Az amerikai püspöki testület elnöke közleményt adott ki Joe Biden beiktatása alkalmából

Kitekintő – 2021. január 22., péntek | 14:37

José H. Gomez Los Angeles-i érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke közleményt adott ki Joseph R. Biden, az Egyesült Államok 46. elnökének beiktatása alkalmából, melynek magyar nyelvű fordítását teljes egészében közreadjuk.

Ma új elnökünkért és családjáért imádkozom.

Imádkozom azért, hogy Isten ajándékozzon neki bölcsességet és bátorságot ennek a nagyszerű nemzetnek a vezetéséhez, segítse őt ezekben az embert próbáló időkben, segítse őt gyógyítani a pandémia okozta sebeket, enyhíteni a súlyos politikai és kulturális megosztottságot, és egyesíteni az embereket a megújult elköteleződésben Amerika alapeszméi mellett, hogy egy és oszthatatlan nemzet lehessen az Isten színe előtt, amely elkötelezett a mindenkit megillető szabadság és igazságosság mellett.

A katolikus püspökök nem párthű szereplői nemzetünk politikai életének. Lelkipásztorok vagyunk, akik amerikaiak millióinak a lelkéért felelnek, és szószólók, akiknek felebarátaik szükségeiért kell közbenjárniuk. A katolikus plébániák, iskolák, kórházak és lelkészségek az ország valamennyi közösségében az együttérzés és törődés alapvető kultúráját jelentik, és szolgálják a nőket, gyerekeket, időseket, szegényeket és betegeket, a bebörtönzötteket, a migránsokat, a marginalizáltakat, fajra vagy vallásra való tekintet nélkül.

Amikor az amerikai közélet különböző témáiban szót emelünk, lelkiismereti kérdésekben próbálunk eligazítást nyújtani, elveket felmutatni. Ezek az elvek Jézus Krisztus evangéliumában és az Egyház társadalmi tanításában gyökereznek. Jézus Krisztus feltárta Isten szeretettervét a teremtett világ számára, és felfedte az emberi személyt illető igazságot, akit Isten saját képmására alkotott; aki Istentől kapott méltósággal, jogokkal és felelősségekkel van felruházva; és akit transzcendens cél vár.

Ezeknek a Függetlenségi nyilatkozatban és a Jognyilatkozatban is tükröződő igazságoknak az alapján a püspökök és a katolikus hívek Krisztusnak az Isten és a felebarát szeretetére vonatkozó parancsolatát teljesítik, amikor egy olyan Amerikáért tevékenykednek, amelyik védelmezi az emberi méltóságot, kiterjeszti az egyenlőséget és a lehetőségeket minden egyes emberre, és nyitott szívvel fogadja a szenvedőket és gyengéket.

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája sok éve próbálja segíteni a katolikusokat és más jóakaratú embereket a politikai témákról való gondolkodásban a Forming Consciences for Faithful Citizenship című kiadványával. Ennek legutóbbi kiadása a kérdések széles körét érinti, többek között az abortuszt, az eutanáziát, a halálbüntetést, a bevándorlást, a rasszizmust, a szegénységet, a környezetvédelmet, az igazságszolgáltatás reformját, a gazdasági fejlődést és a nemzetközi békét.

Mindezekben és más kérdésekben a szeretet kötelessége és a morális elveink olyan megfontolt véleményekhez és álláspontokhoz vezetnek, melyek nem esnek tökéletesen egybe sem a bal-, sem a jobboldal politikai kategóriáival, sem a két fő politikai párt programjával. Mindegyik elnökkel és Kongresszussal együtt dolgozunk. Bizonyos kérdésekben inkább a demokraták oldalán állunk, más kérdésekben inkább a republikánusok mellett. A prioritásaink soha nem pártfüggőek. Elsősorban katolikusok vagyunk, akik csupán Krisztus hűséges követésére törekednek, és az Ő elképzelését szeretnénk előmozdítani az emberi testvériességről és közösségről.

Örömmel nézek a Biden elnökkel, adminisztrációjával és az új Kongresszussal való közös munka elébe. Mint minden adminisztrációval lenni szokott, lesznek olyan területek, amelyekben egyetértünk és szorosan együttműködünk, és lesznek olyan témák, amelyekben elvi alapon nem értünk egyet, és erősen ellenezni fogjuk.

Ugyanakkor különleges lesz a közös munka Biden elnökkel, hiszen az első elnökünk hatvan év után, aki a katolikus hitet vallja. Most, amikor az amerikai kultúrában egyre inkább terjed az agresszív szekularizmus, amikor a vallásos hívek sok próbatétellel néznek szembe, üdítő lesz egy olyan elnökkel kapcsolatban állni, aki tisztán érti, mélyen és személyesen átérzi a vallásos hit és intézmények jelentőségét. Biden elnök vallásossága és személyes története, megindító tanúságtétele arról, hogyan adott neki vigaszt a hite a sötétség és a tragédiák idején, régóta tartó elkötelezettsége a szegények evangéliumi elsőbbsége mellett – mindezt reménytelinek és inspirálónak látom.

Lelkipásztorként azonban a nemzet püspökeinek az a kötelességük, hogy az evangéliumot hirdessék teljes igazságában és erejében, akár alkalmas, akár alkalmatlan, akkor is, ha az a tanítás éppen kényelmetlen, vagy ha az evangélium igazságai szembemennek a tágabb társadalom és kultúra irányaival. Ezért kénytelen vagyok rámutatni, hogy új elnökünk elkötelezte magát bizonyos irányvonalak mellett, amelyek morális értelemben rossz irányba vezetnek, és fenyegetik az emberi életet és méltóságot, legsúlyosabban az abortusz, a fogamzásgátlás, a házasság, a gender területein. Komoly aggodalmat jelent az Egyház és a hívők szabadsága, hogy lelkiismeretük szerint élhessenek.

Az emberi szexualitás és a család kérdéseiben való elkötelezettségünk, mint minden más elkötelezettségünk – például a halálbüntetés eltörlése, vagy a valóban az emberi személyt szolgáló egészségügyi rendszer és gazdaság célja iránt – azon alapszik, hogy Krisztus a szeretet nagy parancsát adta nekünk, hogy szolidárisak legyünk testvéreinkkel, különösen a leginkább sérülékenyekkel.

A nemzet püspökei számára az abortusz továbbra is fennálló igazságtalansága marad a „kiemelt prioritás”. A „kiemelt” nem azt jelenti, hogy „kizárólagos”. Mélységes aggodalommal tölt el minket amiatt a számos tényező miatt, amelyek társadalmunkban az emberi életet és méltóságot fenyegetik. De, mint ahogy Ferenc pápa tanítja, nem maradhatunk némák, amikor az abortusz révén csaknem egymillió életet eldobnak minden évben ebben az országban.

Az abortusz közvetlen támadás az élet ellen, amely a nőt is megsebzi, és aláássa a családot. Nem pusztán magánügy; aggasztó és alapvető kérdéseket vet fel a testvériség, a szolidaritás, az emberi közösségbe való befogadás terén. Amellett a társadalmi igazságosságot is érinti. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az abortusz aránya jóval magasabb a szegények és a kisebbségek körében, és hogy rendszeresen folyamodnak abortuszhoz akkor, ha a gyermek fogyatékkal születne.

Remélem, ahelyett hogy – amint megígérte – még inkább könnyítené az abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz való hozzáférést, az új elnök és adminisztráció az Egyházzal és a jóakaratú emberekkel való együttműködést választja. Azt remélem, párbeszédet kezdhetünk azokról az összetett kulturális és gazdasági tényezőkről, amelyek abortuszra ösztönöznek, és elbátortalanítják a családokat. Azt is remélem, hogy végre elkezdhetünk együtt dolgozni azon, hogy legyen egy koherens családpolitika az országban, amely elismeri, különleges jelentősége van a szilárd házasságoknak és a gyereknevelésnek a gyerekek jólléte és a közösségek stabilitása szempontjából. Amennyiben az elnök, az Egyház vallásszabadsága teljes tiszteletben tartásával, belekezdene ebbe a párbeszédbe, azzal nagyon sokat tenne a polgári egyensúly és az ország szükségletei helyreállításának érdekében.

Minden területen örömmel fogadjuk Biden elnök felhívását a nemzet gyógyulása és egysége érdekében. Sürgős szükség van erre most, amikor a koronavírus-járvány okozta traumával kell szembenéznünk, és a társadalmi elszigetelődéssel, amely elmélyítette az állam polgárai között a súlyos és régóta forrongó megosztottságot.

Mint hívők, tudjuk, hogy a gyógyulás ajándék, amelyet csak Isten kezéből kaphatunk. Azt is tudjuk, hogy a valódi kiengesztelődéshez türelmesen kell meghallgatni azokat, akik nem értenek egyet velünk, készségesnek kell lenni a megbocsátásra, és továbblépni a megtorlás vágyán. A keresztény szeretet arra hív, szeressük ellenségeinket és áldjuk a velünk szemben állókat, és ugyanazzal az együttérzéssel bánjunk másokkal, mint amelyet a magunk számára is szeretnénk.

Mindannyian Isten figyelő tekintete előtt élünk, csak Ő ismeri és csak Ő tudja megítélni szívünk szándékait. Imádkozom azért, hogy Isten adja meg új elnökünknek és valamennyiünknek a kegyelmet, hogy teljes őszinteséggel a közjót keressük.

Minden jelenlegi reményünket és félelmünket a Szűzanya, Krisztus édesanyja és eme kivételes nemzet pártfogója gyöngéd szívére bízom. Ő vezessen minket a béke útjain, szerezze meg nekünk a bölcsességet és a valódi hazafiság és hazaszeretet kegyelmét.

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: USCCB.org

Fotó: CNS/USCCB

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria