Ferenc pápa Loretóban: A férfi és a nő házasságán alapuló család nélkülözhetetlen

Ferenc pápa – 2019. március 25., hétfő | 18:29

Március 25-én mintegy tízezer hívőt köszöntött a Szentatya a loretói kegyhely előtti téren, miután misét mutatott be Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, és aláírta az ifjúságnak szentelt szinódus utáni apostoli buzdítását, amelyet április 2-án tesznek majd közzé.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Ferenc pápa beszédét magyar fordításban, teljes terjedelmében közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Köszönöm, nagyon köszönöm a meleg fogadtatást!

Gábriel angyal Máriához intézett szavai – „Örülj, kegyelemmel teljes” (Lk 1,28) – egyedülállóan hangzanak fel ezen a kegyhelyen, ezen a különleges helyen, ahol Isten Fia megtestesülésének misztériumát szemléljük. Itt őrzik ugyanis azokat a falakat, amelyek a hagyomány szerint Názáretből származnak, ahol a Szent Szűz kimondta igenjét, és így Jézus anyjává vált. Azóta, hogy a „Mária házának” nevezett épület tisztelt és szeretett hely lett ezen a dombon, Isten anyja nem szűnik meg segíteni, hogy lelki kegyelmek szülessenek azokban, akik hittel és áhítattal jönnek ide imádkozni. Ma hozzájuk csatlakozom én is, és megköszönöm Istennek, hogy éppen Urunk születése hírüladásának ünnepén adta meg ezt nekem.

Üdvözlöm a város vezetőségét, s köszönöm a fogadtatást, az együttműködést. Üdvözlöm Fabio Dal Cin érseket, aki tolmácsolta felém a benneteket eltöltő érzelmeket. Üdvözlöm a többi prelátust, a papokat, a megszentelt személyeket, köztük külön is gondolok a kapucinus atyákra, akik ezt a híres, az olasz népnek oly kedves kegyhelyet őrzik. Derék emberek ezek a kapucinusok! Mindig ott ülnek a gyóntatószékben, mindig, bármikor lépsz be a kegyhelyre, mindig van ott legalább egy vagy kettő vagy három vagy négy, mindig, nappal és a nap végén is. Ez nehéz munka. Kiváló emberek, és köszönöm nekik az értékes szolgálatot, amelyet az egésznapi gyóntatással végeznek. Köszönöm! És szeretettel köszöntelek mindannyitokat, Loreto lakosai és egybegyűlt zarándokok!

Sokan jönnek Olaszországból és a világ minden tájáról a csöndnek és az áhítatnak ebbe az oázisába, hogy erőt és reményt merítsenek. Itt főleg a fiatalokra, a családokra és a betegekre gondolok.

Ez a Szent Ház a fiatalok háza, mert itt Szűz Mária, a kegyelemmel teljes fiatal leány ma is szól az új nemzedékekhez, és mindegyiküket kíséri hivatásának megtalálásában. Ezért akartam itt aláírni a fiataloknak szentelt szinódus gyümölcseként született apostoli buzdítást. A címe: Christus vivit – Krisztus él. Jézus születése hírüladásának eseményében megláthatjuk a hivatásnak azt a dinamikáját, amelyet a szinódus három szakasza is kifejez: Isten szavának-tervének meghallása; 2) mérlegelés, tisztázás; 3) döntés.

Az első szakaszt, a meghallást, az angyalnak ezek a szavai fejezik ki: „Ne félj, Mária, […] fogansz, és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel” (Lk 1,30–31). Mindig Isten az, aki kezdeményez, ő az, aki követésére hív. Isten az, aki kezdeményez, ő mindig előttünk jár, megelőz minket, ő készíti az utat életünkben. A meghívás a hitre és a keresztény életnek vagy a különleges megszenteltségnek a következetes útjára mindig Istennek a tapintatos, mégis erőteljes betörése a fiatal életébe, hogy felkínálja neki ajándékul szeretetét. Késznek és készségesnek kell lenni, hogy meghalljuk és befogadjuk Isten hangját, amelyet nem lehet felismerni a hangzavarban és a futkosásban. Egyéni és társadalmi életünkre vonatkozó tervét nem ismerhetjük fel, ha a felszínen maradunk! Mélyebb szintre kell leszállnunk, oda, ahol az erkölcsi és spirituális erők működnek! Mária arra hívja a fiatalokat, hogy erre a szintre szálljanak le, hogy összhangba kerüljenek Isten cselekvésével.

Minden hivatás második jellegzetes szakasza a hivatástisztázás, amelyet Máriának a következő szavai fejeznek ki: „Hogyan történik majd ez?” (Lk 1,34). Mária nem kételkedik. Kérdése nem hitetlenség, hanem épp azt a mély vágyat fejezi ki, hogy felfedezze Isten „meglepetéseit”. Figyel arra, hogy megragadja, mi mindennel jár Istennek az ő életére vonatkozó terve, meg akarja ismerni annak különböző oldalait, hogy felelősebbé és teljesebbé tegye együttműködését. Ez a tanítvány tipikus magatartása: minden emberi együttműködésnek Isten ingyenes kezdeményezésével arra kell indítania, hogy jobban megismerjük képességeinket és a hajlamainkat, és egyre jobban tudatosítsuk, hogy mindig Isten az, aki ad, aki cselekszik; így azoknak a szegénysége és kicsinysége is, akiket az Úr arra hív, hogy az evangélium útján kövessék őt, az Úr megjelenésének gazdagságává és a Mindenható erejévé válik.

A döntést, a minden keresztény hivatást jellemző harmadik szakaszt az a válasz fejezi ki, amelyet Mária az angyalnak ad: „Történjék velem szavad szerint” (Lk 1,38). Az ő igenje Isten üdvözítő tervére, mely a megtestesülésben valósul meg, azt jelenti, hogy egész életét átadta Istennek. Ez bizalomteli és készséges ráhagyatkozás Isten akaratára. Mária minden hivatás modellje és minden hivatásgondozás ihletője: a kereső vagy jövőjüket tervező fiatalok Máriában találhatják meg azt, aki segíti őket felismerni Isten rájuk vonatkozó tervét, és benne találhatják meg az erőt, hogy el tudják fogadni ezt a tervet.

Olyan kiváltságos helyként gondolok Loretóra, ahová eljöhetnek a fiatalok, akik, Mária iskolájában, hivatásukat keresik. Ez egy lelki tájékozódási pont, a hivatásgondozás szolgálatában. Ezért remélem, nemsokára újra megnyitják itt a II. János Pál Központot az Olaszországban élő Egyház szolgálatára és nemzetközi szintű szolgálatra is, a szinóduson született javaslatoknak megfelelően. Legyen ez olyan hely, ahol a fiatalok és nevelőik azt érzik, hogy itt befogadják őket, kísérik és segítik őket a hivatástisztázásban. Ezért egy további szolgálatot is szeretnék kérni a kapucinus testvérektől. Azt is szeretném szorgalmazni, hogy hosszabbítsák meg a bazilika és a kegyhely (a Szent Ház) nyitvatartását: legyen nyitva a késő délutáni és esti órákban is, amikor fiatalok csoportjai vannak itt Loretóban, hogy imádkozzanak és hivatásukat tisztázzák. A loretói Szent Ház kegyhely – mivel a félsziget közepén van, földrajzi elhelyezkedése okán is – váljon az Olaszországban élő Egyház számára olyan hellyé, amely kész arra, hogy itt folytatódjanak a fiatalok és a család világtalálkozói. Szükség van ugyanis arra, hogy ezeknek az eseményeknek a lelkes előkészítését és megrendezését később a lelkipásztori megvalósítás kövesse, amely alakot ad a tartalmi gazdagságnak azáltal, hogy programokat szervez az elmélyülés, az imádság és a megosztás számára.

Mária háza a család háza is. A mai világ kényes helyzetében a férfi és a nő házasságán alapuló családnak lényegi fontossága és küldetése van. Újra fel kell fedezni Istennek a családra vonatkozó tervét, hogy kiemeljük a család értékességét, az élet és a társadalom számára nyújtott helyettesíthetetlen szolgálatát. Názáreti otthonában Mária sokféle családi kapcsolatot élt meg: mint szülei lánya, mint jegyes, feleség és anya. Ezért minden család, minden családtag befogadást talál, és ihletet kap itt identitásának megéléséhez. A Szent Szűz családi tapasztalata rámutat arra, hogy a család és a fiatalok nem lehetnek közösségeink pasztorális szolgálatának egymással párhuzamos célcsoportjai, hanem szorosan együtt kell haladniuk, mert igen gyakran a fiatalok jelentik azt, amit egy család nekik adott növekedésük időszakában. Ez a látásmód újra egységessé teszi a hivatásgondozást, amely figyel arra, hogy Jézus arcát a maga sokszínűségében mutassa fel: mint papot, mint hitvest, mint pásztort.

Mária háza a betegek háza. Itt befogadást találnak a testben és lélekben szenvedők, és az Anya mindenkinek elhozza az Úrnak nemzedékről nemzedékre megmutatkozó irgalmát. A betegség megsebzi a családot, és a betegeknek a családon belül kell befogadásra találniuk. Ne süllyedjünk bele a kidobás kultúrájába, amelyet a bennünket támadó sokféle ideológiai gyarmatosító törekvés javasol! Az otthon és a család nyújtja az első gondozást a betegnek azáltal, hogy az otthoniak szeretik, támogatják, bátorítják és gondját viselik. Látjuk hát, ezért jelképe a betegek minden befogadó otthonának és kegyhelyének az itteni Szent Ház kegyhelye. Innen szeretném üzenni nekik, mindannyiuknak, bárhol éljenek is a világon, hogy szeretettel gondolok rájuk, és azt mondom: Krisztus művének középpontjában vagytok, megosztjátok és a legkonkrétabb módon hordozzátok az ő keresztjét, mögötte haladva nap mint nap. Szenvedésetek nagyon fontos hozzájárulás lehet Isten országának eljöveteléhez.

Kedves testvéreim! Márián keresztül Isten a mai korban küldetést bíz rátok és mindazokra, akik ehhez a kegyhelyhez kötődnek: vigyétek el a béke és az élet evangéliumát kortársainknak, akik sokszor teljesen másra figyelnek, földi érdekek vezérlik őket vagy lelki szárazságba süllyedtek. Egyszerű és bölcs, alázatos és bátor, szegény és nagylelkű emberekre van szükség. Egyszóval olyanokra, akik, Mária iskolájában, fenntartás nélkül befogadják az evangéliumot életükbe. Így, Isten népe életszentségén keresztül, erről a helyről továbbra is eljutnak Olaszországba, Európába és a világba a minden életállapotban megélt életszentség tanúságtételei, hogy megújítsák az Egyházat és életet vigyenek a társadalomba Isten országának kovászával.

A Szent Szűz segítsen mindenkit, különösen a fiatalokat, hogy a béke és a testvériesség útján járjanak, melynek alapja a befogadás és a megbocsátás, egymás tisztelete és az önátadó szeretet. Anyánk, az öröm és vidámság tündöklő csillaga, adja meg minden családnak, a szerelem kegyhelyeinek, az élet áldását és örömét! Mária, minden vigasztalás forrása vigyen segítséget és bátorítást mindazoknak, akiket megpróbáltatás sújt!

Ezekkel a szándékokkal most imádkozzuk el közösen az Úrangyalát!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria