Krisztus király, avagy az isteni jelenlét érintése

Megszentelt élet – 2021. november 20., szombat | 12:02

Búcsút és az új plébániai kormányzó beiktatását ünnepelik a budapest-józsefvárosi Palotanegyed plébániáján Krisztus Király vasárnapja előestéjén, november 20-án. Az aprócska egyházközség és kápolna – melyért a nyár óta jezsuiták felelnek – egyik legféltettebb kincse Feszty Masa Töviskoronás Krisztus Király című festménye.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek kinevezése nyomán 2021. augusztus elsejétől a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya felel a Budapest-Belsőjózsefvárosi Krisztus Király Plébánia lelkipásztori ellátásáért. A plébánia kormányzói feladatait a szomszédos Mária utcai Jézus Szíve-templomot 2015 óta igazgató Horváth Árpád SJ látja el; ezzel a miskolci, illetve a kanadai szórványmagyarságot szolgáló torontói plébániával együtt három egyházközségért felelnek a magyar jezsuiták.

Az ország egyik – ha nem a – legkisebb plébániájához mindössze a Palotanegyed néhány utcája, és a Semmelweis Egyetem körüli háztömbök tartoznak. Területén több az intézmény, mint a lakóház, s a lakásokat az utóbbi időben többségében hosszabb-rövidebb időre maradó külföldiek bérlik. Nehéz terep tehát, kevés megmaradt hívővel, szerény lehetőségekkel. Pedig nem volt ez mindig így: az 1920-as években az addigra túl nagyra növő józsefvárosi plébánia tehermentesítése céljából választották le és önállósították a körzetet, és eleinte a szomszédos jezsuita templom nyomán Jézus Szívéről nevezték el az egyházközséget. Kápolnáját egy szerény, belső udvaros sarokház magasföldszintjén alakították ki két lakás összenyitásával, s többször is nekifutottak a helyére megálmodott grandiózus saroktemplom tervezésének.

A tervezés jelenleg is zajlik – de egyelőre csak az ingatlanegyüttes élettel és fiatalokkal megtöltése a cél. A továbbra is Árpád atya által igazgatott Jézus Szíve-templom örvendetes telítettsége, a plébániával szomszédos egyetemekre járó több tízezernyi diák, és a környező sétálóutcákon pezsgő társasági élet alapján – és a jezsuita spiritualitás vonzerejére tekintettel – erre minden esély meg is van. Addig is a 2021. november 20-án, szombaton délután 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében Horváth Zoltán esperes köszönti az új plébániai kormányzót. A szertartáson közreműködik az immár jezsuita plébánia közösségi termében az ősz folyamán megalakult ifjúsági vegyeskar, Kaposi Brúnó és ifj. Janka György vezetésével.

*

Bár nem oltárkép, a búcsúünnepen mindenképpen kitüntetett figyelemmel fordulhatunk a kápolna dísze, Feszty Masa Töviskoronás Krisztus Király című festménye felé. A képet Szabó Zsófia Lilla művészettörténész – eredetileg A SZÍV 2021. novemberi számában megjelent – írása alapján ismerhetjük meg közelebbről:

Feszty Árpád és Jókai Róza festőművész házaspár egyetlen lányának, a mindenki által csak Masának hívott Feszty Máriának (1895–1979) a pályaválasztása a kezdetektől egyértelmű volt. Művészeti tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte, és már huszonhét évesen önálló kiállítása nyílt. A tehetséges, kiváló jellemábrázoló készséggel és rajztudással rendelkező festőnő egész életművét végigkísérte a portréfestészet, mely a későbbiekben kibontakozó szakrális témájú művészetének sarokköve lett. A fordulatot édesanyja tragikus halála hozta el számára, melynek hatására egészen Istennek szentelte életét és művészetét. Ezentúl a mindennapos szentmiséből és imádságból merített lelki táplálékot, valamint inspirációt egyre gyarapodó egyházi megrendelései számára.

Krisztus királyt ábrázoló olajfestménye 1949-ben, legtermékenyebb alkotói korszakában készült, a belső-józsefvárosi Krisztus Király-plébánia megrendelésére, egy időben jezsuita vonatkozású szentképeivel. A megbízás részletes körülményeiről történeti dokumentumok hiányában ugyan nincs tudomásunk, annyi azonban valószínűsíthető, hogy a háborús romokból felépülő Budapest legkisebb plébániája csekély összeggel tudta támogatni az alkotás létrejöttét. Ezt a feltételezést erősíti, hogy Feszty Masa életében számtalanszor előfordult, hogy munkáit anyagköltségen vagy ingyen végezte el. A misztika világában élt, nem az anyagiak vezérelték, hanem az isteni jelenlét közvetítése. Képei imádságban és áhítatos csöndben születtek.

Elmélyült lelki életének kisugárzása különösen megragadhatóvá válik szóban forgó alkotásán: a mindenség Ura frontális beállításban, töviskoszorúval a fején, vörös palástban, jobb kezében búzakalásszal, baljában országalmával jelenik meg előttünk. A festmény érdekes kettőséget rejt magában, ugyanis felhasználja a XV. században elterjedt – hazánkban leginkább Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájából ismert – Ecce Homo-ábrázolástípus bizonyos elemeit (töviskorona, vörös palást, nádszál), melyek ebben az esetben immár nem a megostorozott és kigúnyolt ember, hanem a megdicsőült király jelvényeivé válnak. Itt érdemes megjegyezni, hogy a kápolnában az 1970-es évekig a neobarokk oltárfelépítményen egy Ecce Homo-ábrázolás volt látható, mely inspirációs forrás lehetett a művésznő számára. Festményét valószínűleg nem oltárképnek szánták, hanem olyan alkotást szerettek volna a hívő közösségnek, amely érzékletesebben reprezentálja a plébánia titulusát.

A kápolnában ma is látható képen a Megváltó palástjának színe a szenvedésre és az áldozatra utal, az anyag kidolgozottsága és aranyozott szegélye azonban már az uralkodói rangot hangsúlyozza. Az alóla kivilágló fehér köntös a tisztaság, a bűnnélküliség kifejezője. Különösen figyelemfelkeltő elem a Krisztus fejét körbefonó töviskoszorú, mely megformálását tekintve inkább korona, mintsem kínzóeszköz. A festővászonra egyenként rávarrt, rubinra emlékeztető kövek a töviskoronáról legördülő, drágakövekké átalakuló vércseppeket jelölik, melyek a keresztáldozat értékét szimbolizálják. Az égi király áldó jobb kezében megjelenő aranyló búzakalász hasonlóan szimbolikus jelentésű. Aranyozott színével egyrészről a jogar elsődleges jelentését hordozza, másrészről magát Krisztust, az Élet kenyerét jelképezi. A bal kezében tartott országalma a mennyei hatalmat jelöli. A koronázási jelvények sora együttesen királyi méltósággal ruházza fel Jézus alakját, amelyben isteni és emberi harmonikusan egyesül. A mélykék háttérben felsejlő fantáziatáj, melyet Feszty Masa itáliai tartózkodásának lenyűgöző tájélményei inspirálhattak, szintén utalás arra, hogy Krisztus országa nem e világból való.

A kompozíció aprólékosan kidolgozott naturalista részletformái és gazdag szimbólumvilága mellett a legmegragadóbb részlet Krisztus király tekintete. A preraffaelita szépségideált idéző arc lágy vonásai között felragyogó eleven szempár szelídséget és békét áraszt, megszólítja az arra nyitott szemlélőt. Visszaemlékezésekből tudjuk, hogy Feszty Masa a szénvázlat felskiccelése után elsőként mindig a szemeket festette meg, szinte teljesen kidolgozta őket, olyannyira fontos volt számára, hogy a lélek tükre már a munkafolyamat kezdetén láthatóvá váljék a vásznon. Technikai tudásán túl kivételes lélekrajzoló tehetsége és imádságos lelkülete segítette, hogy ilyen módon lelket leheljen az élettelen anyagba. Ez a rendkívüli érzékenység, amellyel képes volt az emberi testet transzcendens szépséggel átlényegíteni, Krisztus király időtlenséget sugárzó alakjában is tetten érhető. Ezáltal válik olyannyira valóságossá, megérinthetővé számunkra az isteni jelenlét.

Feszty Masa festménye díszíti a Krisztus Király-plébánia búcsúra készült imakártyáját, melynek hátoldalán Horváth Árpád SJ – A SZÍV 2021. novemberi számában is megjelent – gondolatai olvashatók:

Krisztus Király!
Koronád tövisből, palástod vérszínű,
csak gúnyból adták rád, de a sorsod jelzi:
belehalsz a szeretetbe. Náddal vertek,
szomjazó kiáltásodra ecettel kínáltak.
És amikor elsötétült körülötted minden,
még egyszer felkiáltottál a keresztről:
„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!”
Majd jött a beteljesedés nagy sóhaja,
fejed lehajtottad, szemeid lezárultak.
Tekinteted mégis magunkon érezzük,
szemeid szelídséget és reményt tükröznek.
Kezedben az életünk teljessége.
Köszönünk neked mindent,
Krisztus Király!

Horváth Árpád SJ

Forrás: A SZÍV Jezsuita Magazin

Fotó: Orbán Gellért

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria