A mennyország missziós zenéje – Sztankó Attila a gregoriánról

Kultúra – 2022. december 10., szombat | 19:05

Sztankó Attilát idén májusban választották az 1990 óta működő Gregorián Társaság elnökévé. Az egyházzene patrónája, Szent Cecília liturgikus ünnepnapja kapcsán arról kérdeztük, mikor, hogyan és miért ragadta magával ez az ősi zene; mi az, ami a gregoriánt évszázadok óta kiemeli minden más muzsika közül; és mi tartja életben és állítja kutatások középpontjába a mai napig?

– Hogyan kezdődött a kapcsolata az egyházzenével?

– Ami elsőként eszembe jut, az gyermekkorom azon élménye, amikor

karácsonyeste az asztalnál ülve édesapám öblös basszus hangján meghatódottan rázendített a Mennyből az angyalra. Nekem voltaképpen ez volt az első találkozásom az egyházi zenével.

A családunk enélkül sosem látott az ünnepi vacsorához szenteste. Édesapám elkezdte, s az első sor után mi is bekapcsolódtunk. Ez mindig nagyon mélyen megható pillanat volt: a lényegre mutatott. Van egyébként egy másik, sokkal későbbi, de ugyancsak erősen meghatározó és szintén a karácsonyhoz kapcsolódó élményem. Már kispapként ért a felismerés, hogy a karácsonyi időszak kedvelt éneke, a Dicsőség mennyben az Istennek kezdősorú népének templomunkban mennyire az Istennek éneklő közösség hangján szólalt meg. A sok meghatott ember hittel teli énekében – amely nem volt tökéletes, de szívből szólt – volt valami csodálatosan ősi és szép, ami rám is elementáris erővel hatott. Az egyszerű dallamban a hit, a bizalom, a szent öröm jutott kifejezésre. Húsz éve vagyok már pap, de azt az akkori érzést ma is fel tudom idézni. Kár, hogy már egyre ritkábban hallani hasonlót.

– Miért a gregorián lett végül a nagy szerelem?

– Az első konkrét találkozásom a gregoriánnal Bohán Béla jezsuita atyának köszönhető, aki Ungváron volt plébános – ahonnan én is származom. A Szent György-templomban remek énekkart szervezett, nekünk, gyerekeknek pedig megtanította az úgynevezett VIII. gregorián misét, más néven a De Angelis-misét – ugyan betétekkel, de ez a miseordinárium hangzott el a Statio Orbis-szentmisén is tavaly a budapesti NEK-en. Hallás után tanultuk meg, nem kottából. Tizenhárom éves voltam akkor. Az egyik fiúnak, Norbinak nagyon szép hangja volt, ő énekelte elő a kezdősorokat. Zsoltároztunk is sokszor. Ezek a dallamok már akkor óriási hatással voltak rám, főleg a Hozsanna-imakönyv végén található dallamok érdekeltek. Tulajdonképpen Béla atyának köszönhető az, hogy később továbbképeztem magam zeneileg, és orgonálni is megtanultam.

– Aminek révén konkrétan a gregoriánnal is alaposabban, immár tudományos szinten is megismerkedhetett ?

– A szemináriumban természetesen megkapják a kispapok az egyházzenei alapokat, mert előfordul – és kívánatos is –, hogy a papnak is énekelnie kell. De ott mélyebb „beavatás” nem történik, hiszen nem ugyanazzal a zenei előképzettséggel és tehetséggel érkezünk. Így amikor lehetőségem nyílt rá, beiratkoztam az Országos Magyar Cecília Egyesület kántortovábbképzőjébe. Itt találkoztam először az ún. Gradule Triplexszel, ami az 1974-ben kiadott Graduale Romanum 1979-es „bővítése” a szemiológiai kutatási eredmények nyomán. Ebben a rendkívüli kiadványban a Graduale Romanum anyaga úgynevezett neumatikus jelölésekkel lett kiegészítve. Ez azt jelenti, hogy a Graduale Romanumban használt kvadrátnotáció mellett, a dallamok felett és alatt megjelentek az ún. neumák is. A Gradule Triplexben minden dallam kvadrátnotációja fölött és alatt megtaláljuk egyrészt a Graduel du Laon (Laoni kódex, a 13. századig a franciaországi Laon katedrálisában volt használatban),másrészt a svájci Sankt Gallen-i kolostorban a 12. században még használt Codex Sangallensis neumatikus jelöléseit. A neumatikus írásmód lényege az, hogy a kvadrátnotációnál sokkal összetettebb üzenetet ad át az olvasójának arról, hogy milyen módon és tempóban, milyen kiszélesítésekkel, gyorsításokkal, milyen dallam- és szövegformálással kell elénekelni az adott dallamot. Tehát lényegében ezek a kiegészítések megmutatják, hogy a gregorián dallamok hogyan hangozhattak abban a formában, amely a lejegyzés korát megelőzően a szájhagyományban élt, mielőtt komoly igény lépett fel azok lejegyzésére.

A gregorián egyszerű fenségessége talán a legszebb nyelv, amellyel magáról a liturgiáról s a liturgiában beszélhetünk.

– Ezek szerint a gregorián mint olyan nem csupán egy középkori egyházzenei műfaj?

– Nyilván a századok, illetve maguk a helyszínek is sokat alakítottak a 9. században még egységesebb ősi formán. Ám az idő múlásával egy-egy dallamnak, formálásnak értelemszerűen lokális variációi születtek, hiszen más egy francia, német vagy egy olasz „fül”, más a habitus. Magát a latin szöveget is másképpen ejtették az egyes régiókban, sőt az egyes nyelvterületeken is alakultak ki sajátos formák. Mégis megmaradt egy univerzális törekvés minden változatban. Ennek az volt a célja, hogy a szöveget a lehető legméltóbb módon öntsék formába. A gregorián hatását tekintve ezért tudott igazán dinamikussá válni, indukálva a nyugati zenefejlődést, ráadásul úgy, hogy végül is az egész nyugati zenének az alapja lett.

– A gregorián lényege elválaszthatatlan a liturgiától?

– Olyannyira, hogy a gregorián szerves egységben van a liturgiával. Ha a stílusba sorolás szándékával közelítünk a gregorián felé, akkor arra fogunk jutni, hogy a gregorián nem zene. Mégpedig azért, mert sokkal több annál. Egyfelől nagyon magas művészi felkészültséget igényel a szép előadása: végül is Istennek éneklünk. De a művészi szemponton túl még valamire szükség van: mély spiritualitásra. Sokáig gondolkodtam azon, hogy hogyan értelmezhetnénk a gregoriánt a mai kor számára. Aztán rájöttem, hogy a gregorián zenei nyelvezete, formálása elválaszthatatlan magának a liturgiának a nyelvezetétől. Amit mondok, énekelve mondom. Van egy anekdota, mely szerint Mozart azt mondta egyszer: „mit nem adtam volna azért, ha én írhattam volna meg a prefáció dallamát”. Ez a zseniális zeneszerző felismerte, hogy egy egyszerű gregorián dallam és szövege mennyivel több minden más földi dallamnál. A szöveg és a zenei forma a gregoriánban nem hogy egyenrangú, hanem nem is értelmezhető egyik a másik nélkül, annyira összefonódik benne a kettő. Ez az összhang pedig azt feltételezi, hogy aki a dallamot megalkotta, illetve a Szentírásból vett, vagy annak üzenete nyomán született liturgikus szöveget hozzá megszerkesztette, az nagyon is értette, miről szól a szöveg. Elolvasta, átelmélkedte, majd gyakorlatilag a zenei köntösbe beleimádkozta a szöveget mint elmélkedést. A lectio divina, azaz „szent olvasás” a keresztény szentírásolvasásnak és elmélkedésnek az egyik legjobb és egyúttal legtökéletesebb formája, amit a legnagyobb egyházatyák is alkalmaztak. A liturgián belül a gregorián révén pedig tulajdonképpen ez valósul meg: elhangzik a szöveg, a zene által pedig a legbelsőbb elmélkedéssé, s végsősoron imádsággá válik. Ugyanakkor mozgás is párosul hozzá, csak gondoljunk a liturgia négy vonulására, de jelen van benne a kontempláció is; a melizmák időtlenségbe helyeznek minket. Tehát a gregorián egy liturgikus lectio divina.

A gregorián tulajdonképpen zenei teológiának is mondható.

Maga a liturgia a hit ünneplése, s ennek az ünneplésnek a zenei köntöse a gregorián. Vagy másképpen úgy is mondhatnánk, hogy a gregorián egy teológiai nyelvezet, amely arról beszél – nem földi módon –, hogy mit, miért ünneplünk, és ebben az ünneplésben hová tartunk. A zenei szövet magát a mennyei ünneplést hivatott tükrözni, amelyben hitünk legvégső lényege tárul fel. És ez be is vonz, Isten jelenlétébe állít. A gregorián így az egyház missziós zenéje is. Engem például tizenhárom éves koromban megszólított és elkötelezett. Ilyen csodálatos erő rejlik benne.

– Talán mondhatjuk, hogy a gregorián a legtökéletesebb egyházzene. Ezzel együtt a templomokban ma nagyon sokféle zenét hallani.  Mitől válik valami egyházi zenévé? Ön milyen egyéb zenei stílusokat kedvel vagy fogad el a templomban?

– A gregorián több mint bölcső: a mai napig ható és inspiráló zenei nyelvezet. Amikor a liturgikus zene elszakad ettől az összetett nyelvezettől, megfeledkezik a zene és szöveg eme eredendő egységéről; akkor érezzük például azt, hogy az a zene nem templomba való. Mégpedig azért, mert megszűnt a kontinuitás. Amikor az embernek nagyon mély vallási élménye van egy zenével kapcsolatban, tehát nem a világ jut róla eszébe, hanem kifejezetten Isten, akkor az azt jelenti, hogy rejtetten-burkoltan, de mindenképpen jelen van a hatása. Lehet ez egy népének, lehet egy protestáns korál – Bachot hallgatni sok esetben egyértelműen transzcendens élményt jelenthet –, de számos más, egyébként világi szerzőt is megemlíthetünk, akik megtalálták azt a formát, zenei megfogalmazásokat, amelyek révén a szakralitást be tudták emelni a muzsikájukba. Elég csak Haydn, Liszt egyházi műveire, miséire gondolni, vagy Mozart, Verdi halotti miséjére… Úton az interjúra például Verdi Requiemjét hallgattam. Egy-két dallamfoszlánya reggel egyszerűen elindult a fejemben, s rájöttem, milyen régen hallgattam, hát előkerestem. És rájöttem, hogy nincs olyan újrahallgatása, hogy ne fedeznék fel benne valami újat. Tény, hogy zeneszerzőként nem vetkőzte le stílusát, de hangvétele komolyabb. Ettől a műve még nem liturgikus, még akkor sem, ha a szövege az.

De természetesen – az egyházi zene vonatkozásában – vannak a modern kornak is avatott szerzői, sőt a könnyűzenének is olyan képviselői, akik képesek olyan megfogalmazásokra, amelyek az eredendő egységre építenek, és amelyekben az isteni szó, vagyis a Szentírás szava ténylegesen átelmélkedett, imádsággá formálódott szó, ami a zenében ölt testet. Ilyenkor nem értelemszerűen arról van szó, hogy egy világi stílust csak úgy bevittek a templomba.

– Mi alapján tudunk különbséget tenni? Honnan tudjuk, mi értékes zene, és mi nem?

– Nyilván vannak könnyűzenei slágerek is, amelyeket mindenki felsorol, ha azt kérdezzük, melyek korunk „örökzöldjei”, de ezek jövőjéről még nincs biztos tudásunk. Ha ma száz „örökzöldből” – mert tényleg vannak mindenki által ismert és általánosan népszerű vagy kedvelt előadók, ahogyan voltak a régi korok világi zenészei között is – kellene az utca emberének választania, akkor kettő-három slágerben biztosan lesz egyezés.  Tehát nem arról van szó, hogy ma ne lehetne értékes zenét csinálni világi szinten is, hiszen ezek a dallamok is képesek arra, hogy egy-két generációt átíveljenek: csápoltak rá a szüleink fiatal korukban, és csápolnak rá esetleg a gyerekeink is a mai napig. Értéküket tekintve ez a kettő-három sláger jelenleg kiemelkedik a többi közül, ez egyértelmű. Hogy később mi lesz velük, megmaradnak vagy elenyésznek, az a jövő titka. Világi madrigálok is maradtak fenn szép számmal – úgyhogy majd kiderül, melyik volt igazán értékes ezek közül.

A liturgikus alkalomra szánt zenék esetében – amelyek hangvétele stilisztikailag a könnyűzenei műfajokba sorolható – talán az a legbeszédesebb, amikor nincs igazi szakralitás, vagy nincs valódi átelmélkedése a szövegnek. Ha így születik meg egy-egy mű, akkor azok a művek „nem élnek sokáig”. Talán ötven-hetven évig, és akkor sokat mondtam. A világi zene esetében is erre mutat a toplisták változatossága is. Eltűnnek a generációval, amelyik megalkotta és hallgatta őket.

Vannak viszont örökérvényű dallamok, amelyek éppen azért jelentik minden korban ugyanazt a hallgatója számára, mert az ősi forrásból táplálkoznak: mert az örökkévalóból táplálkoznak.

A gregorián dallamokat – gondoljunk csak bele – a születésüket követően a 9. században lejegyezték, mégpedig azzal a céllal, hogy mindenhol lehető leghitelesebb formáját őrizzék meg az utókornak. És valóban: ma, a 21. században mi is a 9. század óta leírt gregoriánt énekeljük, tanulmányozzuk, őrizzük és örökítjük tovább. Ezer évről beszélünk. Hány generáció nőtt fel ennyi idő alatt? És hány generációt tud megérinteni egy egyszerű zsoltárrecitáció!

Szerző: Horogszegi-Lenhardt Erika

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2022. december 4-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.

Kapcsolódó fotógaléria