„Egységben, közösségben, vonzásban” – Elkezdődött az első Kaposvári Egyházmegyei Zsinat

Hazai – 2021. szeptember 27., hétfő | 20:58

Szeptember 25-én Varga László megyéspüspök mutatta be a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat nyitó szentmiséjét a kaposvári Szent Imre-templomban. A főpásztor hálát adott az eddig megtett útért, az előkészítő munkáért; majd a Szentlélek kiáradását kérve megnyitotta a jövő májusig tartó zsinati folyamatot.

Az ünnepi szentmisén – amelyen Balás Béla emeritus megyéspüspök, valamint Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Gelencsér Attila országgyűlési képviselő is részt vett – a szavazati joggal rendelkező zsinati tagok esküvel is megerősítették a szolgálatban való elköteleződésüket.

Az eskütételt követően szentbeszédében Varga László püspök a tíz zsinati munkadokumentumhoz kapcsolódóan a Szentlélek kiáradását kérte és hálát adott a tématerületeken folyó munkáért.

„Kérem a Szentlelket, hogy tanítson meg bennünket, papokat és világi híveket arra, hogy miként kell megnyerni másokat Krisztusnak. Sokkal többen vannak ebben az egyházmegyében azok, akik nem, vagy hamis dolgokat hallottak Krisztusról, mint akik ismerik és szeretik őt.

Rengeteg munkánk van, az evangelizációt nem lehet abbahagyni. A mi egyházmegyénk is missziós terület. Bárcsak átélnénk a felelősségünket, hiszen ha mi nem beszélünk az embereknek Krisztusról, akkor nem ismerik meg az üdvösséget.

Kiválasztottak és küldöttek vagyunk a keresztségünk óta. Kérem a Szentlelket, hogy ez a zsinat segítsen mindannyiunkat arra, hogy elköteleződjünk, s hogy égjünk az evangelizáció szolgálatában. Segítsen, hogy testvéreinknek, embertársainknak ne csak a sorsára, hanem az örök életére, üdvösségére is gondunk legyen.

Hálát adok minden családért ebben az egyházmegyében. Azokért is, akik meg tudták őrizni az egységüket, s azokért is, akiknek megtört az egységük, a mozaikcsaládokért, ahol egy gyermeknek sok szülője van. A mi egyházmegyénkben is a házasságok több mint fele felbomlik. Szükség van gyógyulásra!

Hívom a Szentlelket, hogy ez a zsinat segítse a családok sebeinek gyógyulását, s hogy a családjaink megújuljanak a szeretetben és hitben.

Hívom a Szentlelket, hogy a keresztény családok megjelenítsék a szentháromságos Isten szeretetét közöttünk.

Hálát adok a Jóistennek minden fiatalért, s mindazokért, akik az ifjúságpasztorációban szolgálnak; akik megértették és szívügyükké tették a fiatalok evangelizálását.

Hálát adok minden egyházközségért, plébániáért ebben az egyházmegyében, s kérem a Szentlelket, hogy tegye ezeket az egyházközségeket a közösségek közösségévé, ahol élet van, ahol a katolikus keresztények ismerik egymást és törődnek egymással, ahol senki nem közömbös a másikkal szemben. Kérem a Szentlelket, hogy élő közösségek szülessenek a falvakban és a városi plébániákon is, mert csak együtt tudjuk megmutatni Isten irántunk való és embertársaink felé irányuló szeretetét. Ezt csak közösségben tudjuk megélni.

Hálát adok a Jóistennek a szeretetszolgálatért. Azokért, akik odafigyelnek a szenvedő, megtört, peremre jutott, aszociális, sebzett testvéreink életére. Hálát adok mindenkiért, aki a hit titkából kiindulva felismeri és szolgálja a bennük élő Krisztust.

Hálát adok a roma testvéreinkért – nagyon sokan vannak a mi egyházmegyénkben is. Hálát adok minden paptestvéremért és testvéremért, akik elindultak közösséget vállalni velük. Akik szeretnék meghallgatni az ő örömeiket és gondjaikat, és velük is meg akarják ismertetni Isten szeretetét. Kérem a Szentlelket, hogy adjon bátor testvéreket, akik azok nyomába lépnek, akik ezen az úton már elindultak. Bátor, katolikus testvéreket, akik nem félnek közel menni és közösséget vállalni roma testvéreinkkel.

Hálát adok a Jóistennek a hitoktatásért, az Egyház tanító szolgálatáért. Nagyon sok hittanos van egyházmegyénkben, s azért

kérem a Szentlelket, hogy ne csak a tudásukat gyarapítsuk, hanem egész lényüket evangelizáljuk, hogy legyen tapasztalatuk arról, mennyire szereti őket az Isten.

S hogy ne csak tudatában legyenek, hanem átéljék és beszélni is tudjanak róla diáktársaiknak.

Hálát adok a Jóistennek a liturgiáért. Azért, hogy ebben az egyházmegyében folyamatosan történik Isten dicsérete, dicsőítése, az Ige és az Eucharisztia szolgálata által. Hálát adok minden paptestvéremért, aki a szívén viseli a szentmisék bemutatását. Kérem a Szentlelket, hogy a liturgiáink gyönyörűek, Isten dicsőségéhez méltóak legyenek. Hogy felemeljük a szíveket Istenhez, nemcsak a prédikációk által, hanem ahogyan bemutatjuk a szentmisét, ahogyan jelen vagyunk, ahogyan betölti a mi szívünket is a Szent és a szentség.

Hálát adok a szentségimádásért, ami nagyon sok helyen élő gyakorlat az egyházmegyénkben. Köszönöm minden paptestvérnek, aki ezt szívén viseli.

Kérem a Szentlelket, hogy ez a forrás minden egyházközségben megnyíljon, hogy mindenhol legyenek olyanok, akik hajlandók időt szánni az Oltáriszentségben köztünk levő Krisztus imádására.

Kérem a Szentlelket, hogy a mi egyházmegyénkben is megszülessen az Imádság Háza szolgálatában az az ajándék, amely huszonnégy órán keresztül, a hét minden napján dicsőíti az Istent, mert ez egy élő, eleven forrás. Harmincöt éve tanúskodom róla.

Hálát adok a Jóistennek az anyagiakért. Azért, hogy tud működni az egyházmegyénk, hogy tudunk fizetni az alkalmazottaknak, hogy az intézményeink és a templomaink építéséhez, felújításához megkaptuk az anyagi lehetőségeket. Kérem a Szentlelket, hogy óvjon meg minket a mammon imádatától, hogy szabadok maradjunk.

Hálát adok a Jóistennek mindenkiért, aki ebben az egyházmegyében kereső. Keresi az igazságot, a szeretetet, a szépet és a jóságot.

Arra kérem a Szentlelket, hogy tanítson meg minket a párbeszéd művészetére. Hogy tanuljunk meg párbeszédben lenni azokkal, akik az Egyházon belül keresők, vagy az Egyházon kívül vannak és keresik az igazságot.

Kérem a Szentlelket, hogy legyen bátorságunk meghallgatni őket, és legyen bölcsességünk arra, hogy helyes választ adjunk nekik.

Hálát adok a Jóistennek a zsinatunkért, és azt kérem a Szentlélektől, hogy a szeretet új pünkösdjét árassza ki a Kaposvári Egyházmegye minden tagjára” – hangzott el a kaposvári megyéspüspök prédikációjában.

*

Az első Kaposvári Egyházmegyei Zsinatot Varga László megyéspüspök 2018-ban, az egyházmegye alapításának 25. évfordulóján hirdette meg. A főpásztor a papokkal és a hívekkel együtt arra keresi a választ, hogy miként lehet vonzó módon megszólítani az embereket az evangéliummal, a krisztusi örömhírrel, s hogyan lehet őket közösséggé formálni. Erre utal a zsinat mottója is: „Egységben, közösségben, vonzásban”.

Az elmúlt három évben lezajlott az előkészítő folyamat. Összesen tíz témakörben – papi élet, plébániai lelkipásztorkodás, szerzetesi élet, tanítás, család, ifjúság, liturgia, egyházmegyei szervezet és anyagi javak, karitász, evangelizáció – folyt a közös gondolkodás, és kérdezték meg személyesen és online kérdőív formájában a Kaposvári Egyházmegye területén élő híveket. A megfogalmazott kérdésekre adott több ezer válaszból a témafelelősök elkészítették a zsinati dokumentumokat és javaslatokat.

Ősztől négy alkalommal gyűlnek össze a zsinati tagok, akik a munkadokumentumokban előterjesztett javaslatokat megvitatják, és végül szavaznak róluk. A zsinat lezárását és a záródokumentum kihirdetését előreláthatóan 2022. május 28-án, az egyházmegyei napon tartják.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Videó: Szerafin Zoltán

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria