Egyházmegyei imanapot tartottak Bodajkon a hivatásokért és a békéért

Hazai – 2023. május 30., kedd | 16:49

Május 29-én, pünkösdhétfőn Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja liturgikus emléknapján Spányi Antal megyéspüspök a papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét az egyházmegye papságával együtt a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely zarándokudvarán. Ezzel az alkalommal köszöntötték a székesfehérvári püspököt főpásztori beiktatásának 20. évfordulóján.

Az imanap körmenettel, a csepeli Sekrestye Színpad bemutatójával, az egyházmegyében az Istennek elkötelezett életet élők tanúságtételeivel, bemutatkozásával folytatódott, majd közös imával zárult a kegytemplomban.

A bodajki kegyhelyen szolgáló két kispap a szentmise kezdetén Szent Ferenc imájával köszöntötte a püspököt, majd Mórocz Tamás kanonok, plébános üdvözölte a főpásztort: „Örülünk, hogy újra együtt lehetünk a pünkösdi örömben, és kérjük, imádkozzon értünk és velünk egyházmegyénkért, hivatásokért és azért a békéért, amelyet egy szívvel és egy akarattal mindannyian szeretnénk kérni az Úrtól. Imádkozunk, bízva Égi Édesanyánk anyai szívében, aki képes a gyermekek között békét teremteni.”

A főpásztor megköszönte a találkozást és a közös imádságot paptestvéreinek, a jelenlévőknek, a távolról érkező zarándokoknak, a Prohászka Imaszövetség tagjainak, akik az egyházmegyéért és az egész Egyházért felelősséget éreznek. „Adja az Úr, hogy Máriához, az Egyház Édesanyjához szóló fohászkodásunk meghallgatásra találjon. Márián keresztül adjon az Úr új hivatásokat, és adja meg nekünk azt a békét, amire szükségünk van, amit csak Krisztus adhat.

Ne csak kérjük azonban őt, hanem tanuljunk is Máriától, aki elfogadta az Istentől neki szánt sorsot és egész életét az Úr akaratának fenntartás nélkül odaszentelte

– buzdított a püspök, majd megemlítette az idei csíksomlyói zarándoklat jelentőségét. – Mi Bodajkra jöttünk, arra helyre, ahová ezer éve járnak imádkozni hívő keresztények, Mária-tisztelők, hogy kérjék Isten segítségét és áldását.

Életünk gondjait, vágyait, szükségleteit Máriára bízzuk, akit Krisztus a kereszten mint Anyát nekünk adott.

Amikor Máriát szemléljük, mindig kell éreznünk és látnunk a Szentlélek kegyelmét is. Mária ott volt Jézus nyomában, figyelemmel kísérte életét és tanításait, látta csodáit és aggodalommal figyelte földi életének utolsó időszakát. Ott volt a kereszt alatt, a sírnál, és nyilván látta föltámadott Fiát – bár erről nincs külön szó a Szentírásban –, és ott volt a Szentlélek eljövetelekor.”

A főpásztor arról is beszélt, az apostoloknak hosszú fejlődésen kellett keresztülmenniük, hogy a Jézushoz tartozást ne úgy éljék meg, mint sajátos kiváltságot, hanem megértsék, hogy Krisztus követése azt jelenti, hogy – Máriához hasonlóan – egészen át kell adniuk életüket Istennek. „Mária sohasem akart semmiféle különleges elbánást, különleges kegyelmet;

egy akarata volt, hogy az Isten szolgálója lehessen. Ő megértette, amit Jézus mondott az apostoloknak: aki első akar lenni, az legyen mindenki szolgája.”

– emelte ki a püspök, majd a hívők felelősségéről beszélt, hogy imádkozniuk kell a hivatásokért, ahogy az evangéliumban is olvashatjuk: Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkást aratásába”.

„Jó volna, ha lenne minden közösségnek papja, akinek mindenki kiöntheti a lelkét, akihez bátran fordulhat nehézségeivel, és mindig rendelkezésre áll a szentségek kiszolgáltatásában – fogalmazott Spányi Antal. – Voltak már történelmünkben olyan helyzetek, amikor alig volt pap, de a török idők után is magára talált az Egyház. Isten nem hagyja magára az Őt szolgálókat, építi Egyházát. Hittel és reménnyel könyörögjünk új hivatásokért, a papok hűségéért, megszentelődéséért, azért, hogy életük, mint az apostolok élete, a Szentlélekkel eltelt élet legyen.”

Végül a megyéspüspök a békéért szóló imádságra is buzdított. „Szükségünk van a békére, ami olyan magától értetődőnek látszik az életünkben, hiszen nemzedékek nem találkoztak már a fegyverek ropogásával, a hősi halottak látványával, az őket sirató családok fájdalmával. De most ismét közel került hozzánk mindez. Vannak, akiknek eltökélt szándékuk, hogy ez a tűz vegyen körül bennünket, amely pusztít, és amelyik ki tudja, megállítható-e. Fegyverekre költenek, amely életet, értékeket és mindazt, amit az ember életében felépített, elpusztít, lerombol.

A béke Isten ajándéka, de a békét is kérni kell. Imádkozni kell, mert az imádság nem gyenge fegyver.

Erősebb fegyver annál, mint amit a háborúpártiak birtokolnak” – hangzott el a beszédben.

A szentmisében közösen mondták el a jelenlevők a Prohászka Imaszövetség imáját új papi és szerzetesi hivatásokért, és a főpásztor vezetésével imádkoztak a világ békéjéért. Majd a Székesfehérvári Egyházmegye káptalanja, az egyházmegyében szolgálatot teljesítő papság és szerzetesi közösségek, az egyházmegye intézményei és a hívők nevében Hajdu Ferenc általános helynök köszöntötte a főpásztort székesfehérvári püspöki beiktatásának 20. évfordulóján.

A helynök azt hangsúlyozta, nem a véletlen műve, hogy a főpásztor éppen a Szűz Mária, keresztények segítsége emléknapján (május 24.) foglalta el a székesfehérvári püspöki széket. Azóta is az egész egyházmegyében hirdeti, mintegy programként, hogy érdemes Máriához fordulni segítségért. Így születtek nemcsak külsőleg, de lélekben is újjá az egyházmegyei Mária-kegyhelyek, kiemelten Bodajk is. Hajdu Ferenc megköszönte a főpásztornak, hogy püspöki szolgálatát a szüntelenül Istenre figyelés és az emberek meghallgatása jellemzi.

A Szentatya magyaroszági látogatása során megkérték Ferenc pápát, hogy áldjon meg egy különlegesen szép ezüstből készült rózsát a bodajki kegyoltár számára. Ezt a rózsát az imanapon ünnepélyes körmenettel kísérték a kültéri oltártól a kegytemplomba. „Ez a rózsa köszönti a Szűzanyát, és arra a szeretetre hív minket, amit a Szentatya kért, hogy

ne csak a jót tegyük, hanem azt jól is tegyük,

hogy a szeretet lelki cselekedeteire is figyeljünk. Ne csak szolgáljuk a szegényeket, hanem lelkileg is emeljük fel őket Szent Erzsébet példájára. Ez a rózsa erre a szeretetre kívánja felhívni a figyelmet. És köszönti Őt mindazokkal a jó cselekedetekkel, amelyek mögött Szent Erzsébetet is ott látjuk” – mondta Mórocz Tamás plébános.

A körmenet után a szokásos oltárkerülésre hívták a jelenlévőket, majd a húszéves csepeli Sekrestye Színpad adott elő egy színdarabot Boldog Brenner János életéről, mártíromságáról. A színpadi előadás után az Istennek elkötelezett hivatásban élők tanúságtételeit, bemutatkozásait hallhatták a jelenlévők. Az imanap a májusi imádsággal, a loretói litániával zárult. Délután Kővári Péter tihanyi zeneigazgató, művész orgonakoncertjével ajándékozta meg azokat, akiknek lehetőségük volt tovább maradni a kegyhelyen.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria