Bármit mondasz, szeretettel tedd! – Papok zarándoklata a győri Könnyező Szűzanyához

Hazai – 2024. március 16., szombat | 15:22

Március 16-án a Győri Egyházmegye lelkipásztorai és szüleik zarándokoltak el a győri Nagyboldogasszony-székesegyházba, hogy kifejezzék tiszteletüket a Könnyező Szűzanya kegyképe előtt. A szentmise főcelebránsa és szónoka Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát volt.

Hagyomány, hogy a Vérrel Könnyező Szűzanya búcsúja első napjának délelőttjén a papság elzarándokol a Nagyboldogasszony-székesegyházba, Mária köszöntésére. 2019 óta Veres András megyéspüspök kezdeményezésére a papok szülei is az ünnep meghívottjai.

Az egybegyűlteket Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte: „Örömmel látom, hogy nagy számban érkeztek hívek is a papság búcsújára. Nemzeti ünnepünk közelében vagyunk.

Egy nemzet küzdelmei közepette könnyezett vérrel az a kegykép, ami 1697 márciusában érkezett Győrbe. Érezzük, korunknak is égető szüksége van arra, hogy nemzetünkért is imádkozzunk

– fogalmazott a főpásztor.

A szentmise főcelebránsa és szónoka Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát volt.

A szentmisén koncelebrált Veres András győri megyéspüspök, Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök és a jelen lévő paptestvérek, köztük Böcskei Győző székesegyházi plébános; Kálmán Imre püspöki irodaigazgató; Reisner Ferenc, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora, valamint Fazakas Márton premontrei apát.

Várszegi Asztrik a papsághoz szólt:

Bármit mondasz, szeretettel tedd! Jézusról nagy szeretettel akarnak hallani az emberek”

– ezt a tanácsot adta a nagymama unokájának, aki bencésként tért haza Sopronba, és a plébános kérésére vállalta, hogy vasárnap prédikál a misén. „Úgy kell szólnunk, hogy általunk és velünk az ország kereszténysége megújuljon. Felelősségünk, hogy azokat, akik körülvesznek bennünket, ne hagyjuk elveszni a mindennapos gyötrelemben, reménytelenségben” – mutatott rá a világunk szorongató nehézségeire, a háború rémére, a családok gondjaira.

Várszegi Asztrik a papsághoz szólva arra figyelmeztetett, „nekünk Isten Jézus Krisztusban a szeretet parancsát adta. Nem siránkozni, méltatlankodni, kritizálni kell, hanem szeretni, azt is, aki ellenséges, akit bűnösnek tartunk.

Keresztényként nem tehetünk másként, olyan közösséggé kell válnunk, amely szereti környezetét.

A ma kilúgozott világában arra vágynak az emberek, hogy szeressük őket. Mindenki ezt várja, ezért meg kell tanulnunk Jézus magatartásformáit, Egyházunknak az ő szerető, együtt érző magatartását kell követnie.

Jézus a szeretet és vigasztalás feladatát és lehetőségét adta nekünk. Krisztus közössége vagyunk, missziónk van. A programunk: az igazság, szabadság, igazságosság és a béke otthonává, szeretetközösséggé kell válnunk. Ha megnyitjuk szívünket, lelkünket, egész valónkat Istenre, életünk áldást, békét és gyógyulást hoz közösségünkbe” – mondta Várszegi Asztrik.

A szentmise végén a papság és az asszisztencia a Könnyező Szűzanya-kegyképhez vonult. Mária közbenjárását kérték szenvedő Egyházunkért, hazánkért, egyéni és családi életünkért: „Mély hódolattal és tisztelettel járulunk kegyképed elé, kegyelmekkel tündöklő Szűzanya, Mária. Csodálatos képed egykor véres könnyeket hullatott e székesegyházban. Ennek évfordulóján, mint a te gyermekeid, hódolattal járulunk eléd.

Édesanyánk, aki ismered kétségeinket és bátortalanságainkat, aki látod a világban és a bennünk folyó harcokat, amelyeket a rossz és a sötétség ellen vívunk, halld meg gyermeki bizalommal hozzád intézett kiáltásunkat!

Anyai pártfogásodba ajánljuk életünket és családjainkat. Szereteteddel és jóságoddal emelj fel minket bűneinkből! Növeld hitünket, erősítsd reményünket és tökéletesítsd szeretetünket! Segíts, hogy hitünkben – a Fiad iránti hűségünk mindennapos megújítása által – szabadon és örömmel kitartsunk a szenvedések és küzdelmek közepette! Segíts, hogy életünk terheit Fiaddal együtt készséges szívvel vállaljuk, bízva abban, hogy húsvét szent titka reánk is felragyog!

Öleld át az Anya és az Úr alázatos szolgálóleánya szeretetével azokat, akik leginkább várják ezt a szeretetteljes felkarolást, és azokat is, akiknek odaadására te különösen is számítasz! Vedd anyai oltalmadba életünket, ma újra bizalommal fölajánljuk magunkat neked! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

A szentmise után a papság a Püspökvár kertjébe vonult. Veres András megáldotta az új Mária-szobrot, mely Lebó Ferenc szobrászművész ajándéka. 

A szentmise zenei szolgálatát a győri templomok kórusai, énekes hívei látták el. A ötven fős egyesített kórus többek között Halmos László latin nyelvű Győri miséjét, Menegali Jesu Salvator Mundi, Werner Alajos Égi Szűzvirág című kórusművét, valamint egy ősi győri, 1797-ben, a vérrel könnyezés 100. évfordulójára született népéneket adott elő 18. századi dallamon. Ez az első ismert ének, amelyet a győri Könnyező Szűzanya tiszteletére írtak. Az egyesített kórust Horváth Csaba diakónus vezényelte.

A búcsú folytatódik. Délután rózsafüzér, este ünnepi szentmise lesz, amit Reisner Ferenc általános püspöki helynök mutat be. Este gyertyás körmenet és Szűzanya-köszöntő lesz a kispapokkal. 21 órakor szentségimádás, 22 órakor szentmise lesz az élő és elhunyt zarándokokért.

A búcsú részletes programját ITT találják.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria