Az utolsó vacsora emlékmiséje a püspöki székhelyeken – FRISSÍTVE

Hazai – 2019. április 19., péntek | 16:24

Nagycsütörtökön este az utolsó vacsora és az Eucharisztia alapítása emlékére mutattak be szentmisét katolikus templomainkban, a lábmosás szertartásával külön emlékeztetve Jézus Krisztus alázatos szeretetére. A püspöki szentmisékről adunk körképet az alábbiakban, az egyházmegyék tudósításai alapján.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Nagycsütörtök estéjén Palánki Ferenc megyéspüspök a debreceni Szent Anna-székesegyházban mutatta be az ünnepi szentmisét, melynek keretében tizenkét férfi lábát mosta meg.

A főpásztor homíliájában elmondta, sokszor elmélkedett már arról, milyen érdekes, ahogyan Jézus irányította ennek az estének az eseményeit; nem engedte addig elfogatni magát, amíg ez a vacsora meg nem történt, és ki nem mondta a borra: ez az én vérem, és a kenyérre: ez az én testem.

Palánki Ferenc Jézus szenvedéséről gondolkodva arra biztatott, hogy ne külső szemlélőként figyeljük az eseményeket, hanem az értünk meghozott megváltó áldozatra tekintsünk.

A szentmise után Jeremiás siralmainak éneklése közben csöndes virrasztáson, elmélkedésen vettek részt a hívek.

A beszámoló teljes terjedelmében és az ünnepen készült képek itt találhatók.

Fotó: Kovács Ágnes

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét nagycsütörtökön este.

A főpásztor homíliájában kiemelte: Jézussal találkozni az életerő forrása. Az ő népéhez tartozni csodák kezdete. (...) Krisztus áldozata árán ugyanis szövetségesünk mindörökre a mindenható és irgalmas Isten.

A szentmiséről szóló hírt ITT olvashatják.

Fotó: OXI - 24Óra/kemma.hu

* * *

Győri Egyházmegye

Veres András püspök a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban mutatott be ünnepi szentmisét az utolsó vacsora emlékére. Szentbeszésében a lábmosásról elmélkedett. 

Talán mi sem tudjuk felfogni a maga teljességében, mi értelme van ennek a jézusi lábmosásnak – mutatott rá a főpásztor. – Gondolkodtassanak el mindnyájunkat Jézus Péterhez intézett szavai: „Ha nem moslak meg, nem lehetsz közösségben velem!” Idegenek maradunk Jézus számára, ha nem folytatjuk azt a szolgálatot, amit ő végzett ebben a világban, ha nem élünk tanítása szerint, ha nem éljük egész életünket Jézus evangéliumában, ha nem tesszük azt, amit kér tőlünk.

Arra is felhívta a figyelmet a megyéspüspök, hogy Jézus Júdás lábát is megmosta: tettével bizonyítja, hogy a bűnösök iránt is szeretettel van. „A Megváltó büszkeségünk, kevélységünk legyőzésére akar bennünket vezetni, és arra, hogy legyünk képesek meghozni a szeretetben a legnagyobb, végső áldozatot is, ha erre szükség van.”

Veres András szentbeszéde teljes terjedelmében ITT olvasható.

A prédikációt a lábmosás szertartása követte, melynek során a főpásztor tizenkét férfi lábát mosta meg. A szentmise végén az Oltáriszentséget a Könnyező Szűzanya kegyoltárára helyezték, majd a főoltárt megfosztották díszeitől. A szentmise után a hívek az Oltáriszentséget őrző mellékoltár előtt virrasztottak, lélekben kísérve a Getszemáni-kertben vérrel verejtékező Urat.

Fotó: Németh Péter

* * *

Hajdúdorogi Főegyházmegye

A Hajdúdorogi Főegyházmegye papjai Debrecenben, az Attila téri főszékesegyházban emlékeztek együtt az Egyház születésére, illetve felidézték Jézus cselekedetét, a lábmosást.

Bizonyos értelemben ez a nap az év legjelentősebb napja, melyen az Egyház legfontosabb szertartását ünnepeljük, hiszen az utolsó vacsorán történtekbe belesűrűsödik a teljes megváltás, a teljes üdvösségtörténet – mondta prédikációjában Kocsis Fülöp érsek, metropolita. Hozzátette: azért a legfontosabb, legmagasztosabb és legerőteljesebb szertartás a nagycsütörtöki, mert ebből élünk. Az Egyház az Eucharisztiából él, a hívő, megkeresztelt ember az Eucharisztiával táplálkozik. E nélkül nincs megváltás, e nélkül nincs ima, hiszen az Istennel sem tudunk kapcsolatot teremteni.

A szertartás végére a szentély előtti térben a paptestvérek és szolgálattevők helyét civil emberek vették át. Miközben a fődiakónus, Nyirán János felolvasta a lábmosásról szóló evangéliumi szakaszt, a metropolita az abban hallottakat jelenítette meg: Krisztust utánozva levetette felső ruháját, derekára kendőt terített, kezébe kancsót vett, és megmosta és megcsókolta tizenkét férfi lábát.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Bábel Balázs érsek vezette a nagycsütörtök esti liturgiát a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban. A főpásztor az Eucharisztia titkáról elmélkedett beszédében. Aki igazán jelen van ezen a szentmisén, annak lelke visszaszáll az utolsó vacsora termébe, és átérzi azt a nagy titkot, mely Krisztus teljes ajándéka. A prédikációt követően a lábmosás szertartása következett. Az ünnepi szentmise végén közös szentségimádásra hívta a főpásztor a jelenlévőket.

Fotó: Koprivanacz Kristóf

* * *

Nyíregyházi Egyházmegye

Nagycsütörtökön az egyházmegye papsága együtt szolgált főpásztorával, Szocska A. Ábel püspökkel, aki antimenzionokat szentelt, majd megmosta tizenkét kiválasztott papjának lábát a Nagy Szent Bazil Liturgia után végzett lábmosás szertartásán.

A főpásztor e napon köszöni meg papjainak a szolgálatot, amit Krisztusért vállalnak. Így tett Ábel püspök is – papjaihoz intézve szentbeszédének szavait. A papi összetartozást fejezi ki az is, hogy az ezen a napon megszentelt antimenzionokat, díszes ereklyekendőket minden egyházközségbe eljuttatják, hogy minden egyházközség lelkipásztora ugyanolyan (Krisztus keresztről történő levételét és tiszta gyolcsba göngyölését ábrázoló) ereklyekendőre helyezhesse az adományokat.

Szocska Ábel többek között arra is emlékeztetett szentbeszédében, hogy a papi hivatás nagy felelősséggel jár, hiszen számot kell majd róla adni. Aranyszájú Szent János szavait idézte, aki kemény szavakkal mondott bírálatot a papoknak: „vigyázzatok, hogyan éltek, mert a papok közül nem sokan jutnak az üdvösségre”.

A püspök megköszönte a lelkipásztoroknak szolgálatukat, s arra kérte őket, hogy tartsanak ki, hűségesen végezzék a Krisztustól kapott megbízatást, alázattal és szeretettel, ahogy azt Jézustól tanulták.

A főpásztor homíliája után vörösborral vegyített rózsavízzel hintette meg, szentelt olajjal és müróval kente meg az antimenzionokat, melyekben Boldog Gojdics Pál ereklyéit helyezte el. A lábmosás a liturgia záróáldása után vette kezdetét.

A beszámoló teljes terjedelmében ITT olvasható.

Fotó: Zadubenszki Norbert

* * *

Székesfehérvári Egyházmegye

Nagycsütörtökön este az utolsó vacsora emlékére mutatott be ünnepi szentmisét Spányi Antal püspök a székesfehérvári Szent Imre-templomban.

Szentbeszédében a főpásztor kiemelte, ezen az estén Jézus szeretetének három legnagyobb tanújelét adta: megalapította az Oltáriszentséget és a papságot – mely mindenkit bekapcsol az Egyház életébe a szentségek által –, a lábmosásban pedig példát mutatott a szolgáló szeretetre.

Jézus gondoskodott róla, hogy az atyai ház felé vezető úton legyen útravalónk. Megerősít minket és segít, hogy úgy járjuk végig a földi utunkat, hogy az végül is az Atya házába vezessen – hangsúlyozta Spányi Antal, és arra is fölhívta a figyelmet, hogy a szeretet parancsa tettekre sarkall bennünket. „Mert az atyai ház felé nem lehet szép gondolatokkal, szép érzésekkel, jámbor elgondolásokkal haladni, ezen az úton csak az alázat és a szeretet cselekedetei visznek előre bennünket.”

A szentbeszédet követően a megyéspüspök vászonkendőt kötött maga elé, és megmosta a Székesfehérvár plébániáinak képviselő-testületeiből érkezett tizenkét férfi lábát. Az Oltáriszentséget a szentmise végén gyertyás kísérettel őrzési helyére, a mellékoltárba vitték, majd az oltárfosztás szertartása következett. A szentmise után a hívek az egyházmegye kispapjainak vezetésével imádságos virrasztást tartottak.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Nagycsütörtökön este Székely János püspökkel együtt emlékeztek a szombathelyi székesegyházban összegyűlt hívek az utolsó vacsorára.

A főpásztor az esti liturgia három titkáról: a lábmosásról, az Eucharisztia alapításáról és Jézusnak a Getszemáni-kertben mondott imájáról beszélt. Kiemelte: a lábmosás példa, Isten térdel a gyarló ember előtt; Jézus ezzel a tettével feltárja, hogy ki az Isten. A másik nagy titok, az Eucharisztia kapcsán arra mutatott rá Székely János, hogy a nyugati kultúránk azért haldoklik, mert ettől a forrástól elszakad. A harmadik titok, Jézus Getszemáni-kerti imája kapcsán pedig arra hívta fel a figyelmet a főpásztor, hogy elfeledkeztünk a csend erejéről.

A szentmise után a székesegyház Madonna-kápolnájában virrasztottak a hívek a domonkos nővérek vezetésével.

A teljes beszámolót ITT találják.

* * *

Váci Egyházmegye

Beer Miklós püspök a váci székesegyházban mutatott be szentmisét az utolsó vacsora emlékére. Szentbeszédében a két szabadulásról elmélkedett: az egyiptomi kivonulás éjszakájának a bárányok vére által történő szabadulásáról és az Isten Báránya által adott megszabadulásról. Ezt követően a lábmosás szertartásának jelképi értelmezéséről beszélt, hangsúlyozva, hogy Jézus ezzel a cselekedetével is a szolgáló szeretetet mutatta meg.

Szavait a lábmosás szertartása követte, melynek során a főpásztor a Váci Férfiszövetség tizenkét tagjának mosta meg lábát. A szertartás alatt a váci székesegyház Szent Cecília kórusának férfikara énekelt zsoltárokat.

Az áldozás után az Oltáriszentséget a székesegyházi oldalkápolnába vitték, Jézusnak a Getszemáni-kertben történt virrasztása, elfogatása és elhurcolása jelképeként. Ezt követően az oltárt megfosztották minden díszétől.

A szentmise végén elmaradt az áldás, mély csend nehezedett a jelenlévőkre, az elárultatás fájdalma, majd e csendben elhagyták a templomot a hívek.

A beszámoló teljes terjedelmében ITT olvasható.

Fotó: Bölönyi Gabriella


Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria