindannyiunknak szól az evangélium szava: Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Ti vagytok a világ világossága, úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják Mennyei Atyátokat! Előd atya mécsként való világítása, sóként való léte által mindannyian kegyelmeket kaptunk. 60 évnyi szolgálata a ciszterci jelmondatra figyelmeztet minket: Lángolj és világíts!” (…) Ma ünnepeljük Istent és a hozzánk való jóságát, és a te örömödhöz csatlakozva hálát adunk Isten hűségéért, és a te hűségedért. Kérünk, imádkozz értünk, hogy mi is hűségesek legyünk, hogy megtanuljunk lángolni és világítani, igazi mécsesnek, lámpásnak lenni” – zárta gondolatait Bérczi László Bernát, zirci apát.

A szentmise végén Előd atya három üzenetet adott át a jelenlevőknek: az első, hogy Isten valóban hűséges. A második, hogy az Egyház egy közösségként, egy családként él és tanúskodik Istenről. A harmadik, hogy imádkozzunk, hogy az Egyháznak legyenek papjai, szerzetesei, akár saját családunkból is. Előd atya végül megáldotta a jelenlevő érseket és püspököt, rend- és paptársait, majd testvéreit és családtagjaikat.

A záróáldás előtt a szentimrevárosiak köszöntötték egykori plébánosukat, akinek apostolkodásával új alapokon, de a hagyományokra építve a budai hívek aktív közösséggé formálódtak. Újra lett Szent Imre Gimnázium, ciszterci plébánia, rendház és cserkészet. „Ákos atya, megalkottad azt a hitéleti ívet, amit a háború utáni évek szakítottak meg. Visszahoztad az egyházi szellemiséget, igényességet, a zarándoklatok, a lelkigyakorlatok minőségi világát. (...) Tudatosan hittél a nemzet megtartó erejében, elválaszthatatlan a kétezer éves egyházi tradíciótól ez a törekvés. Hirdetted az emberi méltóság értékét, aminek lényege nem önállóan, de önmagában is fennáll, és szellemi személyessége adja a valódi tartalmát. (…) Életed, aktivitásod végtelen szellemi értékekre irányul, ehhez a példaértékű élethez kívánunk további sok áldást.”

Előd atya végül megáldott minden hívőt jubiláns papi áldásával, és közös agapéra hívta az ünneplőket.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kovács Marcell

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria