Befejeződött a 11. nemzetközi ministránszarándoklat Rómában

2015. augusztus 12., szerda | 20:01

Csiszár Klára pasztorálteológus, a Nemzetközi Ministránsszövetség (Coetus Internationalis Ministrantium – CIM) alelnöke, a rendezvény főszervezője beszámolóját adjuk közre az augusztus 2. és 8. között lezajlott nemzetközi ministránszarándoklatról.

Augusztus 10-én, hétfőn az utolsó ministráns-zarándokbusz is szerencsésen megérkezett, mégpedig a franciaországi Metz városába. Ausztriába mintegy hatvan, ministránsokkal teli autóbusz tért haza. Hazaérkeztek ugyanakkor a magyarországi, kárpátaljai, erdélyi, partiumi, felvidéki és délvidéki ministránsok is. A Facebookon élménymegosztás folyik napok óta. Függetlenül attól, ki milyen nyelvet beszél, ki melyik országból volt jelen a zarándoklaton, a ministránsok örömétől hangos a világháló egy kicsiny része. Nem csoda, hiszen néhány napja fergeteges hangulat volt Rómában, ahol Ferenc pápa személyesen mondott köszönetet tízezer ministránsnak oltárszolgálatukért, és arra bátorította őket, hogy mindinkább a felebaráti szeretet misszionáriusai legyenek.

Az „Itt vagyok, engem küldj” (Iz 6,8) mottót viselő 11. nemzetközi ministránszarándoklaton vatikáni becslések szerint 12 ezer ministráns vett részt 23 országból, 3 kontinensről (Európából, Ázsiából és Dél-Amerikából). Közülük mintegy 1770 volt magyar ajkú ministráns: Magyarországról, Szerbiából, Romániából, Ukrajnából és Szlovákiából. Amint az már hagyománnyá vált, a zarándoklat csúcspontja idén is a Róma püspökével való személyes találkozás volt, amit nemzetközi fesztivál előzött meg augusztus 4-én a Szent Péter téren.

Német László nagybecskereki megyéspüspök, a CIM elnöke németül, magyarul, olaszul, angolul és horvátul köszöntötte a téren egybegyűlt ministránsokat. Üdvözlőbeszédében utalt a zarándoklat mottójára és a találkozó céljára: „Azért vagytok itt, hogy itt, az egyház szívében együtt ünnepeljétek oltárszolgálatotokat, Krisztushoz való tartozásotokat és küldetéseteket: állandóan csak a jót tenni. Azért vagytok itt, hogy találkozzatok Róma püspökével, Ferenc pápával és együtt imádkozzatok vele.” A főpásztor megköszönte ugyanakkor a jelen lévő plébánosoknak, káplánoknak, referenseknek, csoportvezetőknek, hogy elkísérték ministránsaikat Rómába. A jelen lévő tizenhárom püspöktestvérének is köszönetet mondott azért, hogy fáradságot nem ismerve ministránsaikkal együtt töltenek egy egész hetet Rómában, együtt járják velük az örök város utcáit, együtt zarándokolnak a fiatalokkal. 

A püspök szavai után sorra bemutatkoztak a különböző országok ministránsai, majd küldetéstörténeteket hallhattak a meghívott együttesek zenés tolmácsolásában. Zenéltek: az erdélyi Kelemen Gábor és az Új remény zenekar, Andrej Liszko és szeminaristákból álló zenekara Fehéroroszországból, a WestRim együttes Belgiumból, Mimmo Iervolino atya, Gregor Linssen és AMI kórusa Németországból. 

A fesztivál végén a magyarországi zarándokokat Palánki Ferenc és Orosz Atanáz püspökök is köszöntötték, a váradi és szatmári ministránsok kis csapatát Böcskei László püspök üdvözölte.

Ferenc pápa érkezését a ministránsok örömujjongással fogadták. A Szentatya pápamobilján többször körbejárta a teret, üdvözölte a ministránsokat. Az oltárnál szolgálók nevében Német László nagybecskereki püspök köszöntötte őt. Kérte, bátorítsa a jelen lévő fiatalokat, hogy merjenek a világban tanúságot tenni arról a szeretetről, melyet oltárszolgálatuk alkalmával újra és újra megtapasztalhatnak: „Mint ministráns fiúk és lányok megtapasztalják az Eucharisztiában Isten emberek iránti nagy szeretetét, a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé való átváltozását. Istennek ezt a szeretetét elviszik a világba, beszélnek és tanúságot tesznek róla, mivel hiszik, hogy egyedül csak a szeretet újíthatja meg a világunkat. (...) Ezek a lányok és fiúk ma Önnel, Szentatyánk, oltárszolgálatukat és küldetésüket Isten elé kívánják vinni (...). Ugyanakkor hallani szeretnék az Ön bátorító szavait, hogy szívükben még erősebben érezzék küldetésüket, hogy elvigyék a világnak Isten szeretetét és irgalmasságát.”

A ministránsokat képviselve az Ukrajnából érkezett Tegze Márton adta át Ferenc pápának a fehér zarándokkendőt mint a béke és a ministránsokkal való egység jelképét. Német László a ministránsok nevében megköszönte a Szentatyának, hogy fáradhatatlanul dolgozik és imádkozik a békéért, Ukrajna békéjéért is.

A ministránsok ezt követően igeliturgiát ünnepeltek Róma püspökével közösen. A szertartáson Magyarországról, Olaszországból és Ausztriából érkező ministránsok szolgáltak. Az igeliturgia több nyelven folyt, köztük magyarul is.

Ferenc pápa olasz nyelven arra bátorította a fiatalokat, hogy vallásosságukat, oltárszolgálatukat ne menedéknek tekintsék, mely védelmet nyújt, hanem merjenek a felebaráti szeretet misszionáriusai lenni, vigyék ki bátran a világba Isten végtelen szeretetét és irgalmasságát: „Mint Izajás, mi is arra kaptunk meghívást, hogy ne zárkózzunk be önmagunkba, hitünket egy föld alatti raktárban őrizve, ahová visszavonulhatunk a nehéz pillanatokban. Ehelyett arra kaptunk meghívást, hogy megosszuk annak örömét, hogy felismertük: Isten irgalmassága kiválasztott és üdvözített bennünket, arra kaptunk meghívást, hogy tanúskodjunk: a hit új irányt tud adni lépteinknek, szabaddá és erőssé tesz bennünket, hogy alkalmasak legyünk a küldetésre. Milyen szép felfedezni azt, hogy a hit révén kilépünk önmagunkból, elszigeteltségünkből, és éppen azért, mert örömmel tölt el, hogy Krisztus Urunk barátai vagyunk, a hit elindít bennünket a többiek felé, magától értetődően misszionáriusokká téve bennünket.” Ferenc pápa beszéde végén megköszönte a ministránsok szolgálatát: „Köszönet a készségetekért, amellyel az Úr oldalánál szolgáltok, a hitre és a testvérek iránti szeretetre való nevelés edzőtermévé téve ezt a szolgálatot. Köszönöm, hogy ti is elkezdtetek válaszolni az Úrnak Izajás prófétához hasonlóan: »Itt vagyok, engem küldj!« (Iz 6,8)”

A liturgiát követően Ferenc pápa körülbelül negyven ministránssal találkozott személyesen, és röviden beszélgetett velük.

A pápai audienciát követően a CIM-tagok, a jelen levő püspökök és a nemzeti csoportok képviselői számára állófogadást tartottak, melyen részt vett a pápai ház prefektusa, Georg Gänswein érsek is. Német László püspök a fogadást megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a zarándoklat „közös akció”. Az előkészületek a plébániai közösségekben kezdődtek a ministránsok megszólításával, az egyházmegyéken keresztül folytatódtak, és a CIM vezetőségével szorosan együttműködve alakult ilyen széppé a találkozó. A főpásztor külön köszönetét fejezte ki ezért ismételten a csoportvezetőknek, a plébánosoknak és a CIM központi szervezőcsapatának: Csiszár Klára alelnöknek, Alexander Bothe vezetőségi tagnak és Tanja Konsbruck kincstárnoknak. Külön megköszönte a zarándoklat támogatását püspöktestvéreinek, mondván: „A püspök egyházmegyéjében nem főministráns, de – véleményem szerint – minden főpásztor szívén kell, hogy viselje a ministránsokkal való foglalkozást, a ministránsmunkát morálisan, anyagilag és megfelelő személyzettel kell, hogy támogassa. Reménykeltő ugyanis, hogy egyházunk ennyire gazdag lelkes fiatalokban. Támogassuk és kísérjük őket továbbra is.” Végezetül a CIM elnöke a Pápai Ház Prefektúrájának, különösen is Georg Gänswein érseknek mondott köszönetet azért, hogy a zarándoklat szervezésében mindvégig a CIM segítségére volt, és közreműködött a pápai audiencia előkészítésében.

A Ferenc pápával való találkozást követő napokban a ministránsok meglátogatták Róma nevezetességeit, a különböző nyelvi csoportok szentmisét ünnepeltek. A különféle csapatok újra és újra találkoztak egymással Róma utcáin; örömujjongással köszöntötték egymást, zarándokkendőt cseréltek, vagy közös csoportképet készítettek. A hangulat örömteli és felemelő volt egész héten, a fiatalokról a krisztusi öröm, az összetartozás öröme sugárzott.

A CIM vezetősége igyekezett a rendezvény idején mindvégig a zarándokcsoportok segítségére lenni, velük újra és újra találkozni, adott esetben közösen szentmisét is ünnepelni. A magyar nyelvű szertartásokon jelen voltak Német László elnök és Csiszár Klára alelnök, a francia nyelvű misén Victor Benz CIM-főtitkár, a luxemburgi szentmisén Tanja Konsbruck kincstárnok, a portugál misén pedig Luis Leal elnökségi tag. A Németországból érkezett csoportok szentmiséjét Német László püspök mutatta be, a szertartáson jelen volt még az elnökség részéről Alexander Bothe referens is. A csoportvezetők ügyes-bajos dolgaikkal betérhettek a CIM-irodába, mely hétfőtől péntekig nyitva tartott a zarándokcsoportok számára.

A CIM elnöksége ezúton köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta a zarándoklatot. Különösképpen is köszönet illeti a csoportvezetőket és a kísérőket, azokat, akik vállalták a felelősséget, és fáradságot nem ismerve elkísérték a fiatalokat Rómába. Köszönet illeti ugyanakkor a különféle sajtóorgánumokat is, különösképpen a Vatikáni Rádió munkatársait és a Magyar Kurír csapatát a közvetítésért és a szakszerű tájékoztatásért. A zarándoklat kiértékelésére szeptemberben, az éves CIM-közgyűlés alkalmával kerül sor, melyre az elnökség szeretettel hívja és várja az érdeklődő egyházmegyés referenseket. Bővebb információk a tanulmányi nappal egybekötött éves CIM-közgyűlés programjáról ITT találhatók.

Az 1960-ban alapított Nemzetközi Ministránsszövetség (CIM – Coetus Internationalis Ministrantium) azok nemzetközi szövetsége, akik a ministránspasztorációban dolgoznak vagy az iránt érdeklődnek. Referenseik révén, püspöki kérésre jelenleg számos európai ország képviselteti magát a szervezetben: Ausztria, Belgium, Franciaország, Horvátország, Luxemburg, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Svájc, Szerbia, Szlovákia, és érdeklődők révén Németország.

A CIM fő célja az oltárszolgálatban érdekelteknek lehetőséget adni a tapasztalatcserére, a továbbképzésre (követve a szubszidiaritás elvét) és nemzetközi kapcsolatok létesítésére. Mindemellett a szervezet ötévente nemzetközi ministránszarándoklatot szervez Rómában, ahol ministránsok ezreinek nyílik lehetősége arra, hogy szolgálatuk örömét ünnepeljék, és megtapasztalják, hogy a világegyházhoz tartoznak. A szövetséget hatfős elnökség vezeti, melynek tagjai önkéntes alapon tevékenykednek. A CIM elnöke Német László SVD nagybecskereki püspök (Szerbia), alelnöke Csiszár Klára (Németország), főtitkára Victor Benz (Franciaország), kincstárnoka Tanja Konsbruck (Luxemburg), elnökségi tagjai Luis Leal (Portugália) és Alexander Bothe (Németország).

Fotó: CIM

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Rovat: Nézőpont
Vezető híreink – olvasta már?
hittel-multbol-jovobe-mindszenty-szobrot-avattak-petofiszallason
Hittel a múltból, a jövőbe – Mindszenty-szobrot avattak Petőfiszálláson

A Mindszenty Társaság és a Magyar Pálos Rend meghívására gyűltek össze a hercegprímás szobrának avatására, valamint a társaság alapította Mindszenty-emlékérem átadására az ünneplők Petőfiszállás-Pálosszentkúton március 23-án. Az ünnepen Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be szentmisét.

2019. március 23., szombat
a-biblia-uzenete-napunk-gyumolcset-hozza-meg
Napunk gyümölcsét hozza meg

Nagyböjt 3. vasárnapja – Gondolatok az evangéliumhoz (Lk 13,1–9)

2019. március 23., szombat