Ne a halott, hanem az élő Márton legyen a miénk! – Patrónusát ünnepelte Pannonhalma

Megszentelt élet – 2019. november 12., kedd | 11:33

November 11-én a Pannonhalmi Főapátság magyar–latin és német nyelvű „nemzetközi” igeliturgiával ünnepelte patrónusa, Szent Márton emléknapját. Hortobágyi T. Cirill főapát a bazilikában köszöntötte a híveket és a szentmise főcelebránsát, Franz Jung würzburgi püspököt, aki Európa védőszentjéről elmélkedett szentbeszédében.

Kié Szent Márton? – e kérdésre épült a prédikáció. A főpásztor kifejtette: amikor Szent Márton meghalt, Poitiers és Tours városának küldöttei összegyűltek holtteste mellett. Poitiers lakói ezt mondták: „Márton a miénk. Nálunk volt szerzetes, majd apát. Mi csak kölcsönadtuk őt nektek, és most itt az ideje, hogy visszakapjuk őt. Legyen elég az nektek, hogy püspökként a tiétek volt, hogy hallgathattátok prédikációit, és hogy profitáltatok a csodáiból.” Tours lakói így válaszoltak: „Nagyot tévedtek! Életében nálatok több csodát művelt, mint nálunk. Most nekünk is le kell szállítania azokat a csodákat, amelyekkel adós maradt. Egyébként pedig ősi szokás, hogy a püspököt ott temetik el, ahol felszentelték.” Mi lett a harc vége? A vitától elcsigázva Poitiers lakói nyugovóra tértek, Tours küldöttei pedig kihasználták a kínálkozó lehetőséget: Márton holttestét áthajították a városfalon, s az éj leple alatt Tours-ba szállították. Hősként ünnepelték, mert a már életében is szentként tisztelt ember ereklyéi színtiszta anyagi nyereséget hoztak: csodákat eredményeztek, a csodák zarándoklatokat, a zarándoklatok pedig rendkívül jó üzletet ígértek. Tours városa Szent Márton holttestével a kegyelem s egyszersmind a busás gazdasági bevételek soha ki nem apadó forrására tett szert.

Mai szemmel meglehetősen furcsának érezzük az egészet, hiszen Márton személye éppen az osztozást és a magunk önzetlen átadását jelképezte – emlékeztetett a szónok. – Jobban, mint bárki más. Akkor kié Szent Márton? Az első válasz egyszerű:

Szent Márton Istené.

Márton egész élete az Istennel való legbensőségesebb kapcsolat útja. Teljesen Istené akar lenni, Isten pedig egyre teljesebben szolgálatába fogadja. És mivel Márton teljesen Istené, fordítva kell feltennünk a kérdést.

Nem az a fontos, hogy kié Márton, hanem az, hogy ki tartozik Mártonhoz. Az Mártoné, aki küzd a szegényekért.

A csaták hőséből a szegények harcosává válik. Kardját nem arra használja, hogy az ellenséget levágja. Kardja annak a harcnak az eszköze, amelyet az igazságosságért folytat. Mert erre jött rá Márton: tartós békét teremteni csak az igazságosság képes. Ha létrejön a kiegyenlítődés a fentiek és a lentiek, a gazdagok és a szegények, a magas lovon ülők és a porban csúszók között, akkor valósulhat meg a társadalomban a szolidáris együttélés. A jövő kihívása az, hogy képesek vagyunk-e a világot a szegények szemével nézni. Csak az képes felismerni, hogy milyen nagy az előttünk álló feladat, aki a rászorulók szemével látja a világot.

Az Mártoné, aki megijed a fél köpeny láttán.

Nevetségesnek látszódhatott Márton abban a félbevágott köpenyben – hangzott el Franz Jung püspök homíliájában. – Olvassuk az életrajzában, hogy az emberek kinevették őt. Pedig az a fél köpeny minden volt, csak nem nevetséges: nagyon veszedelmes emlékeztető, felkiáltó jel. Mert a kettéosztott köpeny arra emlékeztet, hogy a világ még mindig kettéoszlik: olyanokra, akiknek van, és olyanokra, akiknek nincs. A kettéosztott köpeny arra emlékeztet, hogy az emberiség egyik fele még hiányzik, pedig nélkülük nem lehet egész, ép és jó a világ.

Lehet, hogy magunkkal kellene vinnünk mindenhová Márton fél köpenyét. Milyen sokat tudna segíteni ez az értékes ereklye ma, amikor annyit veszekszünk az Egyház továbbhaladása és helyes iránya kapcsán. Újra meg újra emlékeztetne minket arra, hogy az Egyház nem öncélú. Csak ha választ tud adni saját kora kérdéseire és nyomorúságaira, csak akkor találja meg saját küldetését. Isten nem éri be félmegoldásokkal: követeli tőlünk a maga teljes részét.

Az Mártoné, aki nem ismer határokat az irgalmasságban.

Számos nemzet igényli magának Szent Mártont: magyarok, olaszok, németek és franciák. Olyan szent ő, aki nemzeteket és népeket köt össze egymással. Ha hozzá tartozunk, akkor le kell bontanunk az akadályokat, amelyek elválasztanak minket egymástól; le kell bontanunk azokat az akadályokat, amelyekkel el akarjuk választani önmagunkat mások nyomorúságától. A menekültekre és a velük kapcsolatos magatartásra vonatkozó viták rendkívül foglalkoztatnak minket. Rádöbbenünk, hogy Európa csak közös erőfeszítésekkel képes megoldást találni a problémára. Ily módon a menekültek jelentette kihívás és esély is egyben, hogy Szent Márton szellemében együtt növekedjünk, s hogy az ő szellemében együtt segítsünk.

Ne a halott, hanem az élő Márton legyen a miénk – buzdított a würzburgi püspök. – Csak az élő, az Istennél élő Szent Márton fogja megváltoztatni az életünket. Az élő Márton fénye világított az emberek előtt, akik látták jó cselekedeteit és magasztalták a mennyei Atyát (Mt 5,16). Az élő Mártonnak kell birtokba vennie a mi szívünket. Ha aztán felruházzuk a mezíteleneket, akkor világosságunk felragyog, mint a hajnal (Iz 58,8) – Izajás próféta ígérete szerint. Erre emlékeznek a gyerekek, amikor lámpásaikkal Szent Márton ünnepének estéjén végigvonulnak az utcákon. Vegyünk példát róluk, hogy minket is Szent Márton gyermekeinek hívjanak. Mert ha a mi jó cselekedeteink fénye felragyog a világ sötét éjszakájában, akkor biztosan Szent Mártonéi vagyunk – fogalmazott szentbeszéde végén a pannonhalmi ünnepi szentmise főcelebránsa.

* * *

Szent Márton ünnepnapján este, a vesperás előtt bensőséges találkozó keretében leplezte le Hortobágyi Cirill főapát elődje, Várszegi Asztrik képmását a monostor azon folyosóján, ahol Pannonhalma korábbi főapátjainak portréi láthatók.

A kép rendhagyóan nem olajfestmény, hanem fotó. „A fotó – a maga varázslatos szépségében – mindig egy konkrét egyedet, egy konkrét embert mutat az adott pillanatban – mondta beszédében Hortobágyi Cirill. – Persze lehet, hogy egy kicsit beállított módon, de mégis úgy ahogy van, őt magát, a maga természetességében örökíti meg. Így valamiképp az, akit a fotó ábrázol, ott a papíron mindig élő marad.”

A portrét Lábady István fotográfus készítette, keretét Breuer-Lábady Anna építész tervezte és Gyimesi László asztalosmester kivitelezte. A portréfotó készítésében kurátori munkájával Virágvölgyi István, a Pannonhalmi Főapátság fotográfiai tanácsadója működött közre.

Hortobágyi Cirill teljes beszéde ITT olvasható.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Krizsán Csaba

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria