A valódi hinduizmus és a kereszténység – Beszélgetés Benvin Sebastian Madassery SVD új könyvéről

Megszentelt élet – 2021. január 17., vasárnap | 20:00

A világ és az egész emberiség legnagyobb kincse az Oltáriszentség. Ez hitünk és az Egyház középpontja és csúcsa. Az indiai védák ugyanazt a Messiást várták, mint akiről az ószövetségi próféták jövendöltek – írja Ő az című könyvében Benvin Sebastian Madassery indiai származású verbita szerzetes, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója. Vele beszélgettünk.

– Mi késztette ennek a könyvnek a megírására?

– Régóta készülök arra, hogy bemutassam az embereknek, mi is a hinduizmus valójában. Sajnos többekkel találkoztam már, akik hamis hinduizmust hirdetnek. Egyetlen szempont vezérli őket, hogy gyorsan meggazdagodjanak. Mindenkiben ott él a remény, hogy a földi halállal nem szűnik meg minden, van valami a testen kívül is, a lélek, ami tovább él. A világ minden táján, így Magyarországon is élnek indiaiak, és vannak közöttük olyanok, akik tudják, hogyan lehet eladni a hinduizmus torzított formáját egy keresztény közegben. Kivesznek a kereszténységből bizonyos elemeket, ami rokonszenvessé teszi a tanításukat, és így népszerűsítik a hamis hinduizmust.

Hogy csak a közelmúltból említsek egy konkrét esetet: egy Magyarországon élő indiai embert elbocsátottak a munkahelyéről, és rövid időn belül guru, maharshi lett belőle. Pedig ahhoz, hogy valaki guru lehessen, és embereket taníthasson, több évtizedes kemény munka, tanulás, önmegtagadás és elmélyült elmélkedés szükséges. Az illető viszont egyik napról a másikra lett maharshi, és ma is sokan járnak hozzá. Kártyákat osztogat az embereknek, és azt ígéri nekik, ha a zsebükben hordják ezeket, akkor jólétben lesz részük. Az emberekben él a vágy, hogy megtudják, milyen lesz a jövőjük, a jóslás rendkívül népszerű Magyarországon és az egész világon. Mindenkinek jogában áll abban hinni, amiben akar, de nekem fáj, ha valaki az emberek hiszékenységével és vágyaival visszaélve torz tanítást ad nekik, és sokakat megtéveszt, rengeteg pénzt keresve ezzel. Ez késztetett arra, hogy bemutassam az ősi hindu vallást.

Ezért írtam ezt a könyvet, és részletesen idéztem a védákból, hogy világossá tegyem: a bennük rejlő üzenetek lényege Krisztus. Ugyanis a védák írói is Krisztust keresték, őt várták.

Az a fajta védikus lelkiség, amelyet kevésbé vagy egyáltalán nem tanítanak sem Magyarországon, sem Indiában, a jót hirdette. A kasztrendszer csak később alakult ki az indiai társadalomban, akkor, amikor a védikus tanításokat már eltorzították a hatalmon lévők. A védikus lelkiség eredendően egyetemes volt, nyitott és befogadó. A mai hinduizmus távol áll az eredeti alapoktól, szélsőséges, intoleráns és zárt, ezért nem is nevezhetjük igazán hinduizmusnak.

– Mikor keletkeztek a védák?

– Ezt pontosan senki sem tudja megmondani, de több ezer évvel ezelőtt, az ószövetségi időkben, nagyjából az ótestamentumi könyvek megírásával egy időben.

A könyvemben szeretném bemutatni, hogy a különböző kultúrákban az igaz Istent jó szándékkal, tiszta szívvel kereső emberek megkapták a kinyilatkoztatást.

Világosan látható ez a védákban és az Ószövetségben is: egyes elemeik Krisztusra vonatkoznak, és a bennük leírtak beteljesednek Krisztusban.

– Említene néhány Krisztusra vonatkozó utalást a védákból? 

– A védák szerint is a Szűztől születik majd a Megváltó, aki bűntelen lesz és férfi. Az is pontosan le van írva, hogy mi lesz a neve, mit tesz majd az emberiségért. Szerepel a szent könyvekben az is, hogy miért és hogyan hal majd meg, és le van írva bennük a tökéletes áldozat tíz jellemzője is. Mindez beteljesedik Krisztusban.

– Mi ez a tíz jellemző?

– A legfontosabb, hogy az áldozatnak tökéletesnek, tehát bűntelennek kell lennie. Krisztus születése szeplőtelen volt, és ő maga is mindvégig szeplőtelenül élt. A tíz jellemző közé tartozik az is, hogy a barátok és a rokonok elutasítják, eltaszítják maguktól az áldozatot, akinek kemény szenvedésen kell keresztülmennie. A védák szerint az áldozati állatot oszlophoz kell kötni. Krisztust, aki az emberiség megváltásáért önként vállalta az áldozat szerepét, keresztre feszítették. Az áldozat testéből vérnek kell folynia, csontjainak és bőrének épen kell maradnia. Az áldozatnak végül új életre kell kelnie, és a húsát meg kell enni. 

Ez mind beteljesedett Krisztusban. Ő az utolsó vacsorán, az Eucharisztia megalapításakor kezébe vette a kenyeret, és azt mondta: ez az én testem.

Meghalt, de feltámadt, visszatért a halálból. A védák említést tesznek arról is, hogy az áldozatnak töviskoronát kell viselnie a fején. A Megváltó minden ember bűnéért áldozza fel magát, ez is benne van a védákban. A földön egyetlen ember sem tud tökéletes áldozattá lenni, mivel bűnös. Ezért maga Isten jön el a földre, és ő mutat be tökéletes áldozatot az emberek bűneiért. Azért teszi ezt, mert nagyon szereti az embereket. A Megváltó minden teremtmény ura, vagyis prajapati, aki feláldozza magát minden teremtményért, ez is le van írva a védákban. De a hinduizmusban nincs nyoma annak, hogy megtörténne a Megváltó születése és az áldozatvállalás. A tökéletes áldozat Krisztusban történik meg. 

– Hasonló ez ahhoz, ahogyan az ószövetségi próféták is megjövendölték Krisztus születését és megváltói küldetését.

– Pontosan. Az ószövetségi jövendölések beteljesedése a názáreti Jézus Krisztus személyében történt meg, a kinyilatkoztatás hordozója pedig az Egyház. A védikus jövendölések is Krisztusban teljesednek be. 

– Mi volt az oka annak, hogy később egyesek elferdítették az ősi védikus tanításokat?

– A védikus lelkiségre jellemző a nyitottság. A hinduizmus művelői is megtapasztalták a betegséget, a szenvedést, a méltánytalanságot, és mivel nem tudták elfogadni, hogy a földi halállal mindennek vége szakad, keresték, hogy mi van a testen túl. Ezt a valamit ők atmának nevezik. Minden ember atma, azaz kis lélek, de minden atmának megvan a paramatmája, az örök atma, amely örökké él, mint Brahman, a nagy lélek, amelytől mi is származunk. A védikus írások négy szent könyv együttese, ezek a Rigvéda, a Számavéda, a Jadzsurvéda és az Atharvavéda. A védikus vallásgyakorlatok és filozófiák e védák alapján keletkeztek, ezek jelentik a klasszikus hinduizmus gyökereit. A szent könyvekben foglaltak aztán szájról szájra terjedtek és nemzedékről nemzedékre hagyományozódtak, ahogyan minden más vallásban. A tiszta tanítás, miközben egymásnak adták tovább az emberek, lassanként eltorzult.

Minden társadalomban vannak önző, hatalmaskodó és rosszakaratú emberek. A hindu társadalomban is voltak olyanok, akik a saját érdekeik szerint változtatták meg a szent tanokat, és beleírtak sok olyasmit, ami az eredetiben nem volt benne.

A kasztrendszer is így jöhetett létre. Onnantól kezdve az egyenlőség eszméje már nem érvényesült, és Indiában kialakultak a súlyos egyenlőtlenségek, amelyek még ma is megmételyezik a társadalmat.

Borzalmas dolgok történnek, hihetetlen, hogy még a XXI. században is előfordulhatnak ilyen esetek. Indiában, ha egy magas kasztbeli férfi egy alacsonyabb kasztbeli lányt vesz feleségül, halálra kövezik mind a kettőjüket. Fordított esetben is ugyanez történik. Gyakori az ilyesmi. 2018 júniusában egy tizenhárom éves dalit, azaz érinthetetlen fiút a magas kasztbeliek megvertek Gudzsarát államban, mert bőrcipőt viselt, ami az alacsonyabb kasztbeliek számára tilos. 2019 áprilisában egy huszonegy éves, ugyancsak dalit fiatalembert annyira megvertek magas kasztbeliek, hogy később belehalt a sérüléseibe. A bűne az volt, hogy egy esküvői lakomán a magas kasztbeli emberek szeme láttára leült egy székre és evett. Tavaly augusztusban negyven családnak megtiltották, hogy részt vegyenek a vallásos szertartásokon, és azt is, hogy beszéljenek a faluban élő többi emberrel. A kormány által adott ételsegélytől is eltiltották őket, és az ezekből a családokból származó tanárokat máshová helyezték. Mindez azért történt, mert az egyik érinthetetlen családból származó tizenöt éves kislány leszakított egy napraforgóvirágot egy magas kasztbeli ember földjéről. Ez Orisza állam Kantio Kateni nevű településén történt. A faluban dalitok élnek. Vannak olyan falvak, ahol a kútból csak a magas kasztbeli emberek meríthetnek vizet, az alacsony kasztbeliek nem. Ha ez mégis előfordul, a vezetők szennyezettnek nyilvánítják a kutat, és betemetik. A magas kasztbeli embert az is beszennyezi, ha alacsony kasztbelire néz, ezért ilyen esetben le kell fürdenie. Ám ugyanez az ember a vallási előírásokat félretéve titokban azért magáévá teszi az alacsony kasztbeli lányt, vagy éppen megerőszakolja. A védikus időkben nem voltak magas és alacsony kasztbeliek. Mindenki egyformán fontos volt és az emberek békében éltek egymással. Ma a felsőbb réteg akarata érvényesül mindenben. Embertelen társadalom ez.    

– Mivel magyarázza, hogy Narendra Modi 2014-es hatalomra jutása óta egyre nagyobb üldözésnek vannak kitéve a keresztények Indiában? 

– Minden üldözés oka a félelem. Indiában a magukat hindunak mondó vezetők, akik valójában nem is hinduk – mert a valódi hinduk senkit nem bántanak –, a saját önző hatalmi érdekeiktől vezérelve hergelik az embereket a keresztények ellen. Ez nem vallási ügy, hanem színtiszta politika, a hatalmon lévők érdekeit szolgálja a keresztényüldözés. Mivel India látszólag nagyon vallásos ország, a politika bármit elérhet a vallásra hivatkozva. Modinak és a pártjának (Bháratíja Dzsanatá Párt) az a célja, hogy India teljesen hindu ország legyen. Egyedül a hindu vallást tekintik tisztának, a többit nem. Modi buta, tanulatlan embereket helyez vezető pozícióba, holott rengeteg a képzett szakember, de ők szóba sem jöhetnek, különösen akkor nem, ha keresztények. A hindu intézményekben nincsenek vizsgálatok, a keresztényeknél viszont folyamatos a pénzügyi ellenőrzés. Indiában a fundamentalista hinduizmus van uralmon.

– Említette a félelmet. India 1 milliárd 350 milliós népességéből 13 százalék az iszlám vallású és 2,5 százalék a keresztény. Összességében nézve is nagyon alacsony az országban a hindu valláson kívüliek aránya. Mi okuk lenne a hatalmon lévőknek a félelemre?   

– Modiék a muszlimokat is támadják, de leginkább a keresztényeket.

Indiában a keresztényüldözés egyik legfontosabb oka a felvilágosító keresztény misszió. A keresztény vallás azt tanítja, hogy Krisztus minden emberért lett emberré, ezért mindenkit el kell fogadni és tisztelni kell. A keresztény misszió középpontjában az ember áll, az ember méltósága és jogai.

Számtalan keresztény iskola és egyetem működik Indiában az Egyház fenntartásában. Ezenkívül a legtöbb szociális szolgálatot is a keresztények végzik, árvaházakat, lepramissziókat, kórházakat, hajléktalanmissziókat tartanak fenn. Ez nagy fenyegetést jelent a fundamentalista hindu ideológia számára, mert ha az emberek tudomást szereznek a jogaikról, ha tanulnak, műveltebbek és felvilágosultabbak lesznek, nem fogják támogatni a jelenlegi rezsimet. Ez a félelem húzódik meg a keresztényüldözés mögött. Ma világszerte a keresztények szenvedik el a legtöbb támadást. Napjainkban a legtisztább vallás a kereszténység, amely a szereteten alapul. Soha nem hallunk arról, hogy keresztények követtek volna el terrortámadást mások ellen, őket viszont támadják a muszlim és a hindu szélsőségesek. A fundamentalista hinduizmus és a szélsőséges iszlám torzult, nem tiszta vallás. Ha az lenne, akkor a hívei nem követnének el erőszakos támadásokat mások ellen.

A kereszténység ezzel szemben az emberiség fizikális és mentális jólétét szolgálja. Hirdeti és éli, hogy a haragot haraggal és bosszúval nem lehet legyőzni, csak szeretettel. A szeretet pedig vállalja a szenvedést, a szenvedésben van az ereje.

Az iszlám és a hinduizmus szélsőséges ágának nagy tévedése, hogy az üldözéssel legyőzheti a kereszténységet. Ha üldöznek bennünket, egyre többen leszünk. Az üldöztetés, a szenvedés a kereszténység magja. Nem kell félnünk az üldözésektől, mert ez a sorsunk kezdettől fogva. A lehetőségeinkhez képest megpróbálunk segíteni az üldözött keresztényeken imával, lélekben és anyagiakkal is.

– Könyvében kiemelten ír az Eucharisztiáról.

– Számomra ez volt a lényeg. Készülünk a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Még a járvány előtt nagyon sokat utaztam, püspökökkel, papokkal és hívőkkel találkoztam itthon és külföldön. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy sokan vannak, akik nem tudják, hogy nálunk lesz a következő eucharisztikus kongresszus.

A világ és az egész emberiség legnagyobb kincse az Oltáriszentség, ez hitünk középpontja és csúcsa. Az Eucharisztia ad életet, meleget és fényt az emberiségnek.

Aki erre a tudatra eljut, annak az élete megváltozik, és soha többé nem tud távol lenni az Oltáriszentségtől, mindig vágyakozni fog utána. Az Eucharisztia Krisztus mai jelenléte, irántunk való szeretetének bizonyítéka. A könyvemmel szeretném rávezetni erre az embereket.

Nagyon bízom abban, hogy sok paptestvér és hittanár is olvassa majd a kötetet, és így felvilágosítással tudnak szolgálni azoknak a fiataloknak és felnőtteknek, akik a keleti tanok felé fordulnak. Azt remélem, hogy a könyv olvasói, akik a hinduizmus iránti érdeklődésük miatt veszik kezükbe a munkámat, végül eljutnak az Eucharisztia tiszteletére és szeretetére. A hinduizmusban az emberek eredetileg Krisztust keresték, számunkra pedig megadatott a jelenléte, itt van velünk az Eucharisztiában. Ha a könyv elolvasása révén csak egyetlen ember is közelebb kerül az Oltáriszentséghez, már boldog leszek. 

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Az interjú nyomtatott változata az Új Ember 2021. január 17-i számában jelent meg. 

Kapcsolódó fotógaléria