900 év öröksége – Jubileumi kiadványokat jelentetett meg a Magyar Premontrei Cirkária (I. rész)

Megszentelt élet – 2022. június 16., csütörtök | 20:59

Tavaly a premontrei rend alapításának 900. évfordulóját ünnepelte a Magyar Premontrei Cirkária. Az alapító Szent Norbert és első követői 1121 karácsonyán tették le ünnepélyes fogadalmukat a nyugat-franciaországi Prémontré völgyében. A jubileumhoz kapcsolódóan több kiadvány is megjelent, amelyek ünnepi bemutatóját június 15-én tartották a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében.

A megjelenteket L. Simon László, a múzeum főigazgatója köszöntötte. Kiemelte, hogy nagyszerű a kapcsolat az intézmény és a premontrei rend között. Az együttműködésük kivételes állomásának nevezte a tavaly itt megrendezett, szakmailag kiváló jubileumi kiállítást, amely bár csak rövid ideig volt nyitva, mégis nyolcezer látogatót vonzott.

A főigazgató hozzátette, a Magyar Nemzeti Múzeum küldetéséhez tartozik, hogy a magyar történelmen keresztül bemutassa a számunkra oly fontos keresztény kultúrának, Egyháznak a történetét.

Balogh Péter Piusz gödöllői apát és vikárius három könyvet mutatott be: Ullmann Péter Ágoston Inkább létezni, mint látszani című kötetét; Thomas Handgrätinger OPraem Szent Norbert érsek és rendalapító című könyve magyar kiadását; valamint az Insigni die sollemnitatis – Írások Ullmann Péter Ágoston O. Praem. 80. születésnapjára című kötetet. Mindhárom kiadvány kötődik Ullmann Péter atyához.

Az Inkább létezni, mint látszani című kötet a Premontrei könyvek 2017-ben elindult sorozatának nyitókötete. Ullmann Péter Ágoston önéletrajza ez interjúformában, de megismerhetjük belőle a premontrei rend 20. századi történetét is, különösen az üldöztetés évtizedeit. A könyv fontos kordokumentum, történeti forrás.

A Szent Norbert érsek és rendalapító című könyvet Thomas Handgrätinger, a premontrei rend korábbi generális apátja írta 2011-ben. Magyarra Ullmann Péter Ágoston gödöllői emeritus kormányzó perjel fordította. Reprezentatív kiadvány, gazdag képanyaggal.

A Szent Norbert-i életmű izgalmas történet. Az előkelő családból származó kanonok megtérésélménye után bűnbánatra és megújulásra felszólító vándorprédikátor lett. Kontemplatív buzgósága azonban ellenkezést váltott ki abból a klerikus közegből, amelyet először akart megreformálni. Ugyanakkor Norbert tiszteletre méltó életvitele és békességszerző képessége sok nő és férfi szemében hitelesítette igehirdetését, sőt, követőkre is talált, akikből a liturgia méltóságteljes végzését aszketizmussal és lelkipásztori buzgósággal ötvöző kanonoki közösség formálódott. Norbert sokakat vezetett az Istennek tetsző életformára.

A kötet végén rövid összefoglalást találunk Szent Norbert kultuszának történetéről, valamint a premontrei rend mai magyarországi közösségeiről és centrumairól, Csornáról, Gödöllőről, Nagyváradról és Zsámbékról.

A harmadik kötet címe: Insigni die sollemnitatis – Írások Ullmann Péter Ágoston O. Praem. 80. születésnapjára. A könyv szerkesztői egy évig készültek titokban az ünnepelt felköszöntésére ezzel az írásgyűjteménnyel. Piusz atya Réger Ádám tanárkollégájával együtt feltérképezte azokat a területeket, amelyek Ullmann Péter Ágoston életében meghatározó szerepet játszottak, amelyeken a Jóisten használni akarta őt: a premontrei rend, a Regnum Marianum, a Központi Papnevelő Intézet, a Zenetudományi Intézet, a Kántorképző, a zsámbéki, majd a gödöllői premontrei plébánia, a premontrei gimnázium. Megszólaltatták azokat az embereket, akik e területeken fontos szerepet töltöttek be Ullmann Péter Ágoston életében. A kötetben több mint félszáz szerző köszönti írásával Péter atyát. A sokműfajú szövegekből kirajzolódik életútja, melyet tevékeny szeretetben, liturgikus lelkülettel, másokért való munkálkodásban, és amikor lehetősége volt rá, a tudomány iránti elköteleződésben élt.

Boldvai Márton Bertalan csornai perjel A türjei premontrei prépostság története 3. című könyvet mutatta be. Jogosnak tartotta a kérdést: hol van az első két kötet? Az első kötet 1991-ben jelent meg, a 2014-ben elhunyt premontrei szerzetes, Kovács Imre tanulmánya. Ez az alapítástól 1786-ig, a II. József-féle feloszlatásig terjedő időszakot dolgozza fel. A második kötet születése folyamatban van; az 1800-as évektől 1914-ig dolgozza fel a türjei prépostság történetét.

A most megjelent, harmadik kötet mikrotörténelmi lenyomat, a türjei plébánia történetét dolgozza fel, melyet premontrei rendtársak írtak 1914. és 1950. között. Forrásértékű kötet, olvashatunk benne a plébánia történetéről, de a világpolitikai eseményekről és a falu életéről, családi történésekről. A szövegek élők, olvasmányos mű született, így magunkénak érezhetjük azt a hagyományt, amit az elődeink megéltek, vagy akár átimádkoztak a türjei premontrei prépostságban a jelzett időszakban – mondta a perjel.

Gesztesi-Tóth László egyházzenész, a gödöllői Premontrei Iskolaközpont tanára három CD-kiadványt ismertetett, amelyek közül kettő a Cultus Sanctorum – Szentek tisztelete sorozat keretében jelentek meg.

Emlékeztetett rá, kevés olyan rend van Magyarországon, amely ennyire magáénak érzi a zenei kultúrát, mint a premontreiek. A premontrei rend és élet középpontjában az énekelt liturgia áll, a naponta végzett szentmise és az énekelt zsolozsma formájában. A rend tagjai nagy hangsúlyt helyeznek a zenei képzésre, közülük többen is aktívan zenélnek. A gödöllői apátság saját kántorátust is működtet a liturgiai zenei szolgálat méltó ellátására. Természetes, hogy a rend által fenntartott iskolákban is magas fokú zenei képzés folyik. A rendkívül gazdag zenei háttér nélkül nem jelenhettek volna meg ezek a CD-k.

Az első CD-t 2018 májusában rögzítették a máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilikában. A zenei anyag középpontjában Szent Norbert és Szent László áll.

A második lemez felvételére 2019. április végén került sor, ugyancsak a máriabesnyői bazilikában. A középpontban ezúttal Szent Ágoston és a karácsony állt. A CD első részében Ágoston I. vesperásának gregorián tételei hangzanak el, a második részben gyönyörű adventi énekek és többek között Esterházy Pál Harmonia cælestis barokk zenegyűjteményének egy darabja, a Puer Natus in Bethlehem – Egyszerű karácsonyi himnusz.

A harmadik lemezt 2019 végén vették fel a belvárosi Szent Mihály-templomban, Henry Du Mont Memorare O Plissima Virgo Maria címmel. A szerző 1610 és 1684 között élt, 1660-ban XIV. Lajos és Mária Terézia esküvőjén nevezték ki udvari orgonistának, majd 1672-től a versailles-i királyi kápolna zeneszerzője lett. Emellett 1667-től egészen haláláig a premontreiek által 1136-ban alapított Sainte-Marie de Gouffern apátság – ahogyan Silly apátságát eredetileg nevezték – apátja volt.

Henry Du Mont művészetében Szűz Mária alakja hangsúlyosan jelenik meg. Két Magnificatja, Litániája, Mária-motettáti vagy a kedvelt középkori imádságra komponált Memorare nagy motettája mind erről tanúskodnak.

(A június 15-i eseményről szóló beszámolónt második része ITT olvasható.)

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria